Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0048-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0104
Наименование: Грижа за независим и достоен живот за хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Бенефициент: Сдружение „Про медика-здраве за всички-2006”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се разшири обемът и се повиши качеството на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си в общността. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване, чрез превенция на риска. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашни помощници чрез надграждащи обучения
Дейности: Дейност 1. Организиране и управление на проекта Екипът ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. За цялостното изпълнение на проекта ще отговаря екип от 3 души. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията. Насочена е към изграждане на организационната структура на кандидата и организиране на качествен работен процес, създаване на ясни правила за работа в екип с цел реализиране на дейностите и целите на проекта. Създаване на материални и логистични предпоставки за успешно реализиране на проекта.
Дейност 2 Популяризиране на проекта Популяризиране на проекта в общността и запознаване на целевите групи с целите и задачите на проекта. Отпечатване на цветна брошура – формат А4, 80 броя Отпечатване на цветен плакат-обява на проекта – 30 броя.
Дейност 3 Набиране на социални асистенти и домашни помощници Изготвяне на критерии за допустимост на кандидатите. Подсигуряване на 20 лица, заявили желание да работят като СА и ДП Кандидатите ще се набират чрез провеждане на устно интервю (събеседване) за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта. Сключване на договори с одобрените кандидати.
Дейност 4 Провеждане на обучение на 20 лица-кандидати за СА и ДП, одобрени при проведеното събеседване. Изготвяне на програма за обучение за срок от 5 работни дни, разработване и размножаване на материали за обучение, осигуряване на подходяща зала, провеждане на обучението.
Дейност 5 Набиране на бенефициенти Извършване на социална оценка от социални работници от ДСП. Запознаване на всеки потребител с условията и реда за ползване на услугата; запознаване с дейностите по услугата, определяне размера на дължимата месечна такса (за възрастни потребители над 16 години), начина на формиране на таксата и сроковете за плащане и сключване на договори. Работа за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуални планове за видовете дейности и честота на прилагането им в зависимост от социалната оценка.
Дейност 6 Предоставяне на услугите от СА и ДП Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на СА и ДП в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугите за всеки СА и ДП, изготвени на база на Индивидуалните планове за социални услуги на потребителите и актуализирани също на 6 месечен период. Те ще съдържат описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. Социалните асистенти и домашни помощници ще се отчитат посредством месечен график, който съдържа графи за точните часове на посещение, видовете дейности и подпис на потребителя. Извършването на мониторинг е важна част от дейностите по предоставяне на услугите. Мониторингът предоставя възможност за обратна връзка от потребителите; наблюдение и анализ на срещаните трудности и казуси и проследяване на качеството на предоставяните услуги. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти, супервизия, работа по случай и поддържащо обучение.
Дейност 7 Социално консултиране и супервизия Дейността включва експертна помощ, а именно: - Консултиране на потребители и семейства на потребители в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на СА и ДП - напр. при суициден риск, домашно насилие, др.; - Консултиране на проектния екип в разработване на индивидуални планове за услугите. Такова консултиране е необходимо поради изискващото се ниво на експертност; - Индивидуална и групова супервизия на СА и ДП във връзка с различни социални случаи. Планираме груповата супервизия да се осъществява през определен период или при поява на по-сложен казус. Поради различния характер на заявките и изискването за висок професионализъм, необходимите специалисти ще бъдат наемани по граждански договори за изпълнение на конкретна работа.
Дейност 8 Мониторинг на предоставянето на услугите Част от системата за осигуряване на качествена услуга е провеждането на мониторинг. Той ще се осъществява от ръководителя на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечния отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки СА и ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и работа по случай. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост (напр. по сигнал).
Дейност 9 Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на СА и ДП (годишно атестиране). Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена, доставчикът ще вземе решение относно продължаването на договорите на СА и ДП в случай на продължаването на дейността след приключване на проекта или прерастването му в следващ.
Дейност 10 Популяризиране и мултиплициране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Презентиране на проекта и неговите резултати на web-сайт на сдружението. Поставяне на информационни табели в офиса на проекта и в общината.  Работа с медии (пресконференция при стартирането на проекта)  Разпространение на рекламни материали Екипът на проекта ще работи и с местните медии (печатни и електронни) за информиране на обществеността за изпълнението на проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:
Община Велико Търново
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 741 BGN
Общ бюджет: 87 259 BGN
БФП: 82 983 BGN
Общо изплатени средства: 79 427 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 148 BGN
2010 26 033 BGN
2011 31 246 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 427 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 826 BGN
2010 22 128 BGN
2011 26 559 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 513 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 322 BGN
2010 3 905 BGN
2011 4 687 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 914 BGN
Финансиране от бенефициента 5 712 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз