Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0040-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0092
Наименование: За по-добър живот
Бенефициент: “Регионален работен клуб “Инициативи и партньорство за хора с увреждания – Северозападен планов район”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към усъвършенстване и подобряване на услугата “домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си; повишаване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите, чрез подобряване достъпа им до социални услуги; намаляване броя на лица с увреждания в специализираните институции; разширяване на териториалния обхват на социалните услуги; осигуряване правото на труд на безработни лица и да се спомогне за тяхната социална интеграция; повишаване капацитета на НПО като доставчик на социални услуги
Дейности: 1. Разработване на информационни материали, провеждане на кампании. Изработване на брошури, плакати, стикери. Обяви в местната преса. Рекламни съобщения в местните кабелни телевизии. Презентация на проекта.
2. Набиране база данни за потребители на услугата “Домашен помощник”. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” разработва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси, битови условия на живот, допълнителни потребности, опасности и рискове.
3. Подбор на потребители на услугата „Домашен помощник”. Потребители на услугата „Домашен помощник” са: - лица с различни видове трайни увреждания, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат на хигиена в дома си.; - самотно живеещи лица
4. Разработване на индивидуални планове за доставка на услугата „Домашен помощник” на всеки потребител. Въз основа на изготвената индивидуална оценка членовете на екипа разработват индивидуалните планове за доставка на услугата ДП, съобразени с реалните нужди на потребителите.
5. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата „Домашен помощник”. Разяснителна дейност по договора. Изработва се договор, съответстващ на действащото законодателство в Р България.
6. Набиране база данни за кандидати за Домашни помощници. Подбор на кандидатите за включване в обучителен модул. Екипът и партньорите съвместно разглеждат подадените заявления на кандидатите. Прави се съвместен подбор, като приоритетно се включват безработни лица с медицинско или педагогическо образование и лица, работили в сферата на социални услуги.
7. Обучение на домашни помощници. Доставчикът осигурява въвеждащо 3 дневно обучение на одобрените кандидати за домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението включва следните теми: - Общи познания за домашните грижи и за спецификата на социалните услуги; - Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; - Оказване на долекарска помощ - видове и методи. - Зравословни и безопасни условия на труд.
8. Сключване на договори с домашни помощници. Разяснителна дейност по договора. Изработва се договор, съответстващ на действащото законодателство в Р България.
9. Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на потребителите. - Помощ за поддържане на лична хигиена; - Поддържане на хигиена в жилищното помещение, обитавано от обгрижваното лице; - Доставка/приготвяне на храна, помощ при хранене; - Битови услуги.
Партньори
Партньори:
Община Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 368 BGN
Общ бюджет: 106 883 BGN
БФП: 97 745 BGN
Общо изплатени средства: 97 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 673 BGN
2010 76 927 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 572 BGN
2010 65 388 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 960 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 101 BGN
2010 11 539 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 640 BGN
Финансиране от бенефициента 9 660 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз