Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0160-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0135
Наименование: Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Ракитово
Бенефициент: община Ракитово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Ракитово
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот и подкрепа за социално включване на самотноживеещи възрастни хора, хора с увреждания и техните семейства като се разшири обемът и се повиши качеството на услугата „Социален асистент”и „Домашен помощник” в общността. Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките доставчици на услугите, чрез поддържащо обучение, супервизия и консултации; Превенция на настаняването в специализирани институции и социално включване в обществения живот
Дейности: Д1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Изграждане на цялостна визия и план на проекта. Формиране на екипа по проекта, детайлно организиране и разпределение на дейностите за периода на проекта; създаване на вътрешна система за мониторинг и оценка; начини за отчитане на проведените дейности. Работна среща на целия екип по проекта.
Д2: Разработване на документи, свързани с реализацията на проекта. Издаване на наръчник. Разработване на документацията, необходима за успешната реализация на проекта; разработване на формуляри по проекта и прочее вътрешна документация, типов договор за предоставяне на социални услуги, процедура за жалби и сигнали, правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация; правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите; правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящия услугата; правила и процедури за достъп до дома на клиента. Длъжностна характеристика на прекия доставчик на услугата. Издаване на наръчник на професионалиста, съдържащ всички необходими документи, формуляри и информация.
Д3: Подбор на преки доставчици на социалните услуги Подбор на социални асистенти и домашни помощници. Създаване на комисия за подбор. Разработване на критерии за подбор на доставчиците. Назначаване на избраните доставчици на трудов/граждански договор. Разработване на критерии и оценка на труда на социалните асистенти. Съблюдава се принципът за равнопоставеност.
Д4: Подбор на потребители Проучване на потенциални клиенти въз основа на оценката на потребностите, изготвена от ДСП. Сключване на договор за социални услуги. Съблюдава се принципът за равнопоставеност. Организиране на нарочна среща между потребителя и определения от екипа на проекта доставчик. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображение на наблюдаващия срещата, се прави нов подбор.
Д5: Обучение на социалните асистенти и домашни помощници Подготвяне на план и програма за обучение и развитие на преките доставчици. Задължително тридневно въвеждащо обучение; поддържащо и надграждащо обучения. Въвеждащото обучение се провежда непосредствено след подписване на договор с преките доставчици в рамките на 3 дни. Поддържащото обучение се провежда на 3тия месец от предоставянето на услугата на потребителите в рамките на 3 дни и е с по-интерактивен характер, наблягащ върху конкретните умения на всеки обучаем; надграждащото обучение е тридневно и се провежда на 7-мия месец от старта на предоставяните услуги.
Д6: Индивидуални планове за работа Създаване на подробни Индивидуални планове за работа с всеки потребител. Изготвят се съвместно с доставчика и потребителя на услугата, съгласувано с ДСП и на база документацията, подадена към екипа на проекта от ДСП. Всеки план се актуализира поне веднъж на 6 месеца.
Д7: Същинско предоставяне на услугата Битови и персонални услуги (текущо и основно почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, снабдяване, заплащане на сметки, съдействие за дребни ремонти и др.); Медицински услуги (лекарства, кръвно налягане, придружаване, помощ и грижи в болница при необходимост); Социални услуги (четене, придружаване извън дома, организиране на занимания, подпомагане при хоби-дейности, подкрепа при кризисна ситуация и др.); Административни услуги (документи, ТПС, др.). Изчисляване и събиране на такси за услугите, в зависимост от личните доходи на потребителите.
Д8: Супервизия Индивидуална и групова супервизия на преките доставчици на услугата. Провеждане на индивидуална супервизия с всеки от преките доставчици с цел превенция на прегаранято в социалната работа; овладяване на нагласите на прекия доставчик и повишаване качеството на работата с потребителите. Периодично провеждане на супервизии в малки групи.
Д9: Публичност Популяризиране на проекта. Информационна кампания; изготвяне на уеб-сайт; уеб-отразяване; публикации в медиите; информационни листовки и брошури, включително информация за партньорите. Популяризиране и на резултатите от проекта. Популяризиране на финансовата подкрепа от Правителството и ЕСФ. Организиране и провеждане на начална и заключителна конференции. Регулярни срещи със заинтересовани страни и институции под формата на фокус-групи. Писмена кореспонденция с институции, организации и медии с информация за хода на проекта. Ежемесечни прес-съобщения към местните медии.
Д10: наблюдение и оценка на проекта Наблюдение и вътрешна оценка. Разработен детайлен план за подготовка, изпълнение и отчет на всяка задача; създаване на вътрешна система за наблюдение и контрол; разработване на общ работен проектен план. Въвеждане на форми за отчитане труда на всеки член на проектния екип; кръстосани засечки на работни задачи, отчети и т.н.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 015 BGN
Общ бюджет: 70 754 BGN
БФП: 66 402 BGN
Общо изплатени средства: 66 374 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 803 BGN
2010 32 404 BGN
2011 18 167 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 374 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 432 BGN
2010 27 543 BGN
2011 15 442 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 418 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 370 BGN
2010 4 861 BGN
2011 2 725 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 956 BGN
Финансиране от бенефициента 5 174 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз