Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0008-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0118
Наименование: За по- добър и достоен живот
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, чрез повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници ; създаване на възможности за реализиране правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи
Дейности: Дейност 1: Сформиране и обучение на екип по проекта Същност на услугите, етични принципи, работа в екип, работа по проблемни ситуации
Дейност 2: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители с описание на обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне Ще бъдат проведени две информационни кампании, в началото и в края на проекта, чрез средствата за масово осведомяване /местно радио и местна телевизия/. Дейността има за цел да се разяснят обхвата на съответните услуги и реда за предоставянето им. Не на последно място се цели прозрачност и публичност при изпълнение на проекта. Като допълнително осведомяване се предвижда и разпространението на информационни материали.
Дейност 3: Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Подборът на потребителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” ще се извърши след оповестяване чрез средства за масова информация.
Дейност 4: Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Дейността включва: - оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; • способността му за справяне с ежедневни дейности; • социалната му активност и интереси; • семейна среда; • битовите условия на живот; • изискванията за медикаментозно лечение и диети; • допълнителни потребности; • безопасност и рискове;
Дейност 5: Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване правата и отговорностите на всички страни па договора. Работа с потенциалните потребители за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори).
Дейност 6: Оценка на потребностите и изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. Изработката на индивидуалните графици ще се извърши след провеждане на срещи и разговори с потенциалните потребители, свързани с уточняване времето на посещения и нуждите на обгрижвания. Ще бъдат разработени графици за 6 месеца с възможност за тяхното актуализиране.
Дейност 7: Подбор на социални асистенти и домашни помощници Подборът на кандидатите ще се извърши с конкурс, включващ два етапа: 1. По документи; 2. Интервю – събеседване;
Дейност 8: Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Провеждане на тридневно обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги
Дейност 9: Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” - комплексно или поотделно на потребителите. Предоставянето на социалните услуги «Социален асистент» ще включва: 1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.; 2. Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и др.; 3. Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване приема на лекарства и др.; Предоставянето на социалните услуги «Домашен помощник» ще включва: 1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.; 3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата); 4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); 5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода и данъци със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти и др.
Дейност 10: Отчитане на проекта Подготовка и отчитане на резултатите според изискванията на Договарящия орган.
Партньори
Партньори:
Женско ромско сдружение "Хаячи"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 840 BGN
Общ бюджет: 115 769 BGN
БФП: 107 897 BGN
Общо изплатени средства: 104 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 368 BGN
2010 54 246 BGN
2011 27 586 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 013 BGN
2010 46 109 BGN
2011 23 448 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 355 BGN
2010 8 137 BGN
2011 4 138 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 630 BGN
Финансиране от бенефициента 8 160 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз