Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0056-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0019
Наименование: „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи лица в община Гоце Делчев”
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Превенция на институционализацията и социалната изолация на деца, възрастни хора с увреждания и самотно живеещи лица Специфичните цели на проектното предложение са осигуряване на качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване в ежедневието си хора с увреждания, самотно живеещи и др., създаване на условия за социално включване и преодоляване на социалната изолация, както и квалифициране на безработни лица за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Дейности: 1. Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Информационните кампании, включени в проекта (в началото и в края) са задължителен елемент от дейността по осигуряване на публичност на проекта. Публичността позволява въвличането на максимален брой хора към конкретната проблематика и осигурява прозрачност на проекта. Информационната кампания включва: - Публикация в 2 местни вестника - 1 репортаж в местна телевизия - 1 репортаж в местно радио
2. Подбор на социални асистенти/ домашни помощници (по разработена процедура) Осигуряването на социалните асистенти и домашните помощници е основен стълб за постигане на ефективност на проекта. Правилният избор ще обезпечи успешното въздействие от проекта. По-важните критерии, на които трябва да отговарят изпълнителите (социалните асистенти и домашните помощници) са: • да живеят на територията на община Гоце Делчев. Приоритет имат безработни лица с медицинско или педагогическо образование - медицински сестри; учители (предучилищна и начална педагогика за деца с увреждания); безработни лица с опит в сферата на предоставяне на социални услуги • да имат завършено минимум основно образование • да са в трудоспособна възраст • да не са осъждани • да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение. • да имат желание да преминат въвеждащо и последващи обучения Социалните асистенти и домашните помощници ще работят на пълен работен ден и ще обслужват по двама нуждаещи се на ден.
3. Провеждане на обучения на социални асистенти и домашни помощници – 1 въвеждащо обучение и 3 поддържащи обучения Качественото обучение на подбраните изпълнители е изключително важно, вземайки предвид специфичните потребности на потребителите на услугите. Предвиденото въвеждащо обучение за „Социален асистент” има продължителност 3 дни и включва 2 модула: Модул 1 – „Социална работа и социални услуги в общността” -Същност и методи на социалната работа -Социална оценка -Кризисни ситуации. Координиране на случай в общността -Супервизия на социалната работа -Водене на случай в общността Модул 2 – „Социални услуги за специфични групи потребители”. -Социални услуги за деца с увреждания -Социални услуги за възрастни с увреждания -Социални услуги за стари и самотни хора Предвиденото въвеждащо обучение за „Домашен помощник” има продължителност 3 дни и включва 2 модула: Модул 1 – „Социална работа и отговорности на домашния помощник” -Същност и задължения на домашния помощник -Супервизия на работата на домашния помощник -Процедура за даване на първа помощ Модул 2 – „Социални услуги за специфични групи потребители”. -Социални услуги за деца с увреждания -Социални услуги за възрастни с увреждания -Социални услуги за стари и самотни хора Поддържащите обучения ще се извършват през 3 месеца, съответно – на 3-ти, на 6-ти и на 9-ти месец от старта на проекта. Продължителността на тези обучения е 1 дни. Акцентът на тези обучения ще бъде: да се затвърдят получените знания; да се обърне внимание на пропуски (ако има такива), анализ на възникнали кризисни ситуации и анализ на предприетата реакция. Обученията са целодневни /8часа/ с 3 почивки- 2 кафе паузи и 1 обяд, които са включени в бюджета на настоящото проектно предложение. За нуждите на обученията ще бъдат наети двама външни експерти. След провеждане на обученията, обучаваните ще положат тест. На успешно завършилите курса на обучение ще бъде издадено удостоверение за придобити квалификационни умения.
4. Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници. Изготвянето на график е част от организацията на проекта. Изготвеният график позволява плавното, планирано и координирано действие на проекта
5. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти и домашни помощници. Дейностите по предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, са рамкирани от „Агенция за социално подмомагане”, посредством съответните нормативни документи, които са: •За услугата „Социален асистент” : Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. Това включва организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт наклиента. Административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на различни документи и подаването им; медицински услуги; педагогически услуги за деца - придружаване и подпомагане по време на учебни занимания и домашна работа. Предоставяне на комплексни социални услуги на семействата на децата с цел социалното им включване. Услуга „от и до работното място”: Подкрепа на работното място Изброените дейности се прилагат според индивидуалните възможности и потребности на всеки ползвател. •За услугата „Домашен помощник”: Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение) Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди и др. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване и др., както и придружаване до мястото на извършване на услугата.) Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране). Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента, заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и др. със средства на клиента, осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента, цепене, внасяне на дърва и палене на печка през зимен сезон, телефонна подкрепа,дребни технически ремонти и др.)
6. Мониторинг, контрол и оценка на услугите в домовете на потребителите. Мониторингът на проекта, и в частност на предоставяните услуги, е значим за осъществяване на контрол и координация, както и за постигане на цялостната му ефективност В проекта са застъпени няколко метода на мониторинг на дейността на изпълнителите: спонтанни проверки на мястото на предоставяне на съответните услуги; следене на седмичен доклад на изпълнителите (за отразяване на тяхната дейност и взаимодействието им с потребителите). Регулярният мониторинг ще даде представа за нуждите на изпълнителите от обучение. Това ще бъдат и част от темите, застъпени в последващите обучения. Поддържането и обновяването на база данни и досиета ще може да предостави реална представа за моментното състояние във всеки един етап от действието на проекта
7. Проучване удовлетвореността на потребителите на услугите социален асистент и домашен помощник С тази дейност ще бъде направена съпоставка между целите, заложени в проектното предложение и степента на удовлетвореност. Удовлетвореността е индикатор, който реално ще покаже ефективността на проекта. Проучването на удовлетвореността на потребителите ще бъде изготвено на базата на проведени анкети с тях.
8. Изработване и разпространение на брошура Брошурите ще съдържат информация относно целите на програмата; какви услуги получава всеки потребител; допустими бенефициенти и документи за кандидатстване; данни за действието на настоящия проект и постигнатите резултати от него. Разпространението на брошурата ще бъде извършено от ръководния екип на проекта и Специализирано звено за реализация на “Европейски програми и проекти” към община Гоце Делчев.
9. Информационна кампания за информиране на местната общност за крайния резултат от действието на проекта. Информационната кампания предвижда публикация в два местни вестника, един репортаж в местна телевизия и един репортаж в местно радио. Информационните канали са избрани заради широката им достъпност. По този начин посланието ще достигне до максимален брой хора.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 791 BGN
Общ бюджет: 78 093 BGN
БФП: 74 173 BGN
Общо изплатени средства: 73 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 358 BGN
2010 32 598 BGN
2011 20 617 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 304 BGN
2010 27 708 BGN
2011 17 525 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 537 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 054 BGN
2010 4 890 BGN
2011 3 093 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 036 BGN
Финансиране от бенефициента 5 386 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз