Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0096-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0127
Наименование: „Предоставяне на надежна социална услуга на възрастни самотно живеещи хора съобразена с индивидуалните потребности за достоен живот в община Козлодуй и община Хайре дин”
Бенефициент: Сдружение „НОВО БЪДЕЩЕ „
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: Проектът цели предоставяне на социални услуги в общността в общините Козлодуй и Хайредин, с цел превенция на социалното изключване и подобряване качеството на живот на хора от уязвимите групи и техните семейства. Предотвратяване на социалната изолация и необходимост от институционализиране на самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник”. Разширяване на обхвата и усъвършенстване на предоставяните социални услуги в общността на територията на общините Козлодуй и Хайредин. Осигуряване на независимост в ежедневието им и подобряване качеството им на живот.
Дейности: 1. Създаване на екип за управление на проекта. проекта и оборудване на помещение предназначено за офис С цел административно управление на проекта ще бъде сформиран екип, състоящ се от Ръководител проект , Координатор Счетоводител, които ще отговарят за постигане целите на проекта, за документалното му оформяне, изготвянето на междинни и окончателни технически и финансови отчети и др. Ще бъде актуализиран плана за действие и ще бъдат разпределени задълженията, като за целта ще бъдат изготвени длъжностни характеристики.Ще се оборудва помещението предназначено за офис на проекта. Сдружение “НОВО БЪДЕЩЕ” разполага с помещение, което се нуждае от оборудване с необходимата техника, която да допринесе за нормалното функциониране на офиса по проекта и реализиране на заложените дейности. Предвижда се закупуване на 1 брой компютърна конфигурация / компютър, монитор, мишка клавиатура / и 1 брой многофункционално устройство, с оглед воденето на голяма по обем документация по време на реализиране на проекта и неговото месечно и крайно отчитане и 1бр. фотоапарат за документиране на дейностите и мероприятията по проекта
2. Организиране и провеждане на информационна кампания за запознаване на общността и потенциалните потребители със същността на предоставяната по проекта услуга, както и реда за участие. С цел информиране на обществеността за съществуването на проекта, неговите дейности и цели ще бъде организирана информационна кампания, състояща се в:  Изготвяне и отпечатване 500 бр. дипляни, съдържащи информация за услугите, които ще бъдат предлагани от домашните помощници по проекта, както и условията за включване. Също така ще бъде указан и краен срок за подаване на заявки.  150 бр. плакати за визуализация на проекта поставени в кметствата и в общината ,в офиса на проекта и на др. обществени места  Издаване на 3 публикации в местната преса – в началото на проекта, за предоставяне на обща информация за същността на проекта и предлаганите услуги и в края на проекта – за информиране на обществеността за постигнатите резултати. Една за набиране на хора за „Домашен помощник”. На информационните материали ще бъде посочен източника на финансиране – ЕСФ.
3. Подбор на лица - домашни помощници и провеждане на обучение. Подборът на лицата ще бъде организиран по начин, осигуряващ равнопоставеност и свободен достъп за участие. ДУ ще разработи длъжностна характеристика (която става неотменна част от договора) за „Домашен помощник”, съдържаща задълженията и отговорностите, както и етичните норми, присъщи на длъжността. Информация за създаваните по проекта работни места ще бъде публикувана в местната преса, както и ще бъде предоставена в ДБТ. Ще бъдат обявени места, както за безработни хора, които ще работят на пълен работен ден, така и за такива, които желаят да работят допълнително – почасово. Подборът ще бъде реализиран на 2 етапа. На първия етап желаещите кандидати ще предоставят документите си, а на втория – ще бъдат проведени интервюта с всички, преминали етап 1. В процеса на тези интервюта ще бъдат детайлно изяснени опита и мотивацията на кандидатите. Подборът и наемането им ще бъде извършено съгласно българското законодателство, и спазвайки принципите за равнопоставеност и антидискриминация. След приключване на конкурса, избраните лица ще преминат 5 дневно обучение, съобразно установените нужди . Обучението ще се състой на 2 групи по 10 лица. Ще допринесе за повишаване уменията на домашните помощници и за повишаване качеството на предлаганите услуги. Ще бъде изготвен и отпечатан „ Наръчник на домашният помощник „ ,който ще включва най- необходимата информация за извършване на дейността- така наречена – настолна книга на домашния помощник.
4. Подбор на потребителите на услугата „Домашен помощник” и изготвяне на индивидуални оценки на потребностите. Подборът на потребителите ще бъде извършен съвместно с ДСП Козлудуй, на база на подадените заявки. Служител на ДСП ще изготви оценка на потребностите на всички потребители на услугата – физическо състояние, способност за справяне с ежедневни дейности, социална активност и др. На базата на тази оценка ще бъдат разписани конкретни дейности, които да съответстват на индивидуалните потребности на конкретния потребител. Плановете ще бъдат дискутирани със съответните потребители и при необходимост ще бъдат коригирани. След изтичане на 6-месечен период тези оценки ще бъдат актуализирани, за да отразят настъпили промени в състоянието на потребителя.. Също така, на базата на предоставена от ДСП информация, ще бъде изготвена справка за доходите на потребителите на услугите и ще бъдат определени размерът на потребителската такса и начина за нейното заплащане.
5. Провеждане на опознавателни срещи между потребителите и домашните помощници. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите и сключване на договори с домашните помощници. Необходим етап от реализирането на проекта е домашните помощници да посетят в домовете им, потенциалните ползватели, с цел запознаване и уточняване на времето за предоставяне на услугата. На срещата ще присъства и Ръководител проект. В последствие ще бъдат разработени графици за предоставяне на услугите, като ще бъдат взети предвид разстоянията между обслужваните потребители, както и местожителството на домашния помощник. Целта ще бъде времето за придвижване на помощника от потребител до потребител да не надвишава ½ час на ден. След изготвянето им ще бъдат сключени договори с домашните помощници
6. Предоставяне на услугата и сключване на договори между доставчика на услугата и потребителя. Предоставянето на услугите в общността осигурява на потребителите подкрепа в домашна среда, което е важно за психическото им състояние. По този начин се подхожда индивидуално към потребностите на потребителите и се подобрява качеството им на живот.За да бъдат гарантирани правата, задълженията и отговорностите на потребителя и доставчика на услугата, то те трябва да бъдат юридически регламентирани, поради което в 7-дневен срок след началото на предоставяне на услугите ще бъде сключен договор. Той ще дефинира техните права и задължения, видовете дейности, които ще бъдат извършвани, сроковете за извършването им и др. Всеки отделен потребител ще бъде обслужван ежедневно в рамките на 3,45 часа. Работещите на пълен работен ден ще обслужват по 2 лица дневно. Услугата ще бъде предоставяна спазвайки принципите на: - зачитане на личното достойнство и пространство на потребителя - спазване поверителност на личните данни и информация, С цел водене на отчетност и получаване на обратна връзка от страна на ползвателя, домашния помощник ще води дневник за своите посещения, в който ще описва ежедневните дейности, които е извършил, както и времето, в които ги е извършил. Дневникът ще се подписва от домашния помощник и потребителя, което ще удостоверява достоверността на посочената информация.
7. Сключване на договор със социален консултант ,организиране и провеждане на мероприятия и дейности за организиране на свободното време на потребителите. Социалният консултант е нужен за подкрепа и консултации, а дейностите ще се извършват съвместно с домашните помощници и самите ползватели ,а не само за тях.Тези дейности ще осигурят възможност на самотно живеещите възрастни хора и лица с увреждания да живеят достойно и сигурно получавайки необходимата обществена подкрепа . Ще бъдат организирани през периода на проекта – четири общи мероприятия съответстващи на празничния календар за потребителите на социалната услуга и домашните помощници от двете общини
8. Осъществяване на текущ контрол на предоставяните услуги С цел осъществяване на текущ контрол, Екипа по проекта ще извършва проверки на място, в рамките на които ще се отчита мнението на потребителя по отношение на предоставяната услуга и ще бъде извършвана проверка на водения от домашния помощник дневник по отношение на пълнота и съответствие със заложените в индивидуалния план на потребителя дейности. За целта ще бъде разработен въпросник, който ще бъде попълван от Ръководителя по време на срещата и ще бъде използван като основа за разрешаването на конкретен проблем, възникнал по време на предоставянето на услугата.
9. Организиране и провеждане на конференция за популяризиране на резултатите по проекта На форума ще бъдат поканени да присъстват медии, институциите, имащи отношение към проекта и много граждани от всички населени места в двете общини. Ще бъдат докладвани и дискутирани резултатите от проекта и ще бъде отчетена цялостната дейност. Провеждането на форума е необходима дейност, за да се даде обществена значимост на изпълняваните по проекта дейности и се подчертае приноса на ЕСФ и Националното финансиране за осигуряването на независим и достоен живот за целевите групи, с което се намалява риска от институционален тип грижи. Ще бъдат обсъдени нови и надграждащи форми за социални услуги и тяхната устойчивост.
10 Отчет на проекта Изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети
Партньори
Партньори:
Сдружение с нестопанска цел Нов път
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 531 BGN
Общ бюджет: 90 083 BGN
БФП: 84 885 BGN
Общо изплатени средства: 82 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 506 BGN
2010 52 294 BGN
2011 10 099 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 430 BGN
2010 44 450 BGN
2011 8 584 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 465 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 076 BGN
2010 7 844 BGN
2011 1 515 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 435 BGN
Финансиране от бенефициента 6 283 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз