Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0002-C0001
Номер на проект: 0025-ЦКЗ-1.1
Наименование: Оценка на изпълнението на Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 23.07.2009
Дата на приключване: 28.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството, ефективността, въздействието и устойчивостта на интервенциите, извършени със средства от Структурните инструменти на ЕС в България
Дейности: Дейност 1 Извършване на текущи оценки на НСРР и ОП В рамките на настоящия проект ще се реализира една дейност – осигуряване на текущи оценки на изпълнението на Структурните интервенции в България за подобряване на качеството, ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта от ЕС. Предвижда се да се извършат две оценки: Оценка 1 Анализ на напредъка по отношение постигане на целите/приоритетите на НСРР и на съответния принос на Оперативните програми към тях с цел подобряване на качеството, ефективността и съгласуваността на стратегията и управлението на Структурните инструменти в периода 2007-2009 г. Целта на тази оценка е да се изследва напредъкът по изпълнението на дейностите по оперативните програми. Оценката ще даде възможност да се идентифицират на национално ниво, както постигнатите резултати, така и потенциални проблеми и рискове в процеса на изпълнение на кохезионната политика в България, и съответно да бъдат формулирани навременни и ефективни препоръки за постигане на поставените цели. Независимата стратегическа оценка ще позволи при необходимост да бъдат модифицирани аспекти от оперативната рамка за изпълнение и общи въпроси като прилагане на хоризонталните политики и принципи. Специфична част от оценката ще бъде системата за мониторинг на изпълнението на приоритетите на НСРР и по-конкретно системата от индикатори, тъй като бяха установени някои несъответствия между индикаторите от различните ОП-и и НСРР. Целта е подобряване на системата за мониторинг и въвеждането на унифицирана такава, която да позволи събирането на необходимите данни от отделните програми и агрегирането им на национално ниво. Системата от индикатори трябва да дава възможност за проследяване и отчитане на напредъка към постигане на целите от Лисабон. В светлината на направения анализ следва също така да бъдат идентифицирани трудностите при изпълнението на програмите, като се предложат конкретни мерки за тяхното отстраняване. В допълнение, оценката ще има за цел да дефинира добрите практики в управлението на структурните инструменти и потенциала им за приложимост и разпространение. Оценка 2 Анализ на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и критериите за подбор на проекти, използвани по 7-те Оперативни програми Извършването на тази оценка е в резултат на големия брой публикувани процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и идентифицираното в началото забавяне на процеса на оценка на проектни предложения и сключване на договори с бенефициентите. Целта на тази оценка е да бъде извършен анализ на проведените до 2009 г. от УО на ОП-и процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по отношение на яснотата на заложените критерии за подбор и оценка на проектните предложения, както и сроковете за провеждане на процедурите. В резултат на оценката ще бъдат формулирани препоръки за повишаване на ефективността при организиране и провеждане на процедурите, което ще подпомогне процеса на договаряне и усвояване на средствата от Структурните инструменти на ЕС. Насочващата група по оценка ще разгледа препоръките и ще изготви предложение пред ръководителя на ЦКЗ и КН на НСРР за приемане или отхвърляне на отделните препоръки. За приетите и одобрени препоръки Насочващата група ще гарантира, че са предприети необходимите мерки за тяхното изпълнение.
Разходи за публичност и информираност
Разходи за управление и изпълнение на проекта
дейност 2: Подпомагане на ЦКЗ при изготвяне на Стратегическия доклад С цел изпълнение на ангажимента на Република България, произтичащ от чл. 29 [2] от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. ЦКЗ следва да бъде подпомогнато при изготвянето на Стратегически доклад с фокус върху приноса на Стратегическите инструменти за социално-икономическото развитие на Република България. Дейността ще се извърши от външен изпълнител, избран чрез малка обществена поръчка по реда на ЗОП. Основната задача на консултанта ще бъде да оцени социално-икономическото развитие на страната и ефектите от изпълнението на Кохезионната политика върху него с фокус върху резултатите и ефективността. В тази връзка консултантът ще изследва и влиянието на световната икономическа и финансова криза върху социално-икономическото развитие, както и изпълнението на приоритетите на Стратегията Европа 2020. За изпълнение на тази дейност на консултанта ще бъде предоставен изготвения по проект 0036-ЦКЗ-1.1 макроикономически анализ на страната, който да бъде актуализиран, допълнен и доразвит с оглед спецификата на Стратегическия доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 825 000 BGN
Общ бюджет: 479 633 BGN
БФП: 479 633 BGN
Общо изплатени средства: 479 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 479 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 165 000 BGN
2010 2 243 BGN
2011 38 351 BGN
2012 207 469 BGN
2013 50 806 BGN
2014 15 764 BGN
2015 0 BGN
479 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 407 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 140 250 BGN
2010 1 907 BGN
2011 32 598 BGN
2012 176 349 BGN
2013 43 185 BGN
2014 13 400 BGN
2015 0 BGN
407 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 24 750 BGN
2010 336 BGN
2011 5 753 BGN
2012 31 120 BGN
2013 7 621 BGN
2014 2 365 BGN
2015 0 BGN
71 945 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой изготвени доклади от извършените оценки
Индикатор 2 Брой планове за действие на ЦКЗ за изпълнение на препоръките от докладите
Индикатор 3 Брой публични събития
Индикатор 4 Изготвен принос във връзка с разработването на Стратегическия доклад за 2012 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз