Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0094-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0129
Наименование: “Грижа в семейна среда за най – уязвимите групи от населението на Община Мизия и Община Хайредин”
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел - „Мизия – 2004”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на общините Мизия и Хайредин, за ефективно упражняване правото им на независимост, правото на труд и намаляване риска от институционален тип грижи. Усъвършенстване, подобряване и разширяване на услугата „Домашен помощник” за хора нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си; намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги; повишаване на професионалните умения и мотивацията на домашните помощници чрез надграждащи обучения; повишаване ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на реализация на схемата.
Дейности: Дейност 1. Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугата „Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне. За постигане на поставените цели ще бъдат изработени информационни материали - 500 бр. Дипляни и 150бр. плакати, съдържащи информация за целите и основните дейности на проекта, потребителите на услугата ДП, източниците на финансиране, приноса на водещата организация и на договарящия орган; 5 бр. табели за визуализация, поставени в Общините Мизия и Хайредин и в офиса на проекта в гр. Мизия. Отпечатани 3 публикации в регионалната преса – в началото на проекта, за предоставяне на обща информация за същността на проекта и предлаганата социална услуга; в края на проекта – за информиране на обществеността за постигнатите резултати и 1 публикация – за обявяване набирането на хора за извършване на услугата „Домашен помощник”.
Дейност 2. Оборудване на помещение, предвидено за офис на проекта. Сдружение “Мизия – 2004” разполага с помещение, което се нуждае от оборудване с необходимата техника, която да допринесе за нормалното функциониране на офиса по проекта и реализиране на заложените дейности. Предвижда се закупуване на 1 брой преносим компютър и 1 брой многофункционално устройство, с оглед воденето на голяма по обем документация по време на реализиране на проекта и неговото месечно и крайно отчитане.
Дейност 3. Подбор на потребителите на услугата. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на 40 бр. потребители от общините Мизия и Хайредин. Подборът на потребителите на услугата ДП ще се извърши чрез допитване (пряка анкета) до хората, нуждаещи се от обгрижване в домашна среда; придобиване на умения и навици за самостоятелен, независим живот; грижи за здравето им. Подборът ще се извърши от комисия. Социални работници на Дирекция “Социално подпомагане”, отдели “Социална закрила”, гр.Мизия и . Хайредин ще разработят индивидуални оценки на потребностите. Те ще включват оценка на общото физическо и психическо състояние на всеки потенциален потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове.
Дейност 4. Подбор на домашните помощници (по разработена процедура). За длъжността ДП подборът ще се извършва между безработни лица, пенсионери и други търсещи работа лица. Подборът на домашните помощници ще се извърши чрез интервю от комисия с представители на Дирекция “Социално подпомагане” и Дирекция Бюро по труда.
Дейност 5. Сключване на договори с домашните помощници. Предоставяне на услугата на потребителите. Домашните помощници ще предоставят следните услуги:  текущо почистване – подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение;  основно почистване - измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.;  поддържане на лична хигиена - помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата;  хранене - приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране;  битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др. Всеки домашен помощник ще води редовно дневник – на потребителя за своите посещения, в който ще записва важни ежедневни дейности, които е извършил при предоставяне на услугата. Екипа за управление на проекта ще извършва постоянен мониторинг и приема мерки за подобряване на услугата , надграждане на дейността и устойчивост на резултатите. Методите, които ще бъдат приложени, включват: Разработване на анкети, анализи и оценки за дейността на домашни помощници – 6 – ия и 12-ия месец. Месечни посещение за проверка качеството на предоставяните услуги и превенция на риска. Изготвяне на ежемесечни отчети от екипа на проекта за отчитане на извършените дейности.
Дейност 6. Провеждане на обучение на домашните помощници – въвеждащо и надграждащо. Предвижда се обучението да бъде проведено от външни лектории специалист в областта на социалните услуги. Домашните помощници ще бъдат разделении в две групи по десет лица .То ще бъде:  Въвеждащо В рамките на 5 дневен курс, домашните помощници ще бъдат обучени за организирането на бита и хигиената в дома на потребителите. Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми.  Надграждащо Предвижда се провеждане на 2-дневно надграждащо обучение разделно на социалните асистенти и на домашните помощници за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
Дейност 7. Изработване на индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник”. Индивидуалните планове ще се изготвят с участието на потребителите и ще бъдат съобразени с начина им на живот и предпочитания. Ще се изготвят на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска. Ще съдържат описание на дейностите по часове, които ще бъдат извършвани. Индивидуалните планове ще включват оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и на прекия доставчик на услугата.
Дейност 8. Актуализиране на индивидуалната оценка на потребление и индивидуалните работни планове. На 6-ия месец от предоставянето на услугата, ще се извърши актуализация на индивидуалната оценка на потребностите на потребителите, поради възможността от настъпили промени в нуждите им. Оценките ще се разработват от социални работници на Дирекция “Социално подпомагане”, отдели “Социална закрила”, в общините Мизия и Хайредин. Това ще доведе и до промяна в плана за предоставяне на социалната услуга.
Дейност 9. Мониторинг на услугата по домовете. С цел осъществяване на текущ контрол, екипът за управление на проекта ще извършва проверки на място, в рамките на които ще се отчита мнението на потребителя по отношение на предоставяната услуга и ще бъде извършвана проверка на водения от домашния помощник дневник по отношение на пълнота и съответствие със заложените в индивидуалния план на потребителя дейности.
Дейност 10. Отчетен форум за популяризиране резултатите от проекта. На форума ще бъдат поканени да присъстват медии, институциите, имащи отношение към проекта и много граждани от всички населени места в двете общини. Ще бъдат докладвани и дискутирани резултатите от проекта и ще бъде отчетена цялостната дейност. Провеждането на форума е необходима дейност, за да се даде обществена значимост на изпълняваните по проекта дейности и се подчертае приноса на ЕСФ и Националното финансиране за осигуряването на независим и достоен живот за целевите групи, с което се намалява риска от институционален тип грижи. Ще бъдат обсъдени нови и надграждащи форми за социални услуги и тяхната устойчивост.
Дейност 11. Отчет на проекта. Ръководителят на проекта ще организира изготвянето на отчета на проекта, спазвайки изискванията на управляващия орган на програмата. Тази дейност ще осигури пълна прозрачност за работата на проектния екип по изпълнение на дейностите и правилното изразходване на средствата по настоящата процедура за постигане на целите на проекта. Приемането на този документ от УО на програмата ще бъде индикатора и вярната оценка за капацитета на водещата организация за успешното усвояване на структурните фондове.
Партньори
Партньори:
Сдружение с нестопанска цел Нов път
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 097 BGN
Общ бюджет: 85 868 BGN
БФП: 80 784 BGN
Общо изплатени средства: 78 165 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 019 BGN
2010 56 688 BGN
2011 2 459 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 165 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 166 BGN
2010 48 184 BGN
2011 2 090 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 853 BGN
2010 8 503 BGN
2011 369 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 725 BGN
Финансиране от бенефициента 5 984 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз