Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0131-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0059
Наименование: Преодоляване на социалната изолация и гарантиране на равноправно положение на хората с увреждания и възрастните хора.
Бенефициент: ЕТ “РАН – Райна Кулева” гр. Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора, чрез предоставяне на качествена грижа в семейна среда, подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите за социално включване и за водене на самостоятелен живот; подкрепа на зависимите членове на семействата на лицата с увреждания за по-активното им участие в социално-икономическия живот на общността; предотвратяване настаняването в специализирани институции Повишаване професионалните умения на наетите социални асистенти и домашни помощници, чрез обучение и надграждащи модули; разширяване кръга на услугите, насочени към хората с увреждания и самотно живеещите хора. Създаване на работни места в сектора на социалните услуги и повишаване качеството на подпомагащите дейности
Дейности: 1. Информация и публичност Съгласно Регламент No. 1828/2006 г. и Комуникационната стратегия и план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с цел осигуряване на широка публичност и популяризация на дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” непосредствено след подписване на договора за финансиране на проекта ще стартира информационно-разяснителна кампания за информиране на широката общественост за проекта, целите и средствата, с които те ще се постигнат и ролята на ЕС и българската държава. С оглед на по-голямата информираност на обществото относно проекта, периодично ще се изготвят прессъобщения, които ще бъдат разпространявани чрез медиите в региона (преса, радио и телевизия). Ще бъдат организирани 3 пресконференции отразяващи изпълнението на дейностите по проекта: при стартирането на проекта за популяризацията му сред обществеността; в средата, отчитаща постигнатото до момента; заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени около 30 участници - представители на всички медии в региона, социални работници от града и региона, граждани и др. Ще бъдат раздадени информационни материали. Ще бъдат изготвени и издадени следните печатни рекламно-информационни материали: флаери – 500 бр.; рекламни дипляни – 500 бр., които ще съдържат информация за финансиращия орган; доставчика на услугите; същност на услугите социален асистент и домашен помощник; реда за предоставяне на услугите; правата и задълженията на социалните асистенти и домашни помощници; права и задължения на потребителите; метод за формиране и определяне размера на потребителската такса и др. На интернет страницата на община Разград ще се публикува регулярно информация за изпълнението на проекта. Ще бъдат изработени 3 бр. табели за визуализация, които ще съдържат описание на съответния проект, ролята на ЕС и българската държава, логото на ЕСФ, и ОП „РЧР”, флагът на ЕС.
2. Подбор и обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Подборът на кандидати за работа, за извършване на дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, ще се осъществи чрез обявление, което ще бъде разпространено чрез местната преса и публикувано на сайта на Община Разград. Обявлението ще съдържа информация относно условията и критериите за извършване на подбора както и изискуемите документи при кандидатстване. Подборът ще се извършва по критерии: образование, професионална квалификация, опит в предоставянето на социални услуги и работа с лица в неравностойно социално положение. С кандидати, преминали първия етап на подбора – по документи, ще бъдат поканени на интервю, целящо установяване на мотивацията и нагласите им за работа с лица в риск. Подборът и наемането на работа на кандидатите ще бъдат съобразени с изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство. Обучението на социалните асистенти и домашните помощници ще бъде съобразено с Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”. Всички избрани кандидати ще преминат през основен курс на обучение. Обучението ще бъде 40 часа по разработена програма, която ще включва теми по: общи познания за домашните грижи и за необходимите умения; специфика на грижите за лица с увреждания и стари хора; здравословни и безопасни условия на труд; поверителност на личните данни и информация; антидискриминационни практики и зачитане на различията. Преди да започнат работа в домовете на потребителите социалните асистенти и домашните помощници ще преминат през въвеждащи обучения от 32 часа. Въвеждащото обучение ще бъде съобразено с дейността. За дейност „Социален асистент” ще включва теми свързани с основните задължения на социалния асистент; защита на правата, здравето и интересите на потребителите; етични стандарти в работата на социалния асистент и др. За дейност „Домашен помощник” - основни задължения за домашен помощник; етични стандарти в работата на домашния помощник; действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя и др. След преминаване на въвеждащия курс на обучение с лицата, които ще бъдат наети на работа като социални асистенти и домашни помощници ще се проведе практическо обучение с участието на социални асистенти с опит в предоставянето на социални услуги в домашна среда от 16 часа. С цел осигуряване на възможност за професионално развитие на наетите на работа лица, ще бъде организирано и поддържащо обучение, включващо специализирани знания и умения надграждащи базисната подготовка. За всички наети на работа ще бъдат подсигурени помагала и материали за самостоятелна работа и подготовка. С цел споделяне на добри практики ще бъдат осигурени на социалните асистенти и домашните помощници различни форми на обмяна на опит – работна среща, консултиране, споделяне на добри практики.
3. Подбор на потребители на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; Подборът се извършва на база подадено в деловодството на Община Разград заявление за ползване на услугите, към която следва да се приложат: ЕР на ТЕЛК /копие/ за лицата с определена степен на увреждане, а за самотно живеещите възрастни лица медицински документ удостоверяващ здравословното състояние на лицето, налични заболявания, както и степен на подвижност и възможност за самообслужване; декларация за личен доходите на лицето от предходния месец, за определяне размера на месечната потребителска такса; писмено съгласие за ползване на личните данни на заявителя; копие на здравноосигурителната книжка с актуални данни на личния лекар на заявителя и др. при необходимост. Подадените заявления ще бъдат предоставени на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград за разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. След като на кандидатите за потребители на услугата им бъде направена оценка на потребностите ще бъдат подбрани 40 лица, които изпитват крайни затруднения при справяне с: ежедневните дейности; домашни задачи; социална активност и интереси; допълнителни потребности. При извършване на дейността, ще се спазва принципа на равнопоставеност, като подалите молби няма да бъдат дискриминирани по пол, възраст, степен на увреждане или етническа принадлежност. Ще бъдат подбрани лица, които не са в състояние сами да разрешават ежедневните си битови проблеми, изключени са от социалния живот поради различни ограничения от здравословен характер и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.
4. Организация на работата по предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Организация на работата е свързана с подготовка на необходимите документи за предоставяне на услугите, организиране на предварителни срещи с потребителите на услугите и техните семейства с цел запознаването им с екипа и методите и условията за предоставяне на социалните услуги, планиране и организиране на работата. Необходими документи: Правилник за вътрешния ред на доставчика; длъжностни характеристики за социалните асистенти и домашните помощници; декларация за конфиденциалност и неразгласяване на лични данни; договор за предоставяне на потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; индивидуален план за предоставяне на услугите; оценка на изпълнението на индивидуалния план; дневник на потребителя; правила и процедури за предоставяне на услугите и др. документи необходими за ефективното управление на процеса по предоставяне на услугите. С одобрените социални асистенти и домашни помощници ще бъдат подписани срочни трудови договори – за периода до приключване на проекта, изготвени по реда и условията на българското трудово законодателство, те ще се запознаят с длъжностните си характеристики и с Правилника за вътрешния ред на доставчика и ще подпишат декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, касаеща потребителите. Предвид динамичността на извършваната от социалните асистенти и домашните помощници работа – полагане на грижи за няколко потребители, които се посещават ежедневно или няколко пъти седмично; различен седмичен лимит за оказване на услугите при различните потребители; различни по вид услуги, които получават потребителите – е необходимо изработването на работен график, или индивидуален работен план, който да показва – на самия асистент или помощник, и на работодателя – в каква последователност, къде и как да изпълнява работните си задължения социалният асистент и домашния помощник във всеки момент от неговото работно време. Индивидуалният работен план е част от трудовото досие на асистента. Той е важен инструмент за ефективно организиране на работния процес. С цел правилното съхраняване на събраната документация на всеки потребител и на всеки нает на работа ще бъде създадено лично досие. Досието на наетите на работа лица ще съдържа: заявление за работа, копие от документ за самоличност, автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство за работа; копие от диплома за завършено образование и др. при необходимост. Досието на потребителя ще съдържа: заявление за ползване на социални услуги; копие на ЕР на ТЕЛК /при наличие на такова/; медицинска документация; декларация за личен доход; договор за предоставяне на услугите; оценка на потребностите от социални услуги; индивидуален план за ползване на услугите и др. Всички документи необходими за работата по предоставянето на услугите ще се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни.
5.Предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на целевата група. Дейностите са насочени към създаване на условия за обслужване на преки потребители, във връзка с удовлетворяване на ежедневните им потребности, както и нуждите от организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения, с оглед тяхното социално включване. Назначените по настоящото проектно предложение социални асистенти ще предоставят на потребителите комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации и свързани с удовлетворяване на техните потребности от организиране на свободното време: 1. Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него /организиране на срещи с приятели, близки, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещения на кино, театър, концерти и др., осигуряване на компания чрез общуване, организиране на занимания по интереси, осигуряване на психическия комфорт на потребителя и др./; 2. Административни услуги /съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, съдействие при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и др./; 3. Медицински услуги /съдействие при настаняване в болница, грижа в болницата при необходимост, съдействие при назначена рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства и др./ При необходимост социалните асистенти ще предоставят и услуги удовлетворяващи ежедневните потребности: битови услуги /закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и др./ Домашните помощници ще предоставят услуги в домашни условия на болни възрастни хора и самотноживеещи, насочени към: 1. Поддържане на хигиената в домовете на потребителите /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение, основно почистване/; 2. Поддържане на лична хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане и др./; 3. Пазаруване и приготвяне на храна; битови услуги /закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци, осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента, цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа и др. / Услугите ще бъдат предоставяни на потребителите почасово, в рамките на установеното нормално работно време - осемчасов работен ден и петдневна работна седмица, по предварително изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалния план за предоставяне на услугата и с личния избор на лицето. С всички потребители ще бъдат сключени договори, в които ще бъдат описани видовете дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, размер на потребителската такса, която следва да заплаща потребителят и др. необходими реквизити изискуеми по българското законодателство необходими за сключване на договор.
6. Консултиране на социалните асистенти, домашните помощници и потребителите. В съответствие с изискванията на българското законодателство за здравословни и безопасни условия на труд ще бъде сключен договор с регистрирана служба по трудова медицина и ще бъдат разработени правила и процедури за осигуряване на здравето и безопасността на наетите на работа. Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд на социалните асистенти и домашните помощници ще бъде осигурено медицинско обслужване. На социалните асистенти и домашните помощници за периода, в който са наети на работа ще бъде осигурено индивидуално или групово професионално консултиране, съобразено с актуалните им потребности от информация и подкрепа. Параметрите на индивидуалното консултиране ще се договарят между консултанта и социалните асистенти/домашните помощници. И при двата вида консултиране ще се спазва принципът за поверителност на личните данни, касаещи потребителите, които могат да бъдат обект на обсъждане в хода на консултациите. При консултирането социалните асистенти и домашните помощници ще получават необходимата им информация, психологическа подкрепа или експертно мнение, които да ги подпомогнат да се справят с възникнал проблем. Консултациите ще осигурят и възможност за вентилиране на емоциите и справяне със стреса, съпровождащи грижите за хората в риск или криза. Консултирането ще се извършва в обособения офис по предварително обявен график във време извън рамките на работния ден на социалните асистенти и домашните помощници или на место определено от консултанта, с цел конфиденциалност. При необходимост консултантът може да предоставя подкрепа на потребителите и техните семейства, като в тези случаи консултациите могат да се извършват в домовете на потребителите. Консултирането може да бъде свързано с периода на сработване и изграждане на доверие между потребителите и наетите на работа лица.
7. Дейности по мониторинг и контрол върху предоставянето на социалните услуги. Социалните асистенти и домашните помощници, подлежат на проверка и контрол при изпълнение на задълженията си. Поне веднъж месечно ще се посещават домовете на потребителите, за да се провери как наетите социални асистенти/домаяни помощници спазват работното си време и индивидуалния си работен план. За тези посещения ще се изготвя отчет /3 пъти през периода на проекта/. При срещите си със социалните асистенти и домашните помощници, доставчикът на услугите ще се интересува от спазването на индивидуалните им работни планове, както и от евентуални проблеми във взаимоотношенията им с потребителите, които обгрижват. При установени нередности доставчикът ще налага санкции, предвидени в Кодекса на труда и българското трудово законодателство. При приключването на проекта доставчикът на услугата ще оцени качеството на предоставяните от социалните асистенти и домашните помощници услуги на база обратна връзка с потребителите и техните близки и ежемесечния мониториг върху работата на социалните асистенти и домашните помощници. Резултатите от направената оценка ще имат значение за определяне ефективното прилагане на критериите и стандартите за качество на социалните услуги, наличието на контролни механизми върху качеството и по отношение на спазването на основните човешки права на потребителите, както и за популяризирането на добрите практики.
Партньори
Партньори:
Община Разград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 611 BGN
Общ бюджет: 76 566 BGN
БФП: 73 342 BGN
Общо изплатени средства: 69 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 922 BGN
2010 47 767 BGN
2011 6 111 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 534 BGN
2010 40 602 BGN
2011 5 194 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 330 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 388 BGN
2010 7 165 BGN
2011 917 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 470 BGN
Финансиране от бенефициента 3 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз