Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0379-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производственият процес за ЕТ “Ник пластик – Валя Петрова""
Бенефициент: НИК-ПЛАСТИК – ВАЛЯ ПЕТРОВА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производственият процес за ЕТ “Ник пластик – Валя Петрова""
Дейности: Подготовка на техническите задания и тръжните документи за инвестиционият проект по доставките
Провеждане на тръжни процедури и закупуване и инсталиране на технологични линии
Монтаж инсталация и пускови проби на новите технологични линии
Обучение за работа с машините
Определяне на строителен надзор върху одобреният за финансиране обект
Подготовка на задание и провеждане на тръжни процедури за СМР
Строително монтажни дейности
Консултантска помощ за пазарно развитие на ЕТ”Ник Пластик – Валя Петрова” в сектора на полимерни и ко-полимерни фолиа, опаковки и материали в географският район на Североизточна България и Южна Румъния
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 174 BGN
Общ бюджет: 378 762 BGN
БФП: 246 195 BGN
Общо изплатени средства: 246 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 246 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 246 195 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
246 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 209 266 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
209 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 929 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 929 BGN
Финансиране от бенефициента 135 786 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз