Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0049-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0105
Наименование: “За достоен живот”
Бенефициент: ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Криводол
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора в община Криводол, които имат потребност от постоянно обслужване в ежедневието си. Насърчаване на хора с увреждания активно да повишават независимостта си и да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си, да участват в обществения живот, включително и като упражняват правото си на труд, чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент”. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Повишаване на ефективността на участие на публичните институции в процеса
Дейности: 1.Информационна кампания Разработване на рекламни брошури, плакати, публикации в пресата, Информационен бюлетин на Община Криводол изяви в медиите, местни радиопредавания; организиране на пресконференции в началото и в края на проекта.Дейностите са необходими, за да се постигне информиране на обществеността, на заинтересованите от проекта групи и изграждане на доверие.
2.Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители. Изготвянето на индивидуалните социални оценки на потребностите на подалите заявление потребители се извършва от професионалист на Дирекция „ Социално подпомагане” и потенциалния потребител. Дейността е необходима, за да се отговори на реалните нужди на потребителите.
3. Подбор на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”; Подборът се извършва на база подадено в ДСП заявление от нуждаещите се лица и оценката на потребността от услуги.Подборът и оценката са основата за конкретните дейности, които ще доведат до задоволяване на индивидуалните потребности на всеки потребител.
4.Подбор на социални асистенти и домашни помощници Подборът се извършва на база CV, мотивационно писмо и събеседване.
5. Сключване на договори със социалните асистенти/СА/, домашните помощници /ДП/ и потребителите на услуги. Договорите се сключват писмено в 7 дневен срок.В длъжностни характеристики се описват конкретните задължения на страните.
6.Провеждане на първоначално и поддържащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Въвеждаща обучителна програма от обучен СА или ДП. Поддържащо обучение, съответстващо на ново възникнали потребности в хода на изпълнение на проекта. Обмяна на опит Изготвяне на правила и процедури за защита на правата и интересите на потребителите
7.Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне за социални услуги на потребителите, социалните асистенти и домашни помощници. Изготвя се с участието на потребителя, на СА и ДП.Включва оценка на риска за здравето и безопасността.Стриктно се спазва договорения период от време за извършването на услугите.
9.Мониторинг на услугите Периодични посещения на място по домовете на потребителите и анкетни проучвания за оценка степента на удовлетвореност от услугите по проекта.
8.Предоставяне на социални услуги СА и ДП
10.Социално консултиране Разработване на социално-психологични и терапевтични програма. Дейности , свързани с опазване на здравето, закрила на личността, защита на имуществото и финансовите средства, рискове, безопасни условия на труд, поверителност на личната информация и данни
11.Финансово-счетоводна дейност Прозрачни и ясни процедури и практики за ефективно осъществяване на дейността.
12. Организационно-управленски дейности, контрол и отчетност Периодични заседания на екипа, отчетност, анализ на възникнали проблеми, решения за усъвършенстване на дейностите по проекта, мотивиране на екипа за постигане на оптимални резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 569 BGN
Общ бюджет: 107 503 BGN
БФП: 102 343 BGN
Общо изплатени средства: 99 253 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 714 BGN
2010 75 539 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 253 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 157 BGN
2010 64 208 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 365 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 557 BGN
2010 11 331 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 888 BGN
Финансиране от бенефициента 5 984 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз