Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0061-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0080
Наименование: Грижа за хората от различни възрасти чрез предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Кюстендил
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за участие в обществения живот и поддържане социални контакти на лицата от целевите групи, в това число и за упражняване правото им на труд. Предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайни увреждания. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване. Усъвършенстване и подобряване на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
Дейности: 1. Сформиране на екип и управление на проекта На този етап ще се сформира екипа по проекта и ще започне подготовка на всички дейности. Ще бъде изготвен план график за цялостно изпълнение на проекта и за разпределяне на задачите, отговорностите и ангажиментите за всеки член от екипа.
2. Разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща услугите „Домашен помощник”и „Социален асистент”. Необходимостта от тази дейност произтича от спецификата на проекта. Ефекта от разяснителната компания, включена в проекта ще доведе до яснота за условията, реда и възможностите за включване в програмата. По тази дейност се предвижда: отпечатване на брошури и рекламни материали; изработване на телевизионен клип- ...........
3. Подбор на потребители на услугата „Домашен помощник" и „Социален асистент”. За посочените целеви групи, ще се изготви списък за възможните потребители на база извършената оценка на потребностите и остойностяване на резултатите от Дирекция “Социално подпомагане”, като се спазят принципите за равнопоставеност между пол, възраст и етническа принадлежност.
4. Подбор на лица, желаещи да предоставят услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент”, сключване на договори с тях и изготвяне оценка на риска Тази дейност ще съдържа: - разглеждане на подадените от кандидата молби; -провеждане на индивидуално събеседване с кандидатите за установяване на мотивацията и нагласата на кандидата за работа с уязвими хора; - окончателен избор на лицата, които ще предоставят услугата; - оформяне на договорите. - изготвяне оценка на риска
5. Обучение на лицата, предоставящи услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” Лицата, предоставящи услугите ще се обучават в базисни и специфични знания и умения, необходими за изпълнение на професионалните им отговорности. Подбраните лица ще преминат въвеждащо обучение, съответстващо на методиката за предоставяне на услугите.
7. Предоставяне на услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” Предоставяне на услуги в домашни условия, свързани с организирането на бита и поддържане с хигиена на дома на лицата от целевата група; Помощ при общуването и поддържането на социални контакти; административни и медицински услуги, педагогически услуги за деца; услуга “от и до работното място”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 360 BGN
Общ бюджет: 84 900 BGN
БФП: 78 982 BGN
Общо изплатени средства: 76 447 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 672 BGN
2010 56 016 BGN
2011 1 759 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 447 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 871 BGN
2010 47 614 BGN
2011 1 495 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 980 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 801 BGN
2010 8 402 BGN
2011 264 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 467 BGN
Финансиране от бенефициента 7 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз