Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0198-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0018
Наименование: „Подкрепа за достоен живот”
Бенефициент: Община Вълчи дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Вълчи дол
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора, чрез предоставяне на социална услуга „Домашен помощник”. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на хората с увреждания и самотно живеещи хора; превенция от институционални тип грижи за хора нуждаещи се от помощ в обслужването; Обучение и осигуряване на заетост на наетите домашни помощници
Дейности: Д1-Сформиране на екип по управление на Проекта. Първа работна среща; - Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта; - Разработен план за действие на екипа; - Разработен вътрешен правилник на работа; - Разработване правила за вътрешен контрол и мониторинг; -Разработване процедура за разглеждане на постъпили жалби от потребители на социалната услуга и от наетите по проекта лица.
2-Разработване на информационни материали и провеждане на информационна кампания сред целевата група. Срещи с представители на целевата група и общественоста. Информационна кампания – изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали 250 бр. плакати за дейностите и срока на проекта и условията за ползване на социалната услуга. Публикации в местни медии – вестник «ЕКИП 2000», издаван от Общинска администрация – Вълчи дол и на официалния сайт на Община Вълчи дол.
3-Подбор на потребителите на социална услуга „Домашен помощник” Подборът ще се извърши съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугата «Домашен помощник» по схемата от екипа по проекта. Разработване на правила за достъп до социалните услуги, с които се определат критериите за определяне на броя часове предоставяни услуги
4-Подбор на домашни помощници Изработване на критерии за подбор и оценка за наемане на трудови договори на лица изпълняващи дейността «домашен помощник». Публикуване на 1 обява в местните медии – вестник «ЕКИП 2000» и сайта на Община Вълчи дол, за условията, на които трябва да отговарят кандидатите. Подборът ще се извърши от комисия, състояща се от членовете на Екипа по проекта и представители на Дирекция „Социално подпомагане”. Провеждане на процедура за подбор на домашни помощници въз основа на подадените документи и проведено интервю, което има за цел да проучи: мотивацията им за работа като домашен помощник; нагласите им към групите потребители на социални услуги; готовността им да предоставят различни видове социални услуги. Оформяне на досиета на всеки кандидат за домашен помощник (заявлението, приложените документи и формуляр от проведеното интервю). Изготвяне на общ списък на лицата, подали заявления за работа по проект “Подкрепа за достоен живот”. Класиране на кандидатите по степента и вида на образование, професионалната им квалификация, предходния им опит в работа с хора и заявената мотивация да работят като социални асистенти. Обявяване на резултати от класирането, като всеки кандидат ще бъде уведомен за решението на комисията.
5-Обучение на домашните помощници Одобрените кандидати преминават през обучение, финансирано от проекта. Обучителната програма е насочена към овладяване на основните познания и умения, необходими за предоставяне на социални услуги на самотни стари хора и възрастни с увреждания. Обучението на домаш-ните помощници има интерактивен характер, с баланс между практи-ческите и теоретичните подходи. Обучението е заложено в бюджета като външна услуга.
6-Дейности за информация и публичност Дейността обхваща няколко поддейности: Поддейност 1: Провеждане на начална и крайна пресконференции Предвижда се провеждане на начална и крайна пресконференции за старта и финала на проекта с участието на медиите. Поддейност 2: Дизайн и подготовка на информация за: плакати- 250; брошури-500; банер- 1 и дипляни -500. Дизайна и подбора на информация се извършва от екипа на проекта съгласно Приложение О – Визуална идентификация към Насоките за кандидатстване на настоящата схема. Поддейност 3: Разпространение на : плакати- 250; брошури-500; банер- 1 и дипляни -500. Информацията в информационните материали е насочена към осигуряване на публичност по проекта и информация за участието на ЕС в изпълнението на проекта. Разпространението на информа-ционните материали е в рамките на населените места на територията на общината. Поддейност 4:Провеждане на семинари: През седмият и дванадесетия месец от релизирането на проекта се предвижда провеждането на семинари. Първият включва обсъждането на проведените до момента ежемесечни анкети за удовлетво реността на потребителите и спазването на хоризонталните политики за равенство и недискриминация. Ще бъдат обсъждани нагласите на ползвателите за възмездно ползване на услугата срещу заплащане на част от потребителската такса, мотивацията на работещите по проекта домашни помощници и отчитане на индикаторите от отпадане или отказ от ползването на услугата. Вторият семинар се предвижда да включва освен авнализ на анкетите обмяна на добри практики за предоставяне на социални услуги в рискови общности. В работата му се предвижда да бъдат включени освен представители на заинетресовани страни и представители на НПО – доставчици на социални услуги.
7-Дейности по управление на проекта Сключване на трудови договори с одобрените кандидати като домашен помощник. Сключване на тристранни договори относно услугите, които, ще се предоставят на потребителите на социална услуга „Домашен помощник”. Услугите се предоставят съгласно измерителя на социалните услуги по дейност “Социален асистент” и “Домашен помощник” (приложение № 5). Определяне брой потребители, вид и честота на услугите (не по- малко от двама, определен седмичен брой услуги и договорения пакет услуги). Внасяне на осигурителните вноски и изплащане на възнагражденията на екипа и домашните помощници съобразно изработените часове.
8-Функциониране на услугата “Домашен помощник“ Оформяне на досиета на всяко обгрижвано лице. Изготвяне на индивидуални планове съвместно с бенефициентите за предоставянето на социални услуги, съобразени с специфични им потребности. Оценката на потребностите се актуализира веднъж на шест месеца, но може да се преразгледа и по-рано по молба на потребителя, както и при промени, настъпили в състоянието на потребителя или в специфичните му потребности. Сключване на договор с бенефициенти. Договорът включва обхвата, продължителността и честотата на предоставяне на услугите. Услугите се предоставят съгласно измерителя на социалните услуги по дейност “Социален асистент” и “Домашен помощник” (приложение №5). Запознаване на домашните помощници с вътрешен правилник на работа. За дейностите, които е извършил при предоставяне на услугата, домашния помощник води дневник за всяко обгрижвано лице, които ежемесечно се заверява и съхранява от координатора по проекта. Предоставяне на социалната услуга за период 10 месеца.
9-Осъществяване на вътрешен контрол и мониторинг Разработване на процедури за вътрешна оценка, с цел системно събиране и анализиране на информация за изпълнението на проекта - спазването на сроковете заложени във времевият график, разходването на разписаният бюджет по пера, изпълнението на дейностите. Чрез тях екипът ще може да взема своевременни и адекватни решения за отстраняването на затрудненията в хода на реализация на проекта. Изготвяне и провеждане на анкети за определяне на качеството на предлаганата услуга (на тримесечен период). Ежемесечни проверки на място за оценка на предоставените услуги от домашните помощници. Изготвяне на ежемесечни отчети за извършените проверки. Целта на месечните отчети е за събиране на актуална информация за качеството на предоставяните услуги от домашните помощници.
10-Изготвяне на технически и финансови отчети по проекта Изготвяне на технически и финансови справки и доклади, съгласно изискванията на общите условия на грантовата схема.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 915 BGN
Общ бюджет: 108 097 BGN
БФП: 100 887 BGN
Общо изплатени средства: 100 616 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 983 BGN
2010 60 650 BGN
2011 18 982 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 616 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 836 BGN
2010 51 553 BGN
2011 16 135 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 147 BGN
2010 9 098 BGN
2011 2 847 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 092 BGN
Финансиране от бенефициента 7 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз