Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0028-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0086
Наименование: „Независим и достоен живот за хората с увреждания и самотно живеещите хора в община Трявна – Дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Бенефициент: Сдружение "Шанс и подкрепа" - Трявна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към разширяване обхвата на предоставяните социални услуги в общността, ориентирани към възрастни хора, самотни хора и хора с увреждания, живеещи на територията на община Трявна, преодоляване на социалната им изолация и предотвратяване на настаняването им в специализирани институции; към създаване на възможности и подкрепа за реализация на пазара на труда на лица с увреждания в трудоспособна възраст. Цели да се осигури устойчивост на алтернативните социални услуги в общността
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: • Оборудване и обзавеждане на офис за управление на проекта За офис по изпълнението на проекта ще бъде офисът на Сдружението За оперативното управление на проекта е необходимо оборудване и обзавеждане на предоставения офис
ДЕЙНОСТ 2: • Разработване на информационни материали и провеждане на медийна кампания сред потенциалните потребители и обществеността Продължаващото предоставяне на социалните услуги в домашна среда изисква допълнително информиране на потенциалните потребители за дейностите по проекта Публикации във вестник „Тревненска седмица“ и телевизинна презентация в Кабелна телевизия.Отпечатване на информационни брошури
ДЕЙНОСТ 3: • Разработване на ииндивидуални оценки на ппотребностите от социални услуги на ккандидатите за потребители Активно издирване на потенциалните потребители. Извършване на социални анкети и изготвяне на индивидуални оценки Необходимост от оценяване на потребностите с оглед определяне вида на социалната услуга
ДЕЙНОСТ 4: • Подбор на социалните асистенти и домашните помощници При подбора на социални асистенти и домашни помощници ще се направи преглед на представените документи и провеждане на интервю. За предоставянето на качествени социални услуги в общността се изисква притежаване на необходимите умения и личностни качества на кандидатите
ДЕЙНОСТ 5: • Сключване на трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници Сключване на 15 /петнадесет/ трудови или граждански договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници. Договаряне и подписване на длъжностни характеристики. Предвижда се първоначално договорът да е със срок на изпитание в рамките на 6 месеца Провеждане на първоначален и периодичен инструктаж Подготовка на лични досиета на наетите лица
ДЕЙНОСТ 6: • Сключване на договори с потребителите за ползване на социалните услуги и уточняване на правата и задълженията на страните по договорите Подготовка и сключване на индивидуални договори за ползване на социалните услуги Сключените договори ще регламентират взаимоотношенията между доставчика и потребителите на социалните услуги
ДЕЙНОСТ 7: • Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Предоставянето на качествени социални услуги е свързано с необходимостта от провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на назначените социални асистенти и домашни помощници по предварително разработена програма. Предвижда се въвеждащото обучение да проведе в 2 модула по 3 дни по 4 сесии на ден , а поддържащото да се провежда след стартирането на услугите и да е периодично до края на Проекта – общо 4 модула по 2 дни по 4 сесии. Потребност от формиране на познания и умения за работа с целевата група
ДЕЙНОСТ 8: • Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Дейностите на социалния асистент и домашния помощник са в групата на помагащите професии и са с висок риск от емоционално прегаряне. Това крие определени рискове за качеството на предоставяните социални услуги – риск от поемане на чужди роли, синдром на зависимост, неудовлетвореност от работата. Включването на супервизията е основно средство за професионална подкрепа на екипа. Възможност за супервизия ще имат всички социални асистенти и домашни помощници, които са ангажирани с реалното предоставяне на социалните услуги. Общо за проекта 82 часа.
ДЕЙНОСТ 9: • Предоставяне на социални услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите Необходимост от грижи и подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности на потребителите за водене на самостоятелен живот Да се предоставят на социални услуги в домашна среда, отговарящи на индивидуалните потребности на потребителите и в съответствие с установените критерии и стандарти Предоставените социални услуги осигуряват максимално запазване на достойнството и автономността на потребителите Изготвяне на лични досиета на потребителите
ДЕЙНОСТ 10: • Организация и управление на проекта, контрол и наблюдение на качеството на предоставените социални услуги Цялостната реализация на Проекта изисква организация на работата на екипа за управление и синхрон при изпълнение на функциите му Ежемесечно оценяване качеството на предоставените социални услуги чрез извършване на проверки в домовете на потребителите Поддържане на високо ниво на качеството на социалните услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 544 BGN
Общ бюджет: 72 078 BGN
БФП: 69 267 BGN
Общо изплатени средства: 65 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 509 BGN
2010 31 433 BGN
2011 18 040 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 032 BGN
2010 26 718 BGN
2011 15 334 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 084 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 476 BGN
2010 4 715 BGN
2011 2 706 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 897 BGN
Финансиране от бенефициента 3 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз