Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0109-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0008
Наименование: „Домашният помощник” – грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Повишаване благосъстоянието и подобряване стандарта на живот на самотноживеещи и хора с увреждания, чрез социалната услуга „домашен помощник” на лица, нуждаещи се от подпомагане при ежедневното си обслужване, зачитайки личното пространство и достойнство; Превенция на риска от създаване на зависимост от институционален тип грижи, посредством предоставяне на качествени грижи в семейна среда; Изграждане на умения и мотивация у домашните помощници за предоставяне на качествена и квалифицирана грижа на потребителите в семейна среда; Разкриване на нови работни места и разширяване обхвата на предоставените социални услуги в община Габрово.
Дейности: Дейност 1.2 Публичност и визуализация При изпълнението на проекта се предвиждат следните мерки: 1.2.1. Информационни материали, насочени към потенциалните потребители на услугата и кандидатите за „домашни помощници”: • периодични публикации в пресата - 10 бр.; • радио съобщения - 10 бр.; • електронно съобщение в сайта на Община Габрово - 3 бр.; • информационна брошура, представяща социалната услуга „домашен помощник” – 300 бр. 1.2.2. Дейности за визуална идентификация: • отпечатване на брошури за популяризиране целите на проекта сред обществеността – 200 бр.; • изработване на визуализираща табела – 2 бр.; • изработване на пакет от отличителни материали (папка, химикалка, ключодържател, чаша и магнитен сувенир) – 100 бр.; 1.2.3. Организиране и провеждане на първоначална и заключитена информационна кампания с представители на заинтересованите страни, институции, местни медии и др.
Дейност 1.1 Сформиране на Екип за управление на проекта Организацията, управлението и отчитането на проекта ще се осъществява от Екип за управление /ЕУ/ на проекта, който ще включва ръководител проект, координатор, социален консултант, счетоводител и технически асистент. Членовете на екипа са избрани на база следните критерии: образователна степен, професионален опит, опит в сферата на настоящото проектно предложение, способност за работа в екип, организационни и комуникативни умения.
Дейност 1.3. Мониторинг и контрол • Екипът за управление ще: - изготви план за осъществяване на мониторинг и контрол; - ще провежда седмични работни срещи, които ще гарантират спазване на индикативния план за действие; - представя технически и финансови отчети, съгласно насоките на настоящата схема и СФУК на Община Габрово. • Ръководителят на проекта при констатиране на нередности ще уведомява договарящия орган или съответно ще представя ежемесечно Декларация за нередности. • Външният изпълнител, който ще реализира обученията, ще осъществява и контрол по изпълнението, като следи предоставянето на услугите да се извършва в съответствие с индивидуалните планове на потребителите (изготвени минимум 3 доклада за оценка степента на качество на предоставяната услуга). • Социалният консултант ще осъществява методическа подкрепа на „домашните помошници” като по този начин ще гарантира ефективност и високо качество на предостаявната услуга.
Дейност 1.4. Отчитане и докладване Екипът за управление /ЕУ/ ще: •изготвя технически доклади и финансови отчети, съгласно изискванията на настоящата схема и СФУК на Община Габрово; •поддържа актуална информация за доходите /размера или липсата им/ на потребителите и определя месечната такса; •изчислява реално отработените дни/часове от лицата, предоставящи услугата „домашен помощник” и изплаща възнаграждението им; •води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводство. ЕУ ще събира и съхранява всички необходими данни за осъществяване на финансово управление; •поддържа контакти и синхронизира дейността си с Регионалния представител на МТСП в Габрово, Дирекция “Социално подпомагане” – Габрово, Дирекция “Бюро по труда” - Габрово и други страни с професионална ангажираност към съответната проблематика. Осигуряването на отчетност и документираност е в съответствие с принципите на добро финансово управление и точно администриране на дейностите, при съгласуваност и координация с институциите и заинтересованите страни, ангажирани в социалната сфера на територията на община Габрово.
Дейност 2.1. Набиране и проучване на кандидати за „домашни помощници” Екипът за управление /ЕУ/, след публично оповестяване, в 14 – дневен срок, набира кандидати за „домашни помощници”. След изтичане на срока, ЕУ ще осъществи преглед на документацията на кандидатите, включващо предишен опит и квалификация, личностни качества, мотивация и др. Подборът на лицата за изпълнение на услугата „домашен помощник” ще бъде осъществен в съответствие с изискванията на раздел V - Управление на услугата „домашен помощник” от Указание по организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността „домашен помощник”.
Дейност 2.2. Обучения на „домашните помощници” За целите на проекта ще бъде нает външен изпълнител, който ще организира и проведе обученията (въвеждащо и поддържащо) на „домашните помощници” в наето за целта помещение. В процеса на обучение ще бъдат: •придобити необходимите знания и умения за качествено предоставяне на услугата, с оглед зачитане личното пространство и достойнство на потребителя; •предоставена информация за специфичните изисквания при реализиране на услугата, предвид социалните характеристики на потребителите; •представени добри практики от сходни дейности и установени положителни практики и опит в ЕС. Обучението ще включва: запознаване с действащата в сферата нормативна уредба; основи на социалната работа; въвеждащо обучение по социална работа със самотноживеещи и хора с увреждания; предоставяне на социални услуги в общността; мобилна социална работа; съвместни дейности с близки на самотноживеещи и хора с увреждания и др. Поддържащото обучение има за цел да предостави специализирана информация на „домашните помощници” за работа с възрастни хора и терминално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора и работа с възрастни с увреждания; специфика на работата при физически и интелектуални увреждания; характеристика на уврежданията.
Дейност 2.3. Набиране и подбор на потребители на услугата „домашен помощник” ЕУ, след публично оповестяване, в едномесечен срок /1 месец/, набира кандидати за потребители на услугата „домашен помощник” чрез събиране на заявления и необходимите документи, след което изготвя искане за извършване на оценка на потребностите на лицата. Искането се адресира до директора на Дирекция „Социално подпомагане”, придружено от заявленията и необходимата документация. Оценката на потребностите се извършва от служител на Дирекцията, определен от директора, в срок 15 работни дни от депозиране на искането от бенефициента. Дирекция „Социално подпомагане” предоставя на бенефициента изготвените оценки и списък на лицата, подредени в низходящ ред. Екипът за управление ще извърши подбора на потенциалните потребители въз основа на предоставените оценки на най-нуждаещите се лица. Партньорът - Сдружение „Общинско дружество на инвалидите” - Габрово, подпомага бенефициента при изпълнение на проекта, чрез информиране на общността, популяризиране сред членовете си, както и осигурява лице за контакт (технически асистент).
Дейност 2.4. Регламентиране на услугата „ домашен помощник” Дейността предвижда регламентирането на услугата чрез изготвяне на следните документи: 2.4.1. Договор-образец между бенефициента и потребителя. За предоставяне на услугата „домашен помощник” се изисква регламентиране предмета на договора и взаимните права и задължения на страните. 2.4.2.Длъжностни характеристики на „домашния помощник” С длъжностните характеристики се фиксират изискванията за длъжността, задълженията и времевата заетост на лицата, ангажирани като „домашни помощници”. 2.4.3. Правилник за вътрешния ред /ПВР/ Правилникът за вътрешния ред : • урежда цялостната организация и дейност на социалната услуга; • предлага разработена процедура по подаване и разглеждане на жалби.
Дейност 2.5. Реализиране на услугата „домашен помощник” 2.5.1. Сключване на договор между бенефициента и потребителя Съгласно изискванията на настоящата схема се предвижда сключването на договор между бенефициента и потребителя за условията на предоставяне на социалната услуга „домашен помощник”. В договора ще се определят правата и задълженията на страните, като се конкретизират предоставяните услуги и плащането им. 2.5.2. Изготвяне на индивидуален план на потребителя на услугата За предоставяне на адекватна социална услуга, на всеки потребител ще бъде изготвен индивидуален план за работа, предвид изразеното желание от негова страна и резултатите от социалната оценка на нуждите. Планът ще бъде изготвен от Екипа за управление като в него ще бъдат развити и детайлизирани дейности за удовлетворяване нуждите на потребителя, съобразно спецификата на конкретната ситуация. 2.5.3. Осъществяване на дейностите, предоставяни от „домашните помощници” на потребителите При работата си с потребителите, „домашните помощници” ще осъществяват дейности, подпомагащи определените потребители в ежедневието им, при организиране на бита и поддръжка на хигиената в дома им, а именно: текущо почистване; основно почистване; поддържане на лична хигиена; битови услуги. 2.5.4. Предоставяне на възнаграждение на „домашните помощници” За осъществените услуги лицата, наети за предоставяне на услугата „домашен помощник”, ще получават ежемесечно възнаграждение. Бенефициентът се задължава да изчислява реално отработените дни/часове, според отчетни присъствени форми, и да изплаща възнаграждението на лицата. Гореописаните дейности са необходими за качествено предоставяне на услугата „домашен помощник” и в съответствие с изискванията на настоящата схема. Чрез реализирането на дейностите се осигурява: •подкрепа при зачитане на личността; •поощряване на самостоятелността и развиването на позитивните характеристики в ценностната система; •предоставяне на възможност за преодоляване на изолацията и последващо социално включване на потребителите
Партньори
Партньори:
Сдружение "Общинско дружество на инвалидите- Габрово"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 044 BGN
Общ бюджет: 93 833 BGN
БФП: 89 836 BGN
Общо изплатени средства: 87 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 609 BGN
2010 61 443 BGN
2011 4 949 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 518 BGN
2010 52 226 BGN
2011 4 207 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 951 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 091 BGN
2010 9 216 BGN
2011 742 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 050 BGN
Финансиране от бенефициента 4 590 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз