Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.04-0003-C0001
Номер на проект: K09-24-3/30.01.2009
Наименование: Създаване на мрежа от съдии - координатори по европейско право
Бенефициент: Национален институт на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2009
Начална дата: 14.07.2009
Дата на приключване: 14.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на българските съдилища за прилагане правото на ЕС чрез създаване на мрежа от съдии – координатори по европейско право
Дейности: 1. Сформиране на експертна (работна) група от магистрати Работната група се създава като консултативен орган към НИП за създаването на мрежа от съдии - координатори по европейско право
2. Проучване на добри практики при създаване на мрежа от съдии-координатори за предоставяне на експертна помощ от съдии към съдии в сферата на правото на ЕС Работно посещение в Испания и Италия за установяване на добри практики при предоставяне на експертна помощ от съдии към съдии в сферата на правото на ЕС; аналитичен доклад
3. Подготовка на проект на правила за избор, статут и функции на съдиите-координатори по право на ЕС
4. Създаване на мрежа от съдии-координатори по право на ЕС В съответствие с правилата за избор, определени по дейност 3, процедура за избор на подходящи кандидатури за съдии; учредяване на мрежата
5. Обучение на съдиите-координатори по право на ЕС Обучение по: основи на правото на ЕС; Практика на съда на ЕО; Европейски изпълнителни основания в рамките на съдебното сътрудничество по граждански дела, защита на финансовите интереси на ЕО, право на интелектуална собственост в ЕС
6. Приемане на правила и критерии за оценка на дейността на съдиите-координатори Разработване от работната група и експерти на НИП на правила за отчетност и критерии за оценка на дейността на координаторите
7. Създаване на електронна система за съхраняване и ползване на информация Внедряване на електронна система за съхраняване и ползване на информация от участниците в мрежата и всички останали магистрати
8. Дейности за информация и публичност Публични презентации; банери; пресконференция; 5 кръгли маси по апелативни райони; публикации и излъчвания
9. Одит Извършване на цялостен одит текущо и след приключване на основните дейности по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 651 311 BGN
Общ бюджет: 277 536 BGN
БФП: 277 536 BGN
Общо изплатени средства: 276 187 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 130 262 BGN
2010 32 594 BGN
2011 113 331 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
276 187 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 110 723 BGN
2010 27 705 BGN
2011 96 331 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
234 759 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 539 BGN
2010 4 889 BGN
2011 17 000 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 428 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1 Сформирана работна група
Индикатор 2 По Д 1 Създадени вътрешни правила
Индикатор 3 По Д 1 Създаден график за срещите
Индикатор 4 По Д 2 Брой участници в работно посещение
Индикатор 5 По Д 2 Брой изследвани практики
Индикатор 6 По Д 2 Брой приложими практики
Индикатор 7 По Д 2 Брой представители на съдилища, пред които са представени добрите практики
Индикатор 8 По Д 3 Подготвени вътрешни правила
Индикатор 9 По Д 3 Брой отразени коментари
Индикатор 10 По Д 3 Приети вътрешни правила
Индикатор 11 По Д 4 Брой избрани координатори
Индикатор 12 По Д 4 Съответствие на избраните координатори на правилата
Индикатор 13 По Д 4 Учредена мрежа от съдии-координатори
Индикатор 14 По Д 5 Брой обновени обучителни модули
Индикатор 15 По Д 5 Брой нови обучителни модули
Индикатор 16 По Д 5 Брой обучени съдии - координатори
Индикатор 17 По Д 6 Подготвени правила и критерии за оценка
Индикатор 18 По Д 6 Брой отразени коментари
Индикатор 19 По Д 6 Утвърдени правила и критерии
Индикатор 20 По Д 7 Изработена концепция
Индикатор 21 По Д 7 Изработено техническо задание
Индикатор 22 По Д 7 Разработена електронна система
Индикатор 23 По Д 7 Внедрена електронна система
Индикатор 24 По Д 7 Брой обучени координатори
Индикатор 25 По Д 7 Брой обучени служители от НИП
Индикатор 26 По Д 7 Брой обучени администратори
Индикатор 27 По Д 7 Брой разпространени наръчници
Индикатор 28 По Д 7 Информативност на наръчниците на потребителите
Индикатор 29 По Д 8 Брой банери
Индикатор 30 По Д 8 Брой рекламни материали
Индикатор 31 По Д 8 Брой пресконференции
Индикатор 32 По Д 8 Брой участвали журналисти
Индикатор 33 По Д 8 Брой публикации в печатните медии
Индикатор 34 По Д 8 Брой излъчвания в електронните медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз