Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0005-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0120
Наименование: “Да подадем ръка – за едно по-добро бъдеще”
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: С проекта се цели да се създаде реална възможност за реализиране на правото на хора с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си, да се повишат професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници и да се усъвършенстват и подобрят услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” за хора нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
Дейности: І. Сформиране екипа на проекта За успешното реализиране на проекта е необходим екип, който да може прецизно и качествено да осъществи дейностите заложени в настоящото проектно предложение. Предвид спецификата на материята на проекта ще бъдат подбрани компетентни лица, които имат нужните знания и квалификация.
ІІ. Презентация на проекта в местните медии В малката зала на общинска администрация Свиленград ще бъде проведена мултимедийна презентация на проекта, на нея ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни и местните медии. Нуждата от тази дейност е продиктувана от изискването за популяризирането на проекта и финансиращата организация. Също така с реализирането й ще се постигне информираност на обществото и прозрачност при реализирането на заложените дейности. На презентацията на проекта ще бъдат поканени местни медии, чрез който потенциалните потребители ще се информират за реда и начина на предоставянето на услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент”.
ІІІ. Прилагане задълженията на Социалния експерт След подадени молби към кмета на общината от желаещите да ползват услугата „Социален асистент и/или Домашен помощник”, назначен по проекта Социален експерт ще получи списък с имена на хората желаещи да ползват услугата. Социалния експерт, съвместно със социален работник от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Свиленград ще проведе социална анкета с всеки един от тях. На база на извършената оценка социални работници от Дирекция “Соц. подпомагане” ще изготвят доклад – предложение за определяне на нуждите от конкретната социална услуга. На всеки потребител ще бъдат изготвени индивидуални планове от социалните експерти, назначени по проекта, отчитащи индивидуалните потребности на всеки от тях. Същите ще се актуализират на всеки 6 месеца или при настъпване на промяна в здравословното и емоционалното състояние на всеки един потребител.В последствие ще бъдат сключени тристранни договори между община Свиленград, ползвателите и социалните асистенти/домашните помощници. Като последна стъпка от тази дейност е стартирането на самия процес на предоставяне на услугата. Социалния експерт веднъж месечно ще упражнява мониторинг върху работата на социалния асистент/домашен помощник. Той ще провежда анкета с потребителите на социалните услуги. Тя ще служи за обратна връзка между доставчика и потребителя на услугата и ще има за цел постигане на по-качествено обслужване на целевата група. Ще изготвя оценка на работата на социалните асистенти / домашни помощници на базата на докладите получени от същите и неговите преки срещи с потребителите.
ІV. Подбор на целевата група по проекта Въз основа на резултатите от проведената социална анкета ще бъде направен подбор на 32 души, които ще бъдат потребители на предлаганите услуги, заложени в проекта. Поради невъзможността да бъде направена прогноза за пола на евентуалните потребители, разпределянето им по брой според пола ще бъде направена на база подбор на анкетираните желаещи.
V. Сключване на договори с подизпълнители Встъпването в договорни отношения с подизпълнителите ще бъде съгласно българското законодателство.
VI. Провеждане на обучение на социалните асистенти и домашните помощници за особеностите и правилата, които трябва да се съблюдават при извършването на подобен тип услуги. За да бъде качествено предоставяна услугата социален асистент и домашен помощник ще бъде проведено обучение на назначените към проекта служители. Чрез интерактивни методи, социалните асистенти и домашните помощници ще придобият основни теоретични знания и умения на базата, на които ще предоставят качествена грижа и квалифицирана помощ на възрастни хора с увреждания и самотни стари хора. Обучението ще трае 40 часа, в рамките на пет дни и ще им бъдат издадени удостоверения за завършения курс. Обучението ще се извърши в Малка зала на община Свиленград. За целта ще бъде сключен договор с лицензиран подизпълнител.
VІI. Дейност “Социален асистент” и “Домашен помощник” Тази дейност обхваща същинската част на предоставянето на услугата “Социален асистент”. В детайли тази дейност ще бъде конкретизирана след като бъдат избрани ползвателите и бъдат разработени индивидуалните планове. Тези планове ще бъдат изготвени от социалните експерти. Така ще се конкретизират нуждите и потребностите на всяко обслужвано лице. При предоставяне на самата услуга ще се съблюдават всички изисквания, съгласно методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”. Всеки месец потребителите на услугата ще посещават гр. Свиленград за преглед от личния лекар или за участие в обществения живот на общината. Дейност “Домашен помощник” ще бъде конкретизирана, след като бъдат избрани ползвателите и ще бъдат взети под внимание особеностите на всеки един от тях, в съответствие с изработените индивидуални планове. Дейностите ще бъдат съобразени с възможностите и нуждите на всеки един потребител. При необходимост потребителите на услугата ще посещават гр. Свиленград за преглед от личния лекар.
VІII. Организиране на различни видове занимания и развлечения на целевата група За да се разнообрази и обогати ежедневието на потребителите проектът, предвижда включването им в различни видове културни мероприятия през годината, по тяхно желание.
IХ. Рекламна кампания С цел прозрачност и по-добра информираност на обществото се предвижда: - За откриване и приключване на проекта и представяне на презентация ще бъде оповестено в местните печатни и електронни медии; - Ще бъдат разработени и отпечатани 1000 рекламни брошури на български език, А-4, две сгъвки, пълноцветен печат. Те ще съдържат информация за проекта, целите, и дейностите, както и информация за финансиращата организация. - Изработка на информационна табела за офиса на проекта. Табелата ще бъде оформена според изискванията на ЕС за промоция на финансиращата организация и Съгласно коригендума на Регламент на Комисията .
Х. Организиране на пресконференция по повод приключване на проекта и коктейл с участие на бенефициентите. Ще бъде проведена пресконференция за закриване на проекта. Целта е представяне на постигнатите резултати от проекта, както и реализираните дейности. На мероприятието ще бъдат поканени местните медии, екипа на проекта и ползвателите на услугите, заложени по проекта. Пресконференцията ще се проведе в малката зала на ресторант „Марица” /осигурен достъп на хора с физически увреждания/. ще се обсъдят резултатите, добрите практики и ефективността на предоставените услуги.
ХI. Одит на проекта Сертифициран одитор ще съблюдава правомерното усвояване на средствата по проекта в съответствие със заложените дейности и законодателство. Проверката ще бъде извършване поетапно по време на изпълнение на проекта, а при приключване на проекта ще бъде направен цялостен одит.
ХII. Приходи от такси Потребителските такси за ползване на услугите ще бъдат формирани съгласно Методика за изчисление на потребителската такса по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – Приложение № 3 от НП “АХУ”. Като се предвижда, че бъдещите потребители са с двукратен размер на ГМД. Таксите ще бъдат събирани в края на всеки месец от предлагането на услугата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 539 BGN
Общ бюджет: 62 245 BGN
БФП: 58 592 BGN
Общо изплатени средства: 54 795 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 907 BGN
2010 15 401 BGN
2011 26 487 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 795 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 971 BGN
2010 13 091 BGN
2011 22 514 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 936 BGN
2010 2 310 BGN
2011 3 973 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 219 BGN
Финансиране от бенефициента 4 022 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз