Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0186-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0046
Наименование: „ФеърПлей”
Бенефициент: „;МЕДИКОМ-СОЦИАЛ” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на социални услуги, насочени към обгрижване в домашна среда, което ще подкрепи както лицата, ангажирани с тази дейност, така и самите зависими членове на семейството и ще даде възможност за по-активното им участие в социално-икономическия живот на общността, предотвратяване настаняването в специализирани институции и включване на голяма група хора на пазара на труда. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения; усъвършенстване и подобряване на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” . Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги
Дейности: 1. Информационна кампания Организация на работни срещи, издаване на листовки и брошури, прессъобщения, публикации в медиите. Разпространението на листовките и брошурите с цел визуализация на проекта.
2. Първоначален подбор на участниците в проекта Подборът е съобразен с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защита на потребителите. При първоначалния подбор се съставя комисия (социални работници, рехабилитатори, психолози, лекар), която провежда интервютата с кандидатите за социални асистенти и домашни помощници. Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата, нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, трудовия и професионален опит, физическото и психично състояние. Подборът на лицата, които ще ползват услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”, става въз основа на оценката на потребностите, изготвена от социален работник на дирекция „Социално подпомагане” Фондация Регионално развитие ще осигури квалифицирани лектори за провеждане на планираното обучение за квалификация на социалните асистенти и домашни помощници. С тях ще бъдат сключени граждански договори.
3. Разработване на обучение на социални асистенти И проучване на желанието на потребителите
4. Разработване на обучение на домашни помощници
5. Обучения на Социални Асистенти и Домашни Помощници Обучението на Социалните Асистенти ще бъде разделено на 2 групи по 5 човека и ще продължи 12 дни (за всяка група). Общо 3-ма лектори ще вземат участие в обучението. Обучението на Домашни Помощници ще бъде разделено на 2 групи по 5 човека и ще продължи 5 дни (за всяка група). Един лектор ще води обучението.
6. Предоставянето на социални услуги на хора с различни видове увреждания и/или самотно живеещи хора в продължение на 10 месеца по проекта (дейността ще бъде продължена и след приключването на проекта). Обучените социални асистенти и домашни помощници ще посещават по домовете одобрените от дирекциа „Социално подпомагане” потребители и ще подпомагат тяхното обгрижване и поддържане на домакинство.
Партньори
Партньори:
Фондация "Регионално развитие"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 816 BGN
Общ бюджет: 100 583 BGN
БФП: 100 583 BGN
Общо изплатени средства: 91 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 963 BGN
2010 62 889 BGN
2011 7 828 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 819 BGN
2010 53 456 BGN
2011 6 654 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 929 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 144 BGN
2010 9 433 BGN
2011 1 174 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 752 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз