Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица"
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2009
Начална дата: 25.05.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно и ефикасно изпълнение на активната политика на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1 Изготвяне на техническо задание и разработване на тръжна документация за избор на изпълнител За да бъде призната дейността е необходимо да се спазят следните изисквания и дейността да се реализира по следния начин: Ще се изготви техническо задание, което ясно ще дефинира групи подлежащи на изследване, а именно социално уязвимите групи и неактивните и обезкуражени лица на пазара на труда.; Ще се заложат критерии и изисквания към участниците в обществената поръчка, които да гарантират наличието на икономически и финансов капацитет да изпълнят поръчката и да се изискат съответните документи за доказването ми; Ще се заложат критерии за опит и изпълнение на сходни поръчки, които да се удостоверят със съответната надлежна документация; Ще се заложат критерии, гарантиращи качествено и ефективно изпълнение, пряко свързани с доказване на капацитет за изпълнение на поръчката /наличие на квалифициран екип от експерти, материална база и т.н./; Ще се заложат изисквания, пряко кореспондиращи със спецификата на поръчката и дейността – изисквания за представителност на изследването, изисквания за анкетьорска мрежа, изисквания към методите на изследване и гарантиране на достоверност на данните; Ще се заложат изисквания при изпълнението на поръчката да има стриктна отчетност и такива изисквания ще се заложат и в договора за обществена поръчка, като гаранция за качествено изпълнение и пълна отчетност за свършената работа; Ще се заложат критерии за количествен и качествен анализ на данните и резултатите от изследването; Ще се изготви техническо задание, което ясно ще дефинира групи подлежащи на изследване, а именно социално уязвимите групи и неактивните и обезкуражени лица на пазара на труда. Ще се заложат критерии и изсквания към участниците в обществената поръчка, които да гарантират наличието на икономически и финансов капацитет да изпълнят поръчката и да се изискат съответните документи за доказването им; Ще се заложат критерии за опит и изпълнение на сходни порачки, които да се удостоят със съответната надлежна документация; ще се заложат критерии, за опит и изпълнение на сходни поръчки, които да се удостоверят със съответната надлежна документация;Ще се заложат критерии, гарантиращи качествено и ефективно изпълнение, пряко свързани с доказване на капацитет за изпълнение на поръчката /наличие на квалифициран екип от експерти, материална база и т.н./; Ще се заложат изисквания, пряко кореспондиращи със спецификата на поръчката и дейността – изисквания за представителност на изследването, изисквания за анкетьорска мрежа, изисквания към методите на изследване и гарантиране на достоверност на данните; Ще се заложат изисквания при изпълнението на поръчката да има стриктна отчетност и такива изисквания ще се заложат и в договора за обществена поръчка, като гаранция за качествено изпълнение и пълна отчетност за свършената работа; Ще се заложат критерии за количествен и качествен анализ на данните и резултатите от изследването;
Дейност 2 Реализация на социологическото изследване Социологическото изследване следва да се реализира в пълно съответствие със заложените изисквания в техническото задание и съобразно подписания договор за обществена поръчка. Изследването ще е насочено към две групи намиращи се в критично състояние на пазара на труда - уязвими групи и неактивни и обезкуражени лица. Подходът, инструментариумът за проучване, изследователският метод на начините на подбора и достигане до респонденти, следва да се извърши по начин гарантиращ валидност на данните. Изследването следва да използва количествени и качествени методи, статистически данни, с оглед доказване или опровергавани на предварително поставените хипотези. Изследването ще се реализира на национално ниво, като данните следва да са разпределени и по региони, с оглед на конкретизиране мерките за интервенция. Разпределението на резултатите по региони ще даде възможност за дефиниране на характеристиките на всеки отделен регион и като последващо действие определяне на интервенциите спрямо целевите групи.
Дейност 3 Обработка на данните и изготвяне на анализ на данните от извършеното изследване. Въз основа на проведеното изследване ще се направи анализ на потребностите на социално уязвимите групи на пазара на труда и на обезкуражените и неактивни лица. Дефинирането и конкретизирането на потребностите на тези групи създава възможности да точно определяне на сферите, към които трябва да се насочат институциите на пазара на труда, с оглед преодоляване на неблагоприятното положение на тези групи лица и подобряване достъпа им до работни места. Дефинирането на потребностите им, ще създаде възможностите за интервенция, с цел интегриране на пазара на труда на социално уязвимите групи, както и ще даде възможност на институциите на пазара на труда за предприемат активни и превантивни мерки за засилване участието на пазара на труда и определяне на нагласите им за труд. Също така ще се изготви профил на целевите групи и трудностите пред които са изправени при прилагането на политика на пазара на труда и изработване на конкретни предложения за преодоляването им.
Дейност 4 Анализ на профила и нагласите на целевите групи Чрез анализа и определяне профила на целевите групи ще се дефинират трудностите и проблемните области при тяхната реализация и сфери на действие. На базата на получените данни от изследването ще се определят трудностите при реализацията на мерките, предприемани от инстутициите на пазара на труда. По този начин ще се очертаят сферите, които следва да бъдат подобрени и оценка на ефективносттаи ефикасността на провежданите политика на пазара на пазар труда.
Дейност 5 Изготвяне на прогнози за търсенето и предлагането на работна сила на пазара на труда. Пазарът на труда се характеризира с динамика и бързо развитие. От своя страна институциите отговорни за запазване на трудовата заетост и намаляване на безработицата е необходимо да разполагат с актуална информация за процесите, които се развиват на пазара на труда, както и за проблемите, които евентуално трябва да се разрешават. Анализът на тенденциите, които се развиват ще подпомогнат работодателите да конкретизират своите нужди от дадени умения и квалификации които е необходимо безработните да придобият, а от своя страна Агенция по заетостта да предложи такъв тип квалификация който се търси на пазара на труда. Прогнозирането на тези две тенденции, основополагащи за развиването на пазара на труда ще бъде определящо и за реализацията на последващите дейности, а именно разработването на видовете и начините за интервениране на пазара на труда и на пазарните отношения.
Дейност 6 Разработване на възможни интервенции спрямо целевите групи Въз основа на извършените анализи и изготвените прогнози ще бъдат разработени механизми за въздействие и интервенции спрямо уязвите групи на пазара на труда. Ще се разработят конкретни мерки за преодоляване на дългосрочната безработица, за подобряване квалификацията и ранно установяване на нуждите на пазара на труда. Въз основа на проучването и направения анализ ще се формират видовете намеси спрямо някои от най-рисковите фактори, които са налице в момента на пазара на труда - изваждане на маргинализираните групи от дългосрочна безработица, преодоляване на кризисните отношения на пазарните актьори, които се пораждат от сивата икономика и изваждането на трудовите отношения на светло и конструиране на такъв модел на пазарни и трудови отношения, които би позволил реално прилагане на възможностите на Оперативната програма на „РЧР”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Пи Пи енд Ай Ти Консултинг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 558 584 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 408 BGN
2010 19 241 BGN
2011 0 BGN
2012 - 44 649 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 597 BGN
2010 16 355 BGN
2011 0 BGN
2012 - 37 951 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 811 BGN
2010 2 886 BGN
2011 0 BGN
2012 - 6 697 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвени изследване и анализ на потребностите на уязвимите групи по региони
Индикатор 2 Изготвени изследване и анализ на потребностите на неактивните и обезкуражените лица по региони*
Индикатор 3 Представителност и обхват на проучването
Индикатор 4 Качество на анализа
Индикатор 5 Приложимост на интервенциите, които ще се предприемат спрямо социално уязвимите групи на пазара на труда
Индикатор 6 Определяне потребността от търсене и предлагане на работна ръка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз