Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0146-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0039
Наименование: Предоставяне на социални услуги в общността за хора с увреждания и самотно живеещи стари хора от Община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Да се повиши качеството на живот на хора в неравностойно положение от Община Благоевград, чрез предоставяне на достъпна социална услуга в общността-социален асистент Повишаване качеството на услугата Социален асистент чрез обучение и консултиране на социалните асистенти Популяризиране на социалните услуги в общността и промяна на обществените нагласи към проблемите и възможностите на хората в неравностойно положение
Дейности: Дейност 1:Осигуряване управлението на проекта-административно и техническо Свикване на първоначална среща на екипа на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор, счетоводител, непосредствено след подписване на договора Приемане на подробен график за изпълнение на проектните дейности със срокове и отговорни експерти от екипа въз основа на отговорностите им: Ръководител: отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите, включени в настоящото проектно предложение. Отговаря за навременната и точна отчетност.Разпределя отговорностите между членовете на екипа и следи за тяхното изпълнение. Координатор:организира и участва в избора на социални асистенти,организира ежемесечно общи срещи със социалните асистенти, изготвя договори на потребителите, изработва индивидуални планове за социални услуги на потребителите, извършва ежемесечен мониторинг на социалните услуги. Счетоводител: извършва текуща счетоводна отчетност на осъществяваните дейности и разходи по проекта, изготвя междинните и краен финансов отчет, осъществява периодичен финансов контрол на извършените разходи.Изготвя ведомостта за заплати на социалните асистенти, изплаща заплати, превежда съответните социални и здравни осигуровки, съвместно с координатора изчислява размера на месечните потребителски такси, отговаря за тяхното събиране и осчетоводяване.
Дейност 2:Информиране и популяризиране Провеждане на информационна кампания сред целевите групи за услугите по проекта. Отпечатване и разпространение на рекламни брошури. Публикации в пресата, репортажи и участия в електронни местни медии. Поддържане на актуална информация за реализиране на проектните дейности на интернет страницата на община Благоевград
Дейност 3: Подбор на потребители и социални асистенти Критериите и процедурите за избор се разработват предварително Дейностите по подбора на социалните асистенти включват: -събиране на заявленията за кандидатстване на желаещите да работят като социални асистенти -оценка по документи -провеждане на интервю с кандидатите Дейностите по подбора на потребителите включват: -прием на заявления на желаещи да получават услугата Социален асистент по предварително оповестена процедура -изготвяне на оценка на потребностите от социални услуги на всеки заявител В изпълнението на дейността участват координаторът на проекта, счетоводителят на поректа
Дейност 4: Договаряне на услугата Социален асистент с потребителите Договаряне на конкретни услуги и тяхното времетраене с потребителите Изчисляване на дължимата месечна такса, според одобрена методика Сключване на договори с потребителите Изготвяне и актуализиране планово или по необходимост индивидуалните планове за социални услуги В изпълнението на дейността участват координаторът на проекта, счетоводителят на проекта.
Дейност 5: Договаряне на работата със социалните асистенти Сключване на трудови договори със социалните асистенти Определяне на работните места на социалните асистенти, съобарзно техните възможности и нагласи Изготвяне на индивидуален план за работа на социалните асистенти Начисляване и изплащане на работните заплати В изпълнението на дейността участват координаторът на проекта, счетоводителят на проекта
Дейност 6: Обучителни дейности за повишаване компетенциите на социалните асистенти Проучване на актуалните потребности от обучение на социалните асистенти Избор на обучители, съобразно установените нужди Провеждане на въвеждащо обучение на социалните асистенти Провеждане на редовни индивидуални и групови консултации на социалните асистенти Провеждане на поддържащо обучение на социалните асистенти В изпълнението на дейността участват екип от специалисти, координаторът на проекта
Дейност 7: Предоставяне на услугата Социален асистент Предоставяне на качествени социални услуги в общността, съобразно идентифицирани индивидуални нужди на потребителите Осигуряване на възможност за консултиране при нужда на потребителите и техните семейства Екипна работа по казуси /домашно насилие, траурна реакция, депресивни състояния, зависимости/ В изпълнението на дейността участват координаторът на проекта, ръководителят на проекта
Дейност 8: Вътрешен мониторинг и оценка на проекта. Отчетност Вътрешният мониторинг включва: Разработване на обратна връзка Оценка на удовлетвореността на участниците в проекта Изготвяне на индивидуални отчети от членовете на екипа за изпълнение на конкретно поставените задачи и съобразно отговорностите им Изготвяне на искания за плащане, техническите и финансови отчети, съгласно изискванията на МТСП и ОПРЧР В изпълнението на дейността участват координаторът на проекта, ръководителят на проекта, счетоводителят на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 447 BGN
Общ бюджет: 104 180 BGN
БФП: 97 898 BGN
Общо изплатени средства: 94 696 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 889 BGN
2010 22 489 BGN
2011 50 318 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 696 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 606 BGN
2010 19 116 BGN
2011 42 770 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 492 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 283 BGN
2010 3 373 BGN
2011 7 548 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 204 BGN
Финансиране от бенефициента 7 022 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз