Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0093-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0124
Наименование: Грижи у дома
Бенефициент: ДУНАВСКИ ЕВРОРЕГИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ - ВИДИН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на живот и намаляване на риска от попадане в институции на самотни възрастни хора със силно затруднено себеобслужване от селските части на община Видин. Развитие на социалната услуга в общността „домашен помощник” и подобряване на нейното качество; Развитие на местното партньорство при доставката на социални услуги в общността.
Дейности: 1. Създаване и работа на Съвет за сътрудничество към проекта Ефективността на проектните дейности зависи в голяма степен от консолидирането на местните ресурси и експертен капацитет. Ето защо ще създадем обществен орган към проекта, който освен партньора – Община Видин (вкл. кметствата) ще бъдат поканени представители на организации на хора с увреждания и на пенсионерите. Този колективния орган ще направи решенията по-прозрачни и демократични, ще гарантира по-висока степен на обективност и защита на интересите на потребителите, ще следи за съблюдаването на хоризонталните принципи, ще проследява и подпомага изпълнението на проекта. Планираме съвета да заседава редовно 4 пъти за времето на проекта, както и извънредно при необходимост. Заседанията ще се протоколират.
2. Разработване на вътрешни правила, процедури и форми Създаване на специфични за проекта правила, процедури за достъп до услуги, за жалби и др. под., както и на различни писмени форми – за достъп (стандартен договор, индивидуални планове за услуги, работни планове и пр.), за мониторинг и отчетност (отчети на ДП, отчет на мониторинга). Тези документи ще бъдат разработени на база Методиката за предоставяне на услугата Социален асистент (приложима и за ДП), хоризонталните принципи и изискванията на програмата, както и опита на екипа по предишни социални проекти. Те ще отразяват спецификата на работата с конкретната целева група. Документи ще бъдат достъпни в офиса на проекта и на сайта на ДЕГФ за ползване от страна на потребители и ДП.
3. Създаване на рекламни материали Дейността се налага поради факта, че социалната услуга все още е непозната за мнозинството потенциални потребители и домашни помощници, към които проектът е ориентиран. Ето защо планираме отпечатването на дипляна, която да обясни същността на услугата – напр. правата и задълженията на двете страни, процедурите за достъп, за жалби и т.н.
4. Информиране и набиране на потенциални потребители Информирането ще се осъществи чрез информационна кампания, включваща: среща с кметовете на конкретните населени места; съобщения в местни медии, разпространение на дипляни, обява в ДСП и ДБТ, ползване на посредници – ДСП, организации на хора с увреждания, на пенсионерите, общински служители. Потенциалните клиенти ще подадат лично или чрез техните законни представители заявления в ДСП – Видин в стандартизирана форма, чрез които ще заявят желание за достъп и ще декларират обстоятелства и факти, които ги причисляват към целевата група на проекта.
5. Оценка и подбор на потребители Оценяването на потребността от услуги за всеки потенциален потребител, отговарящ на изискванията на програмата ще се извърши от социален работник на ДСБ – Видин. За целта той ще бъде посетен и анкетиран, при което ще се проверят декларираните обстоятелства и ще се оценят потребностите, за чието задоволяване приоритетно лицето се нуждае от грижи. Информацията в подходяща форма ще бъде предоставена на доставчика. Списъкът на конкретните потребители ще бъде одобрен от Съвета за сътрудничество, като основен критерий за подбор ще бъде степента на риск от попадане в институция. Това се налага също и за да се постигне по-добра защита на потребителите, за превенция на дискриминация и за обективност.
6. Набиране на домашни помощници Подборът на ДП ще се извърши след оценка на нуждите от грижи. Селекцията на ДП трябва да постигне пълно покритие и високо качество на предоставените от тях услуги. Процедурата ще включва: публикуване на обява в местните медии, в ДБТ и в ДСП; приемане на документи; конкурс (по документи и събеседване) и сключване на договор с избраните кандидати. В обявите кандидатите ще бъдат насочвани за повече информация към кметските управи по места, където ще бъдат достъпни описанието на проекта/услугите и длъжностните характеристики. Разпространяваните дипляни също ще спомогнат в тази посока. Предимство ще е подходяща квалификация и опит. При равни други условия ще се търси баланс по полов признак, като работодателят ще декларира в обявите, че няма да дискриминира кандидатите по етнически произход, вероизповедание и пр.
7. Обучение на ДП Дейността е необходима, защото е малко вероятно наетите ДП да имат нужната квалификация и опит в работата с конкретните целеви групи. Освен това те трябва да бъдат обучени в безопасност на труда на терен и други специфики, които зависят от конкретната работна задача. Обучението ще бъде поверено на външна обучителна организация с опит, която ще разработи неговата програма на база Методиката за предоставяне на услугата Социален асистент и спецификата на проекта. Обучението ще се проведе в рамките на три дни (по 6 часа на ден) и ще предхожда постъпването на работа (обучаемите няма да получават възнаграждение). Преминаването на обучението ще тества мотивацията за работа, защото опитът показва, че някои СА/ДП отпадат на този етап поради различни очаквания към естеството на работата, и ще бъде условие за сключване на договора с кандидата. Предвиждаме също така и две еднодневни (по 6 часа) поддържащи обучения в хода на предоставяне на услугата, базирани на конкретни казуси от практиката и проблеми, идентифицирани от самите ДП и/или в резултат от мониторинг. Участието в обучението ще бъде сертифицирано от обучителната организация.
8. Договаряне и планиране на социалните услуги Договарянето на услугата с потребителите ще стане на база писмен договор. Договорът ще е стандартизиран, но ще отразява конкретно наборът от услуги, времето и редът на получаването им и др. В него ще бъдат ясно описани задълженията на двете страни, ще бъде договорена и дължимата такса съобразно времето на предоставяне на услуги и декларираните доходи на потребителя. Договорът ще послужи за разработване на Индивидуален план за социални услуги, който ще отрази идентифицираните специфични потребности, договорените услуги, честотата на предоставянето им, името на ДП, специфичните обстоятелства и факти (вкл. оценка на риска). Планът се изготвя съвместно с потребителя/неговия законен представител, подписва се от двете страни и е неразделна част от договора с него. Валидността му е 6 месеца, след което се актуализира при нужда. Също при необходимост актуализацията може да се извърши и по-рано. Този начин на договаряне и планиране е обоснован от необходимостта за постигане на една управляема и отговаряща на нуждите на потребителя услуга, в която интересът му е максимално защитен.
9. Предоставяне на услугите от ДП Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на ДП в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата на всеки ДП, изготвени на база на Индивидуалните планове за социални услуги на потребителите и актуализирани също на 6 месечен период при необходимост. Те ще съдържат описание на ежеседмичните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. Домашните помощници ще се отчитат ежемесечно със специална форма, описваща предоставените услуги на всеки потребител и подписана от него (или от законния представител). Формата ще дава и възможност потребителят да оцени качеството на услугата, което ще обективизира отчета и ще мотивира подобряване на качеството. Чрез нея ще се докладват също така срещаните трудности и казуси. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти и поддържащо обучение. Подкрепата на ДП в осъществяване на тяхната работа (супервизия) ще се организира на място.
10. Социално консултиране и супервизия Дейността включва общо 144 часа експертна помощ, а именно:  Консултиране на потребители и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на ДП - напр. при суициден риск. Предвиденият брой подобни консултации за времето на проекта са 40 часа;  Индивидуална и групова супервизия на ТА във връзка с различни социални случаи. Общо за времето на проекта супервизията се калкулира на 104 часа. Планираме супервизията и консултациите да стават на място, като за целта ще се посещават периодично населените места, за което също ще бъде нает автомобил. При необходимост, броят на часовете експертна помощ по отделните компоненти може да бъде променян, но в рамките на общия хорариум.
11. Мониторинг на предоставянето на услугата Част от системата за осигуряване на качествена услуга е мониторирането на доставката. То ще се осъществява от координатора на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения, като за участие ще бъдат канени и представители на партньора, Съвета за сътрудничество и ДСП - Видин. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечният отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Поради характерът на проекта, голяма част от организационната дейност и цялата методическа помощ (супервизия, консултации) ще бъде мобилни, което налага закупуването на преносим компютър. Резултатите от мониторинга ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и поддържащо обучение на ДП. Те ще се използват и при цялостната оценка на наетите лица (годишната атестация). Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при извънредна необходимост (напр. по сигнал).
12. Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на ДП (годишно атестиране). Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и анкетиране на потребителите за всеки един ДП; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена по критерии, приети от Съвета за сътрудничество, доставчикът ще вземе решения относно продължаването на договорите на ДП в случай на продължаването на дейността след изтичането на проекта.
13. Популяризиране и мултиплициране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Презентиране на проекта и неговите резултати на работна среща с потенциални доставчици на социални услуги (общински и частно-правни) от селските райони на област Видин – ще бъдат поканени всички общини, както и НПО и фирми, проявяващи интерес или активни в социалната сфера (около 15). Идентифицирането на тази група ще стане с помощта на Съвета за сътрудничество. Очакваме презентацията да подпомогне доставчиците в разработване на техни собствени проекти за работа с целевата група потребители, което да мултиплицира опита;  Презентиране на проекта и неговите резултати на web-сайта на ДЕГФ, включително на техническия доклад за изпълнението;  Поставяне на информационни табели в офиса на ДЕГФ и в Община Видин за популяризиране на приноса на Европейския съюз и Република България и др. Екипът на проекта ще положи усилия и за привличане на медийно внимание към дейността и нейните резултати.
Партньори
Партньори:
Община Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 516 BGN
Общ бюджет: 112 844 BGN
БФП: 105 757 BGN
Общо изплатени средства: 101 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 303 BGN
2010 69 909 BGN
2011 8 159 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 808 BGN
2010 59 423 BGN
2011 6 935 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 166 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 495 BGN
2010 10 486 BGN
2011 1 224 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 206 BGN
Финансиране от бенефициента 7 803 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз