Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0044-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0098
Наименование: Грижа за достоен живот на хора с увреждания – услуга „Социален асистент”
Бенефициент: Сдружение Регионален работен клуб "Инициативи и партньорства за хора с увреждания" - Северен централен планов район
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за социално включване и създаване на реална възможност за реализиране на хора с увреждания чрез разширяване и подобряване качеството на живот, като се разшири обемът и се повиши качеството на услугата „Социален асистент”в общността. Усъвършенстване и подобряване на услугата „Социален асистент”. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти чрез надграждащи обучения
Дейности: Дейност 1. Организиране и управление на проекта Екипът ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. За цялостното изпълнение на проекта ще отговаря екип от 3 души. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията. Насочена е към изграждане на организационната структура на кандидата и организиране на качествен работен процес, създаване на ясни правила за работа в екип с цел реализиране на дейностите и целите на проекта. Създаване на материални и логистични предпоставки за успешно реализиране на проекта.
Дейност 2 Популяризиране на проекта Популяризиране на проекта в общността и запознаване на целевите групи с целите и задачите на проекта. Организиране на информационен ден. Отпечатване на цветни брошури и плакати. Публикуване на обяви. Поддържане на интернет страница.
Дейност 3 Набиране на социални асистенти Изготвяне на критерии за допустимост на кандидатите. Подсигуряване на 16 лица, заявили желание да работят като СА Кандидатите ще се набират чрез провеждане на устно интервю (събеседване) за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта. Сключване на договори с одобрените кандидати.
Дейност 4 Провеждане на обучения – начално и поддържащо за СА. Изготвяне на програма за обучение за срок от 5 работни дни, разработване и размножаване на материали за обучение, осигуряване на подходяща зала, провеждане на обучението. Обучението ще съдържа и мотивационен курс и обмяна на опит със СА с опит от проект СЕЙН и НП”АХУ”. Ще се проведе и поддържащо обучение.
Дейност 5 Набиране на бенефициенти Извършване на социална оценка от социални работници от ДСП. Запознаване на всеки потребител с условията и реда за ползване на услугата; запознаване с дейностите по услугата, определяне размера на дължимата месечна такса, начина на формиране на таксата и сроковете за плащане и сключване на договори. Работа за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуални планове за видовете дейности и честота на прилагането им в зависимост от социалната оценка.
Дейност 6 Предоставяне на услугата от СА Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на СА в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата за всеки СА, изготвени на база на Индивидуалните планове за социални услуги на потребителите и актуализирани също на 6 месечен период. Те ще съдържат описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. Социалните асистенти ще се отчитат посредством месечен график, който съдържа графи за точните часове на посещение, видовете дейности и подпис на потребителя. Ще се наблегне на дейности, свързани с помощ при общуването и поддържане на контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; административни услуги; услуга „от и до работно място” и подкрепа на работното място.
Дейност 7 Социално консултиране и супервизия Дейността включва експертна помощ, а именно: - Консултиране на потребители и семейства на потребители в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на СА - напр. при суициден риск, домашно насилие, др.; - Консултиране на проектния екип в разработване на индивидуални планове за услугите. Такова консултиране е необходимо поради изискващото се ниво на експертност; - Индивидуална и групова супервизия на СА във връзка с различни социални случаи. Планираме груповата супервизия да се осъществи през определен период. Поради различния характер на заявките и изискването за висок професионализъм, необходимите специалисти ще бъдат наемани по граждански договори за изпълнение на конкретна работа.
Дейност 8 Мониторинг на предоставянето на услугите Част от системата за осигуряване на качествена услуга е провеждането на мониторинг. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечния отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки СА ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и работа по случай. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост (напр. по сигнал). Извършването на мониторинг е важна част от дейностите по предоставяне на услугата. Мониторингът предоставя възможност за обратна връзка от потребителите; наблюдение и анализ на срещаните трудности и казуси и проследяване на качеството на предоставяната услуга. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти, супервизия, работа по случай и поддържащо обучение.
Дейност 9 Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на СА. Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена, доставчикът ще вземе решение относно продължаването на договорите на СА в случай на продължаването на дейността след приключване на проекта или прерастването му в следващ.
Дейност 10 Популяризиране и мултиплициране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Презентиране на проекта и неговите резултати на web-сайт на сдружението. Поставяне на информационни табели в офиса на проекта и в общината.  Работа с медии  Разпространение на рекламни материали - Организиране на двудневна конференция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 514 BGN
Общ бюджет: 107 427 BGN
БФП: 103 044 BGN
Общо изплатени средства: 102 234 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 503 BGN
2010 80 732 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 234 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 277 BGN
2010 68 622 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 899 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 225 BGN
2010 12 110 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 335 BGN
Финансиране от бенефициента 4 570 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз