Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0113-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0061
Наименование: Грижа за достоен и по-добър живот
Бенефициент: ОБЩИНА ОПАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Опан
Описание
Описание на проекта: Основната цел е да бъде оказана подкрепа за социално включване на уязвими групи от населението чрез развитие на мрежа от социални услуги, подкрепящи бъдещата им интеграция на пазара на труда, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-добро здраве. Развитие на социални услуги чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и отчитане на техните индивидуални потребности. Разширяване на териториалния обхват на предоставяните социални услуги
Дейности: 1. Разработване, отпечатване и разпространение на информационна брошура Разработване, отпечатване и разпространение на информационна брошура, за процеса на предоставяне на услугите, потребителски такси, права и задължения на страните
2. Разработване на индивидуални оценки на потребностите на потенциалните потребители на социални услуги. Набиране на кандидати за ползване на услугите, които ще се предоставят в хода на реализация на проекта, представяне на подадените заявления в дирекция “ Социално подпомагане”. Оценката на потребностите се извършва от социален работник в дома на кандидат-потребителите. Оценката на потребностите е абсолютно необходима на бенефициента за извършване на крайния подбор на потребителите на услугите, които ще бъдат включени в проекта.
3. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “ Домашен помощник” Договорът се сключва писменно преди началото на предоставяне на услугата, изготвя се в два екземпляра
4. Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услугата “ Домашен помощник” Индивидуалния план се изготвя с участието на потребителя или негов законен представител. Съобразява се в максимална степен с начина на живот и индивидуалните потребности на потребителя. Обосновава се периодичността и планираните часове за достъп до услугите.
5. Подбор на изпълнители на услугата“ Домашен помощник” Провеждане на интервю с кандидатите за изпълнители, с цел установяване на мотивацията и нагласата за работа
6. Обучение на избраните изпълнители на социални услуги Провежда се въвеждащо обучение преди започване работа в дома на потребителя, с минимална продължителност 3 дни и определена тематика.
7. Изготвяне на досие на потребителя на социалните услуги Изготвя се досие на всеки потребител на социалната услуга, в която се съхраняват договорът, личния план, др. документи. Информацията се актуализира периодично.
8. Предоставяне на услугата “ Дом. помощник” Потребителите получават гъвкава и надеждна услуга, съответстваща на индивидуалните им потребности, като качеството на услугата се развива в интерес на потребителите.
9. Осигуряване на консултации със специалисти по искане на домашни помощници Провеждане на консултативни срещи между домашни помощници и специалисти в различни области – лекари, психолози, юристи, полицейски служители
10. Събиране на потребителските такси Посещение на координатора на проекта дома на потребителя и събиране на таксата
11. Мониторинг и документиране на предоставяната социална услуга Посещение от ръководния екип на проекта в дома на потребителя за оценяване и документиране качеството на предоставяната услуга
12. Популяризиране резултатите от работата по проекта Публикуване на статии в регионални вестници
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 918 BGN
Общ бюджет: 82 524 BGN
БФП: 78 464 BGN
Общо изплатени средства: 73 428 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 784 BGN
2010 55 644 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 428 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 116 BGN
2010 47 298 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 668 BGN
2010 8 347 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 014 BGN
Финансиране от бенефициента 4 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз