Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0064-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0010
Наименование: „Живот с достойнство – с. Борино”
Бенефициент: Община Борино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Борино
Описание
Описание на проекта: Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими и зависими групи – възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на община Борино Разширяване на обхвата и усъвършенстване на предоставяните от общината социални услуги в общността в община Борино. - Създаване на възможности за участие в пазара на труда на родители на възрастни с увреждания. - Създаване на възможности за активно участие, за повишаване на независимостта и за самостоятелното справяне с ежедневните дейности и живота на зависими групи от хора
Дейности: 1. Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне Провеждане на 2 информационни кампании в началото и в края на проекта: реклами съобщения за набиране на потребители и персонал.
2. Подбор на участниците в проекта: 2.1 Назначаване на екип на проекта 2.2 Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги) 2.3 Подбор на социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура) Кандидатите за помощници и асистенти се набират чрез обявите в медиите и филиала на Д„БТ” в Борино, чрез рекламните материали, насочени към безработни, работещи и пенсионери със съответна мотивация и подходяща квалификация; Изработват се критерии за подбор на асистенти и помощници; изготвя се длъжностна характеристика за двете длъжности; Подборът се извършва по документи, а окончателният подбор след събеседване с кандидатите. Изготвя се списъка на потенциалните потребители, който се предоставя на социалните работници от отдел „Социална закрила” Борино.
3. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници 3.1 Сключване на договор за обучение. 3.2 Организиране и провеждане на самото обучение. Заниманията ще се реализират чрез прилагане на интерактивни методи на обучение и използване на казуси от практиката. – в рамките на 4 часа 4 пъти за периода. Дейността по обучението се извършва след избор на обучаваща организация.
4. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници Община Борино 4.1 Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги 4.2 Сключване на договори със социални асистенти, домашни помощници и техните потребители Изготвя се социална оценка от отдел „Социална закрила” Борино, съдържаща оценка на потребностите, преглед и характеристика на общото физическо и психическо състояние, способност за справяне с ежедневния бит, социални контакти, условията на живот и др. съгласно методиката. Оценката се актуализира на 6-я месец или по-рано при необходимост – настъпили промени в състоянието на потребителя или по молба /негова или на близките му/. Изготвя се индивидуален план за предоставяне на услугите, поотделно или заедно, с участието на потребителя/или негов представител, Включва конкретните ангажименти на доставчика, максимално съобразени със социалната оценка, начина на живот и личните предпочитания на потребителя; оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуализира се, съгласно методиката, на 6-я месец след социална оценка или при възникване на нови потребности. Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници и потребителите на услуги. Сключва се договор – Определя се потребността от вида услуги и броя часове за ползване на база на социалната оценка на потребителите, изработена от социалните работници; Обработват се данните за доходите на потребителите, договарят се на срещата с потребителя и/или негов представител услугите, които се ползва, часовете и размера на месечната такса; В срещата участват потребителя/негов представител, асистента/помощника и представител на доставчика. Разработват се графици за предоставяне на услугите, като организацията на доставчика дава възможност за оптимално удовлетворяване желанията на потребителя.
5. Изготвяне на рекламни и информационни материали за популяризиране на проекта. Мониторинг и контрол. 5.1 Изготвяне на рекламни и информационни материали за популяризиране на проекта. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали: информационни брошури 150 бр.; Изработване на рекламни материали: химикали- 80 бр. направа на идентификационни знаци /баджове/ на персонала 13 бр.; рекламна табела – 1 бр.; публикации в два регионални вестника – 2 бр.; Организиране на Информационен семинар за социалните услуги в общността – 1 бр. Участват потребители, техни близки и представители, пенсионерски организации, организации на инвалидите, представители на институции–Д”СП”, общинската администрация, кметове, НПО. 5.2 Мониторинг и контрол Изработва се система за осигуряване на качество, с ясни индикатори и правила. Целта на вътрешния мониторинг е качеството на осигуряваните услуги, обратната връзка с потребителите и персонала, оценката и превенцията на рисковете, предприеманите действия за корекция. Съгласно методиката се организират месечни посещения на потребителите, като се проверява и дейността на назначените лица /чрез разговори с потребителите, срещи с техни близки, проверка на «Дневника на потребителя»/; Резултатите се отразяват в «Протокол за проверка /чек-лист/» и се обобщават се в ежемесечния отчет; Направените оценки се обсъждат на срещи на екипа и се вземат съответни решения; За целите на мониторинга се извършнва и периодична проверка и преглед на документацията – досиета, графици, дневници за жалби и похвали и др. Набира се цялата първична документаця за определяне размера на потребителските такси и проследява тяхната събираемост и отчетност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 876 BGN
Общ бюджет: 59 435 BGN
БФП: 56 243 BGN
Общо изплатени средства: 54 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 175 BGN
2010 41 610 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 199 BGN
2010 35 368 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 976 BGN
2010 6 241 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 218 BGN
Финансиране от бенефициента 3 735 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз