Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0057-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0063
Наименование: „Шанс и за нас”
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Светлина и за нас”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: С проекта се цели да се разширят и подобрят възможностите за повишаване качеството на живот на хората с увреждания, като се изградят умения за самостоятелно обслужване, активно общуване и поддържане на социални контакти и намаляване грижата от страна на семействата; да се облекчат задълженията на семействата на хората с увреждания чрез разширяване на кръга от социални услуги, предоставяни досега, да се подкрепи социалното включване, като се предоставят социалните услуги Домашен помощник и Социален асистент в семейна среда; да се развият и усъвършенстват услугите Социален асистент и Домашен помощник чрез изграждане на местен модел за качественото им прилагане.
Дейности: 1. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Проектът ще бъде представен пред обществеността и медиите, като едновременно с това ще бъдат разяснени подробно целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Ще изработим и разпространим 10 броя плакати и 1 000 броя брошури, които ще съдържат информация за Сдружение „Светлина и за нас” като доставчик на социалните услуги, информация за процеса на предоставяне на услугите и описание на определените етапи – оценка на потребностите, оценка на рисковете, изработване на индивидуални планове и графици и периодична преоценка на потребностите; размер на потребителската такса; както и описание на най-важните „Правила и процедури”, застъпени в „Правилника за вътрешния ред”, който сме подготвили предварително. Ще бъдат отбелязани правата и задълженията на СА, ДП и на потребителя, както и условията и реда, по които ще бъдат предоставени услугите. Ще проведем три разяснителни тематични срещи с ключови фигури: една с лекари – специалисти, една с личните лекари и една с членовете на Сдружение „Светлина и за нас”, на която ще бъдат поканени и други потребители на услугите. В офиса на Сдружението ежедневно ще предоставяме информация както на потенциалните потребители, така и на желаещите да работят като СА и ДП.
2. Изработване на „Правилници за вътрешния ред” при предоставяне на услугите СА и ДП, във връзка с изпълнение на изискванията на договорните им отношения. Всеки Правилник ще съдържа следните раздели: 1. Ръководни принципи при предоставяне на съответната услуга. 2. Правила и процедури като: „Правила и процедури в защита на правата и интересите на потребителите”; „Правила и процедури за своевременно сигнализиране и компетентна намеса в случай на злоупотреба, неглижиране или насилие; „Правила и процедури за защита на имуществото и финансите на потребителя”; „Процедури за достъп на предоставящия услугата до дома на потребителя”; „Правила и процедури за осигуряване здравето и безопасността на извършващия услугата” и др. 3. Управление на основните рискове: описание на стъпките по оценка риска на работа и намаляване на рисковете за потребителите; дейности за опазване здравето на потребителите; закрила на личността; обезопасяване на дома, водене на документация. 4. Организация и управление на доставката на услугите: регламентиране на организацията и управлението на предоставените услуги; финансови процедури; мерки по осигуряване на качеството; критерии за подбора и назначаването на СА и ДП; изисквания за извършване на работата; безопасни условия на труд; обучения и мониторинг.
3. Набиране на желаещи за ползване на услугите СА и ДП, подбор и сключване на договор с потребителите Ежедневно в офиса на проекта ще се предоставя информация, ще бъдат пуснати обяви във всички местни медии. За достигане на информация до потребителите ще бъдат включени и доброволците на водещата и партньорските организации. Кандидатите ще подават молба в определен срок. След това ще се изготвя „Оценка на потребностите” от специалисти от Дирекция „Социално подпомагане”. Въз основа на направените оценки ще изготвим „Индивидуални планове за предоставяне на услугата” / съвместно с конкретния потребител /. Ще подпишем индивидуален договор с всеки потребител. По изключение и при доказана потребност на един потребител ще се предоставят социален асистент и домашен помощник, но от две различни лица.
4. Подбор и сключване на договор с лицата, които ще бъдат наети като „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Паралелно с подбора на потребители на социалните услуги СА и ДП ще осъществим контакт и с Дирекция „Бюро по труда” – Търговище, която ще ангажираме да предостави информация на подходящи лица, ще публикуваме обяви в двата търговищки вестника и по Ново радио Търговище. Подробно ще бъдат разяснени възможностите за предоставяне на услугата от лица, които работят, от пенсионери, студенти и др. Ежедневно в офиса на проекта ще бъде предоставяна информация на граждани, които се интересуват от тази възможност. Кандидатите ще подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование, мотивационно писмо. Одобрените ще подават допълнително медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Ще се създаде комисия от 3 члена, която ще проведе интервюта с цел установяване нагласите за работа на кандидатите и ще направи окончателния избор. Назначените лица ще подписват договор, който ще бъде изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за конфиденциалност. Ще бъдат запознати с длъжностните си характеристики. Ще осъществим обратна връзка с отхвърлените кандидати.
5. Обучение на назначените по проекта Социални асистенти и Домашни помощници за качествено предоставяне на услугата Екипът, провеждащ обучителните модули, ще включва 5-ма специалисти. Въвеждащото обучение ще се проведе веднага след назначаването на СА и ДП и ще бъде едноседмично. В рамките на обучителния модул ще се предоставят знания, валидни и за двата компонента. Темите ще са: Специфика на грижите за лица със зрителни и физически увреждания; Етични стандарти в работата на СА и ДП. За хората със зрителни увреждания, които ще бъдат по-голяма част от целевата група, предвиждаме да поканим омбудсмана на хората с увреждания от гр. Варна – Веселина Стоилова, с която имаме предварителна уговорка. Обучението ще бъде по програма, с която предварително сме се запознали и одобрили. Втората част на въвеждащото обучение ще се проведе под форма на два самостоятелни специализирани модула за отделните компоненти за запознаване със задълженията на СА и ДП. Предвиждаме провеждане на еднодневно поддържащо обучение за СА и ДП, което ще се провежда ежемесечно. Предвиждаме и еднодневно обучение на потребителите с оглед запознаване с техните права и задължения.
6. Предоставяне на услугите СА и ДП на потребителите Услугата ще се предоставя в рамките на 9 месеца, за нейното качествено извършване ще бъдат наети и обучени минимум 10 СА и минимум 10 ДП. Ще се определят конкретните изпълнители на услугата за всеки потребител, съобразно индивидуалните им предпочитания. Ще изработим индивидуални графици за всеки потребител и всяко от лицата, наети като СА и ДП, което ще стане с тяхното пряко участие.
7. Мониториране на качеството на предоставяните услуги Оценките на услугите ще се извършва на период от 3 месеца. Това ще се прави от консултантите по проекта – двама социални работници и представител на Обществен съвет – Търговище, към Центъра за психологически изследвания, клон Търговище. Оценките ще са писмени, след което ще се обобщават и анализират. Общия анализ ще бъде предоставен на институциите и обществеността чрез медиите. Съществен момент при оценките ще бъде мнението на самите потребители и техните семейства.
8. Отчитане на резултатите от проекта пред обществеността, медиите, заинтересовани институции и представители на целевата група В края на проекта ще инициираме заключителна конференция с широк кръг представители на институции, НПО, граждани, медии и потребителете на социалните услуги. Ще бъдат представени резултатите от проекта, срещаните трудности, мнението на потребителите и доставчиците. Ще се отдели внимание и на резултатите от мониторинга.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 847 BGN
Общ бюджет: 98 858 BGN
БФП: 93 974 BGN
Общо изплатени средства: 91 227 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 769 BGN
2010 59 308 BGN
2011 12 150 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 227 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 804 BGN
2010 50 412 BGN
2011 10 327 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 543 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 965 BGN
2010 8 896 BGN
2011 1 822 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 684 BGN
Финансиране от бенефициента 5 141 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз