Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0086-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0029
Наименование: “Достоен живот”
Бенефициент: Сдружение “2002 Надежди”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на лица с трайни увреждания и самотноживеещи лица, включително и на семейства, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда. Създаване на условия на лица с трайни увреждания и самотноживеещи лица да бъдат активни, да упражняват правото си на труд и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент и “Домашен помощник “. Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа, като се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в община Пазарджик Разширяване териториалния обхват на социалните услуги. Създаване на допълнителни работни места в сектора за социални услуги
Дейности: 1. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво Дейността предвижда разработването и разпространението на два типа информационни материали: - информационна дипляна за набиране на кандидати за социални асистенти – 6 броя и домашни помощници-20 броя с подробно описание на целите на проекта, изискванията и възможностите пред потенциалните кандидати (500 копия, А4 формат, пълноцветен печат). - информационна дипляна, адресирана към крайните бенефициенти, с подробно описание на диапазона от услуги, предоставяни по проекта и процедурата по кандидатстване (500 копия, А4 формат, пълноцветен печат).
2. Подбор на крайни бенефициенти – ползватели на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Дейността включва: - Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциални бенефициенти на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. - Изготвяне на оценка на потребностите от социални услуги на бенефициентите, от експерт от Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик, по определена Методика. Експертът извършва комплексна оценка на потребностите на лицата, която е неразделна част от процедурата по подбора на потребителите изготвянето на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги.
3. Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за грижа на бенефициентите, обхванати по проекта. Дейността обхваща: - Сформиране на Консултативен екип по проекта, включващ, трима души експерти по социални дейности. Основните функции на екипа са насочени към консултиране и разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент и консултиране на ползвателите по здравни, социални и психологични проблеми. - Определяне на вида услуги, които ще ползва всеки бенефициент. - Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент, с участието на определените социален асистент и/или домашен помощник, самият бенефициент и Консултативния екип. Във всеки индивидуален план се съдържа: ясно формулирана цел на предоставяната услуга, видовете дейности, които ще бъдат извършвани в полза на бенефициента. - Изготвяне и подписване на договори с крайните бенефициенти, които съдържат: описание на конкретните потребности на потребителя, услугите, които ще бъдат предоставяни в рамките на проекта, тяхното времетраене и честота на предоставяне, размерът на потребителската такса и основанията за нейното определяне и др.).
4. Подбор и договаряне с кандидатите за социални асистенти и домашни помощници. Дейността включва: - Провеждане на процедура по подбор на кандидати за социални асистенти и домашни помощници на няколко етапа: а/ подбор по документи: Всеки от кандидатите за социален асистент или домашен помощник подава до организацията – доставчик Заявление за участие в проекта, професионална автобиография, документи за завършено образование, медицинско и свидетелство за съдимост и попълва специално разработен за целта въпросник, насочен към определяне мотивацията на кандидата за работа и потребностите от обучение и квалификация; б/ интервю с кандидатите: Провежда се от членове на екипа по проекта и представители на Консултативния екип, като има за цел да проучи нагласите и очакванията на кандидатите, както и да им предостави изчерпателна информация за ангажиментите и функциите на социалния асистент/ домашния помощник. - Изготвяне и подписване на договори с избраните кандидати за социални асистенти и домашни помощници: Назначените по проекта лица подписват трудов или граждански договор (при пълен или 4 часов работен ден) с организацията – доставчик, в който ясно са разписани задълженията и правата на двете страни и длъжностната характеристика.
5.1. Обучение и консултации на социални асистенти и домашни помощници: Въвеждащо обучение Партньор 1 наема лицензирани лектори, които извършват въвеждащо обучение на одобрените лица по проекта, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението включва следните теми: общи познания за домашните грижи и необходимите умения на социалния асистент; основните му задължения;; специфика на грижите за възрастните хора и лица с увреждания, за терминално болни; методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”и етични стандарти в работата му; работа с потребителите и техните семейства.
5.2. Обучение и консултации на социални асистенти и домашни помощници: Поддържащо обучение Партньор 1. Организира поддържащото обучение на всеки 2 месеца по следните теми: -работа със самотни възрастни хора, хора с увреждания.
5.3. Обучение и консултации на социални асистенти и домашни помощници: Консултиране на соц асистенти и дом. помощници Консултациите се провеждат веднъж на 2 месеца и се отнасят до всеки от социалните асистенти и домашни помощници. Консултациите се отнасят до: Затруднения в работата с клиенти ; Затруднения в работата с институции ; Необходимост от допълнителни знания и умения за работа.
6. Предоставяне на услугата „социален асистент” и „домашен помощник” за 36 лица с увреждания и самотноживеещи хора със затруднено самообслужване. Дейността включва: - Изготвяне на работни графици за предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”: шест социални аситенти и 10 домашни помощници предоставят социални услуги на един потребител и 10 домашни помощници предоставят социални услуги на двама потребители. - Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услуги: досиета на потребителя,жалби и оплаквания, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на бенефициента, дневници на потребителите; - Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” по график: всеки бенефициент ползва услугите „социален асистент” и/или „домашен помощник” според предварително договорен график и установени потребности. - Предоставяне на бенефициентите консултации в домашна среда по здравни, социални и психологични проблеми от членовете на Консултативния екип. - Подготовка и предоставяне на необходимото работно облекло и отличителни знаци; - Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след четвъртия месец от началото на предоставяне на услугите,
7. Оборудване и обзавеждане на офиси. Сдружение “2002 Надежди” предоставя собствен офис – около 38 кв.м. на бул “Ал.Стамболийски”№14,гр.Пазарджик, нуждаещ се от подова настилка и обзавеждане, за което са необходими: - ламиниран паркет и первази за 38 кв.м. площ. - 1 бр.стационарен компютър и хардуер, 2 бр.бюра, 10 бр. посетителски стола, 1 бр.заседателна маса, 2 бр офис стола за офис на “2002 Надежди”
8. Организация и ръководство на проект”Достоен живот”. Консултиране на потребители и тяхните семейства Ръководния екип организира три пресконференции- две при стартиране на проекта и една при приключването му. Извършва подбор и назначава 6 броя социални асистенти, 20 броя домашни помощници, които ще обслужват 36 броя потребители. Организира и контролира предоставянето на социалните услуги в рамките на проекта. Организира обучението на социалните асистенти и домашни помощници. Закупува необходимото оборудване на двата офиса по проекта и материалите и косумативите за реализация на проекта. Консултативния екип от трима души посещава всеки месец потрелителите – консултира тях и техните семейства. При необходимост извършва консултации и местния офис.
Партньори
Партньори:
Община Пазарджик
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 366 BGN
Общ бюджет: 93 834 BGN
БФП: 89 921 BGN
Общо изплатени средства: 87 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 873 BGN
2010 62 619 BGN
2011 3 943 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 742 BGN
2010 53 226 BGN
2011 3 351 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 320 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 131 BGN
2010 9 393 BGN
2011 591 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 115 BGN
Финансиране от бенефициента 4 544 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз