Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0112-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0067
Наименование: Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на територията на община Главиница
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 29.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и подкрепа за реинтеграция, и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги. Повишаване на професионалните умения и мотивация на домашните помощници чрез надграждащи обучения.
Дейности: 1.Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потребителите. Проектът е едно своеобразно продължение на НП „АХУ”. Информационната кампания в началото на проекта ще има за цел да изясни разликите и новите моменти при предоставянето на услугата на досегашните потребители и обслужващи, както и на новите такива. Тези дейности имат за цел широко да популяризират протичането на проекта и резултатите от него и да осигурят неговата прозрачност. Предвиждат се 4 броя публикации в местен вестник - в началото на проекта за запознаване с цели, задачи и дейности; 2 междинни за отразяване хода на проекта, публикация в края на проекта за отчитане на резултатите, участие на целевата група, устойчивост.
2. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Ще бъде направена оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Въз основа на тази оценка ще бъдат разработени индивидуалните планове.
3. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” Ще бъдат сключени 31 индивидуални договора с потребителите на социалната услуга в които ще бъдат договорени условията за предоставяне на услугата и потребителската такса.
4. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата “Домашен помощник” на всеки потребител. Според потребностите на всеки потребител и възможностите на домащните помощници ще бъдат изработени индивидуални графици за предоставяне на услугата “Домашен помощник” от доставчика на услугата.
5. Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” Подбор на потребителите на социалната услуга, според критериите на схемата и постъпилите молби от желаещи.
6. Подбор на домашните помощници. Подбор на домашните помощници, според критериите на схемата и постъпилите молби от желаещи и сключване на договор.
7. Провеждане на въвеждащо и поддържащи обучения на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Ще бъдат проведени 1 въвеждащо и 1 поддържащо обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги, в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП
8. Доставка на оборудване – компютър и многофункционално устройство (3 в 1) за нуждите на проекта. За по-добро техническо обслужване и функциониране на проекта и потока от документация – договори, отчети, резултати от проверки ще бъде необходимо оборудване. За целта ще бъдат доставени компютър и многофункционално устройство (3 в 1 – принтер, копир и скенер).
9. Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Услугата „Домашен помощник” ще бъде организирана и предоставяна на 31 лица в селищата - гр.Главиница, с.Дичево, с.Зебил, с.Зафирово, с.Долно Ряхово, с.Звенимир, с.Сокол, с.Суходол, с.Падина, с.Стефан Караджа на община Главиница от 15 домашни помощници, като всеки помощник ще обслужва двама или трима потребители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 158 BGN
Общ бюджет: 65 650 BGN
БФП: 60 404 BGN
Общо изплатени средства: 59 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 232 BGN
2010 46 577 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 247 BGN
2010 39 591 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 985 BGN
2010 6 987 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 971 BGN
Финансиране от бенефициента 5 746 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз