Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/008-01
Наименование: „Подобряване на образователната инфраструктура в община Белене”
Бенефициент: Община Белене
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Белене
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Организация и управление на проекта
Информационна кампания и визуализация
Подготовка и проектиране на строително-монтажните работи в ОУ „В.Левски
Избор на авторски и строителен надзор
Провеждане на процедура по избор на изпълнител на СМР
Извършване строително-монтажните работи и въвеждане на обекта в експлоатация
Избор на доставчик и закупуване на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 994 987 BGN
Общ бюджет: 772 117 BGN
БФП: 772 117 BGN
Общо изплатени средства: 772 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 772 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 772 078 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
772 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 656 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 656 267 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
656 267 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 115 812 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 812 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Ремонтирани сгради на учебни и детски заведения
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: - постоянни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз