Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/011-01
Наименование: "Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на - ОУ “В.Левски” гр. Златоград, СОУ “Св.Княз Борис І-ви” с.Старцево и ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с. Долен,община Златоград"
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 06.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Модул 1 Административно-организационни дейности , отчетност дейността е актуализирана спрямо окончателене технически доклад
Модул 2 Проектиране дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад
Модул 3- Подмяна на дограма в ОУ”В.Левски” и СОУ”Св.Княз Борис I-ви”, ремонт на покрив на ОУ”Св.св. Кирил и Методи”с.Долен” дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад
Модул 3- Реконструкция отоплителна инсталация - ОУ"В.Левски" дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад
Модул 3-Доставка и монтаж на оборудване за спортните дисциплини “Баскетбол” и “Волейбол” за трите училища
Модул 3- Доставка и монтаж на технологично оборудване басейн на ОУ”В.Левски” дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 992 724 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 198 545 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 198 545 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 168 763 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 168 763 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 782 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 29 782 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 Подобрена образов. Инфрастр. в три училища на територията на община Златоград
Индикатор 4 Брой родители положили доброволен труд


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз