Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0026-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0102
Наименование: „Развитие на социалните услуги за хората в малките населени места
Бенефициент: Общински читалищен съвет - Търговище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: С проекта се цели да се разшири обхватът на социалните услуги за хората в малките населени места чрез включване на услугата „Социален асистент” за възрастни и хора с увреждания над 18 години; да се утвърди услугата „Домашен помощник” и да се увеличи броят на потребителите, ползващи услугата; да се подобри качеството на предоставяните услуги чрез повишаване капацитета на организацията за работа в областта на социалните услуги
Дейности: Дейност 1 Информационна кампания за популяризиране на услугите, предоставяни по проекта Предвиждаме дейности в две посоки: - публикации в местни и национални медии; - Издаване и разпространение на информационна брошура; В началото на проекта ще проведем пресконференция, на която ще представим целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати. Освен материалите, които ще се публикуват в резултат на пресконференцията, предвиждаме да заплатим поместването на обстойна информация в 1 печатна и 1 електронна медия, както и по местното радио. Брошурата ще бъде във формат А 5, с четири страници, на гланцирана хартия. Тя ще включва информация за финансиращата и водещата организации, реда и условията за предоставянето на услугите, критериите за избор на потребителите, реда и условията за кандидатстване за работа като СА и ДП. Тя ще бъде разпространявана чрез кметствата и читалищата по места, ДСП, Бюрото по труда и други заинтересовани институции. Предвиждаме в рамките на кампанията да проведем две срещи – с представители на местните общности /читалищата/ и с кметовете на селата. Те ще бъдат подробно запознати с целите на проекта и ще бъдат мотивирани да участват активно при информирането на потенциалните потребители и избора на ДП и СА.
Дейност 2 Събиране на заявления от желаещи да ползват услугите Домашен помощник и Социален асистент Събирането на заявленията от кандидатите за потребители ще организираме така, че то да бъде максимално улеснено. За тази цел, освен в офиса на проекта, ще осигурим условия документи да се приемат и по места – в читалищата или кметствата в селата. Всички кандидати ще попълват саморъчно, или чрез упълномощен представител заявление и декларация за доход, изисквани по Методиката на настоящата схема. За тази цел ще размножим, комплектоваме и предоставим необходимите бланки за попълване на място. Срока за постъпването на попълнените документи в офиса на проекта ще бъде упоменат в брошурата и публикациите. Всяко постъпило заявление ще бъде вписвано от ръководителя на проекта в регистъра на постъпилите заявления. След изтичане на крайния срок документите ще бъдат предоставени на Дирекция „СП” за изготвяне на оценка. Успоредно със събирането на заявления от потребители на услугата ще набираме и молби от кандидати да работят като социални асистенти и домашни помощници. Изискванията и условията за работа също ще бъдат широко огласени, а кандидатите ще могат да подават своите документи както в офиса, така и по места.
Дейност 3 Изработване на Правилник за предоставяне на услугите Правилника за предоставяне на социалните услуги ще бъде изработен съгласно Методиката и ще включва всички компоненти, касаещи от една страна – правата и задълженията на организацията – доставчик, от друга страна – правата и задълженията на потребителите. Ще бъде отделено специално внимание на начина, по който ще се изчислява, събира и отчита таксата от потребителите. Правилника ще бъде съгласува със ДСП и Община Търговище. Той ще включва и задължителната документация, която ще се води по време на предоставяне на услугата.
Дейност 4 Подбор и сключване на договор с лицата, които ще бъдат наети като Домашни помощници и Социални асистенти Процедурата за подаване на молбите за работа, които искат да бъдат наети по проекта за извършване на услугата ще бъдат приемани по начина, по който ще кандидатстват и потребителите. При избора предимство ще имат безработните лица, постоянно живеещи в селото, където живеят и потребителите на услугата. Окончателния избор на домашни помощници и социални асистенти ще стане в два кръга - по документи и интервю. В комисията за подбор на Социалните асистенти и Домашни помощници ще бъдат включени лица от община Търговище, ДСП, екипа на проекта, ръководствата на водещата и партньорската организации. При избора на всеки кандидат ще му бъде разяснена Длъжностната характеристика, както и информация за обучението, което трябва да преминат. Ще запазим координатите на всички, кандидатствали за работа, за да можем при необходимост да разполагаме с резервни варианти.
Дейност 5 Подбор и сключване на договор с потребителите на социални услуги Окончателния списък на постъпилите заявления и декларации за дохода се предават на Дирекция „Социално подпомагане”. След направената Социална оценка, се изготвя списък по възходящ ред на кандидатите за ползване на услугите. Като потребители ще бъдат включени кандидатите, получили най голям брой точки, до изчерпване на предвидените бройки. След избора на потребители, екипа на проекта ще посети всеки един одобрен и ще разясни техните права и задълженията на социалния асистент или домашен помощник.. След изясняване на всички подробности, ще сключим тристранен договор за предоставяне на социалната услуга, в който писмено ще бъдат изложени правата и задълженията на всяка от страните. Договорите ще бъдат подписани от потребителите в качеството на Възложители, Изпълнител Общински читалищен съвет и Домашния помощник или Социален асистент, чрез който се извършва услугата. Подписването ще става в присъствието на читалищния секретар или Кмета на селото. Ако потребителя е лице с увреждания, ще бъдат включени при необходимост допълнителни клаузи.
Дейност 6 Обучение на назначените по проекта Домашни помощници и Социални асистенти за качествено предоставяне на услугата Веднага след назначаването на Домашните помощници и Социални асистенти ще се организира 5 дневно обучение. Обучението ще бъде извършено от специалисти в областта на социалните услуги, а темите ще бъдат съобразени с Методиката на услугата Социален асистент и Домашен помощник. Темите ще бъдат определени предварително, след консултации с обучителите. В края на обучението ще проведем тест за придобитите знания и успешно завършилите ще получат удостоверение за преминат обучителен курс за работа като Социални асистенти и Домашни помощници.
Дейност 7 Изработване на индивидуални графици и индивидуални планове за предоставяне на услугите С прякото участие на всеки потребител или законен техен представител се изработва график в кои часове ще бъде извършена услугата. С тях ще бъдат запознати и представители на местните институции /читалища, кметства, пенсионерски клубове/, които ще ни съдействат при осъществяването на контрол и наблюдение на работата на наетите лица. Успоредно с това ще бъдат изработени индивидуалните планове на ДП и СУ за конкретните им ангажименти съобразно потребителите, които ще обслужват.
Дейност 8 Изработване на индивидуални планове Индивидуалния план се изготвя на база на анализа на оценката на индивидуалните потребности. Формулира се целта на предоставяне на услугата и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените нужди /в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от ППЗСП/ Планът съдържа оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителите. Той се актуализира на 6 месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя или с неговия законен представител, след което се вписват в плана. Планът се изготвя на достъпен за потребителя език и формат в два еднообразни формуляра, които се подписват от потребителя и доставчика.
Дейност 9 Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” Услугата ще се предостави в рамките на 10 месеца. За нейното качествено извършване ще бъдат назначени обучени минимум 15 Домашни помощници и 10 Социални асистента, които ще бъдат запознати със здравословното състояние на всеки клиент. С техните задължения ще бъдат запознати читалищните секретари и Кметовете на съответните населени места. Това ще извършим, за да осигурим постоянен контрол при изпълнението на техните задължения. Услугата ще се предоставя по реда и изискванията на Методиката, както и на Правилника за предоставяне на услугата, който водещата организация ще приеме.
Дейност 10 Периодични оценки на качеството на предоставяните услуги Оценката на извършените услуги ще се извършва веднъж на три месеца, чрез анкетиране и индивидуални разговори с потребителите. Разговорите ще се провеждат от Специалист Социален работник и от член на екипа. Попълнените анкети ще се разглеждат от разширен екип. На базата на анализа на анкетите ще се правят изводи и препоръки за подобряване на работата, които ще се предоставят на домашните помощници. При констатиране на груби нарушения на служебните задължения, екипа си запазва правото да прекратява договорните отношения с домашните помощници или социални асистенти и да наема други подходящи лица. В края на проекта с изводите и оценките на услугата ще бъдат запознати всички заинтересовани страни включително и местните общности. Периодично ще се провеждат разговори и с Домашните помощници и Социални асистенти, със цел предотвратяване евентуални конфликти между потребителите и обслужващите ги.
10.2 Периодични оценки на качеството на предоставяните услуги Оценката на извършените услуги ще се извършва веднъж на три месеца, чрез анкетиране и индивидуални разговори с потребителите. Разговорите ще се провеждат от Специалист Социален работник и от член на екипа. Попълнените анкети ще се разглеждат от разширен екип. На базата на анализа на анкетите ще се правят изводи и препоръки за подобряване на работата, които ще се предоставят на домашните помощници. При констатиране на груби нарушения на служебните задължения, екипа си запазва правото да прекратява договорните отношения с домашните помощници или социални асистенти и да наема други подходящи лица. В края на проекта с изводите и оценките на услугата ще бъдат запознати всички заинтересовани страни включително и местните общности. Периодично ще се провеждат разговори и с Домашните помощници и Социални асистенти, със цел предотвратяване евентуални конфликти между потребителите и обслужващите ги.
10.1. Периодични оценки на качеството на предоставяните услуги Оценката на извършените услуги ще се извършва веднъж на три месеца, чрез анкетиране и индивидуални разговори с потребителите. Разговорите ще се провеждат от Специалист Социален работник и от член на екипа. Попълнените анкети ще се разглеждат от разширен екип. На базата на анализа на анкетите ще се правят изводи и препоръки за подобряване на работата, които ще се предоставят на домашните помощници. При констатиране на груби нарушения на служебните задължения, екипа си запазва правото да прекратява договорните отношения с домашните помощници или социални асистенти и да наема други подходящи лица. В края на проекта с изводите и оценките на услугата ще бъдат запознати всички заинтересовани страни включително и местните общности. Периодично ще се провеждат разговори и с Домашните помощници и Социални асистенти, със цел предотвратяване евентуални конфликти между потребителите и обслужващите ги.
Дейност 11 Обществено представяне и обсъждане на резултатите от проекта – кръгла маса В края на проекта ще инициираме среща - разговор със широк кръг представители на институции, НПО, граждани и потребители на този вид социални услуги. На срещата ще бъдат представени резултатите от проекта, срещнатите трудности, мнението на потребителите и доставчиците. Целта на този дебат е да се разсеят съмнението недоверието сред гражданите, които по различни причини имат резерви към развитието на такъв род дейност в България.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 064 BGN
Общ бюджет: 105 829 BGN
БФП: 98 844 BGN
Общо изплатени средства: 96 551 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 213 BGN
2010 60 638 BGN
2011 15 700 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 551 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 181 BGN
2010 51 543 BGN
2011 13 345 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 068 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 032 BGN
2010 9 096 BGN
2011 2 355 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 483 BGN
Финансиране от бенефициента 7 140 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз