Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0183-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0047
Наименование: „Домашен помощник” – съвременна грижа за нуждаещите се от Община Върбица
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Върбица
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на живот на хора в неравностойно положение в Община Върбица чрез разширяване на социалните услуги. Преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора чрез предоставяне в семейна среда на услугата „Домашен помощник”
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Водещата организация ще формира екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими: Ръководител на проекта – да ръководи изпълнението на дейностите. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Дейност 2: Система за контрол След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за корегиране на работата /при необходимост/. Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Дейност 3: Изработване на материали за визуализация на проекта Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, дипляни, малки рекламни табели, поставени на всички места, където се реализират дейности по проекта.
Дейност 4: Представяне на проекта Организиране и провеждане на пресконференция.Пресконференция с участието на екипа за ръководство на проекта, избрани ДП, представители на бенефициентите на услугата, представители на местни и регионални медии.
Дейност 5: Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен широк списък от потенциални бенефициенти социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” ще посетят бенефициентите и ще направят индиви-дуална оценка за нуждите на всеки от тях.
Дейност 6: Подбор на бенефициентите на услугата Екипът на проекта съвместно със социалните работници, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Дейност 7: Подбор на ДП Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” – Върбица и екипът на проекта по свои критерии ще подбере безработни лица, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с пенсионерите за включване в проекта на по-млади мотивирани да работят пенсионери.
Дейност 8: Обучение на ДП Ще се проведе 3-дневно обучение на 24 предварително подбрани ДП. За треньори ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността.
Дейност 9: Сключване на договори с потребителите на услугата На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Община Върбица като доставчик на услугата и съответния бенефициент.
Дейност 10: Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите Екипът на проекта и избраните ДП ще разработят индивидуални графици, съобразени с нуждите на потребителите и заетостта на всеки от ДП, екземпляр от тях ще се намира в офиса на проекта за осъществяване на постоянен мониторинг.
Дейност 11: Разработване и водене на досие на ДП и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на ДП, а те от своя страна ще разработят досиетата на потребителите, които обслужват.
Дейност 12: Предоставяне на услугата ДП Назначените ДП ще оказват услугата съгласно подписаните с потребителите договори и изготвените индивидуални графици.
Дейност 13: Счетоводна отчетност По време на проекта ще се води стриктна отчетност относно планираните и направените разходи. Освен месечните справки ще бъдат изготвени междинните и финалния финансов отчет. Счетоводителят ще бъде отговорен за прецизното осчетоводяване на разходите и информиране на екипа на проекта за тях. Пълната финансова документация ще бъде съхранена съгласно определения в нормативните документи срок.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 704 BGN
Общ бюджет: 74 480 BGN
БФП: 68 775 BGN
Общо изплатени средства: 67 379 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 141 BGN
2010 36 462 BGN
2011 15 776 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 379 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 870 BGN
2010 30 993 BGN
2011 13 409 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 271 BGN
2010 5 469 BGN
2011 2 366 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 107 BGN
Финансиране от бенефициента 6 283 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз