Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0103-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0137
Наименование: Достоен Живот
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Целта е да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи; да се развият функциониращи услуги Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Свищов; да се стимулира социалната интеграция на хората с увреждания и самотно живеещи хора. Да се създаде местен ресурс от обучени и квалифицирани социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия. Да се повиши обществената чувствителност към проблемите на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Да се оптимизира партньорството между местната власт и НПО, чрез утвърждаване на ефективни действащи механизми за взаимодействие.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта. • Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; • Провеждане на работна среща между партньорите в община Свищов за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта. • Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг на изпълнение
Дейност 2. Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали • Идентифициране на участници, изготвяне на списък с гостите и на официални покани • Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; • Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. • Издадена брошура за проекта. Тя ще достигне до хората от общността със съдействието на местната администрация от общинския център и кметствата
Дейност 3: Оборудване на местния офис. Осигуряването на оборудване за местния офис ще се извърши от община Свищов. Предвижда се доставка на офис- техника, материали, включващи флипчарт, блок за флипчарт, папки, химикалки и други, необходими за дейностите по проекта.
Дейност 4: Подбор на потребителите на услугите След първоначална информационна кампания, която ще представя услугите СА и ДП в общността, ще започне набирането на заявления от потенциални клиенти на услугата. Заявленията ще бъдат придружени с пакет от документии (изисквани по методиката). След изтичане срока за подаване на документи, същите ще бъдат предадени на Д»СП» за оценка и точкуване. Окончателния подбор на потребителите на услугите ще се извършва от съвместен екип от водещата и партньорската организация и максимално ще бъде съобразен с оценките и препоръките на Д»СП». Комисията ще изготви списък на одобрените потребители, като ги категоризира по следните показатели: - видове услуги; - местоживеене на кандидата; - степен на неотложност на включването им в проекта. При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители. Процедурата ще се повтори толкова пъти, колкото е необходимо, тъй като е възможно периодично да постъпват заявления от кандидати за услугата, а също така някои от одобрените потребители да се откажат от ползването на услугата поради обективни причини. След провеждане на процедурата 40 хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора ще придобият право да ползват социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Дейност 5: Набиране и подбор на кандидатите за заемане на длъжностите социален асистент и домашен помощник Набирането и подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършват от комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, проектният асистент и местни експерти. Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: • Разработване на критерии за подбор. • Изготвяне на процедура по подбора. • Публикуване на обява за набиране на социални асистенти и домашни помощници; • Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; • Извършване на подбор; • Уведомяване на кандидатите. .
Дейност 6: Обучение на СА и ДП. 6.1. Провеждане на въвеждащо обучение; 6.2. Провеждане на поддържащо обучение По 6.1 : Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес ще е ориентиран практически и ще се основава на добри практики от българския и международния опит. Основното обучение ще се проведе в 5 модула: Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на социалния асистент и домашния помощник. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за самотно живеещи възрастни хора Модул 4: Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Работа по случай. Развиване на професионални умения на социалния асистент – процедури за осигуряване на качество и мониторинг на услугата. Модул 5: Въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни и ще бъде предназначено за 25 кандидати за заемане на длъжностите СА и ДП. По 6.2.: Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения на социалните асистенти и домашните помощници. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. Обучението ще се проведе в рамките на общо четири дни и ще бъде предназначено за 25 кандидати за заемане на длъжностите СА и ДП.
Дейност 7: Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници - Изготвяне на длъжностни характеристики; - Сключване на договор с избраните кандидати; - Назначаване и инструктаж; - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки социален асистент и домашен помощник (работен график). Договорът на социалния асистент и домашния помощник ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, условия за наблюдение и контрол на услугите и други. Индивидуалния работен план ще бъде част от «Дневника на потребителя». В него ще се описва подробно работния график на СА/ДП по дни от работната седмица, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се посочва времето на престой на социалния асистент или домашния помощник при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се подписват от доставчика, СА/ДП и потребителя на услугите. Общо 20 социалните асистенти и домашни помощници помощници ще бъдат назначени на трудови договори при пълна заетост.
Дейност 8: Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител). В плана се описват: •Всички специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; •Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; •Честота на оказване на услугата; •Име и телефон на социалния асистент или домашния помощник; •Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; •Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител) и доставчика на услугите. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план също се съгласува с потребителя.
Дейност 9: Предоставяне на социалните услуги на потребителите 9.1. Сключване на тристранен договор за предоставяне на услугата – клиент - СА/ДП -доставчик 9.2. Предоставяне на услуги Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: 1.Битови и персонални услуги: текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); палене на печка през зимния период; съдействие за извършване на дребни ремонти. 2.Медицински услуги: помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; мерене на кръвно налягане; придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; помощ при настаняване в болнично заведение; грижи в болницата при необходимост. 3.Социални услуги (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): четене на ежедневници и художествена литература; придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква и други; организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; подпомагане при отглеждане на цветя; подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. 4.Административни услуги съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: •Правилник за вътрешния ред; •Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; •Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; •Регистър за потребителите; •Правила за безопасни и здравословни условия на труд; Правила за вътрешен контрол и мониторинг. Социалният асистент и домашният помощник ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Дейност 10: Популяризиране на проекта Ще бъде издадена брошура, в която ще се промотират услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, реда и условията за кандидатстване за длъжност „социален асистент” и „домашен помощник”, както и реда и условията за ползване на услугата от хора с увреждания и възрастни хора. Брошурата ще бъде изготвена от екип от специалисти, на достъпен език за голям брой хора. Ще бъде разработен и издаден наръчник – джобен формат за социални асистенти и домашни помощници. -500 бр. Ще бъде издадено ръководство „Моите права като потребител” за потребители на услугите СА и ДП. -500бр. На всеки три месеца ще се публикува информация в местната и регионалната преса за напредъка по проекта – дейности, брой потребители, социални асистенти, домашни помощници, както и оценка на постигнатите резултати.
Дейност 11: 11.1. Консултиране на социалните асистенти и домашните помощници 11.2. Консултиране на потребителите на услугата По 11.1.: Консултациите са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет. Социалните асистенти и домашните помощници ще получават консултиране един път месечно по два дни и супервизия веднъж на тримесечие. При кризисни ситуации ще се осигурява психологическа подкрепа на социалните асистенти и домашните помощници. По 11.2.: На потребителите на услугите се осигурява социално, психологическо и здравно консултиране и информиране. Хората трябва да бъдат стимулирани като съавтори и собственици на личните си стратегии за развитие, за да възстановяват самоувереността си, за да се чувстват сигурни и защитени в домашната си среда, подкрепяни от специалисти.
Дейност 12: Заключителна конференция Организиране и провеждане на конференция с представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 224 BGN
Общ бюджет: 100 167 BGN
БФП: 95 750 BGN
Общо изплатени средства: 93 307 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 245 BGN
2010 72 063 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 307 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 058 BGN
2010 61 253 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 187 BGN
2010 10 809 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 996 BGN
Финансиране от бенефициента 4 896 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз