Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0145-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0038
Наименование: Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник”
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 26.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора на територията на община Разлог чрез разширяване на предлаганите социални услуги в общността и осигуряване на условия за достоен живот в семейна среда за подкрепа на тяхната независимост и социално включване. Предоставяне на достъп до нова социална услуга „Домашен помощник” на територията на Община Разлог; намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; постигане на по-добро качество на живот и запазване на достойнството на потребителя; предлагане на услуги, съответстващи на потребностите и ресурсите на потребителя; Повишаване на професионалните умения и мотивация на домашните помощ
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип и детайлно планиране на дейностите по проекта Сключване на договори с членовете на екипа за работа по проекта; Провеждане на конкурс за избор на Социален консултант и организатор на услугата „Домашен помощник” 1 лице на пълно работно време. Разработване на правила и процедури в защита на правата и интересите на потребителите; Разработване и включване в Правилника за вътрешния ред на доставчика – Община Разлог правила и процедури за предоставяне на услугата, основаващи се на практиката и съответстващи на действащото законодателство; Разработване на правила и процедури за осигуряване на здравето и безопасността на домашните помощници, които включват: оценка на риска за здравето и безопасността, която обхваща работните процеси и други странични фактори; планирани подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка; описание на необходимата организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на планираните мерки; процедурите за докладване и проучване на злополуки, опасност от предаване на инфекциозни болести (при заболяване на потребител или домашен помощник) и заплахи от насилие към домашен помощник; план и програма за обучения на домашните помощници по темата; Разработване на система за подкрепа на домошните помощници, както и ясни критерии и процедури за оценка на техния труд; Разработване на длъжностни характеристики на целия екип за работа по проекта; Разработване на длъжностни характеристики на домашните помощници;
Дейност 2. Оповестяване на проекта и провеждане на информационна кампания за същността на услугата. Създаване на обща визия на проекта; Подготовка и публикуване на информация за същността на проекта в медиите и на сайта на общината. Разработване, отпечатване и разпространяване на листовка за същността на услугата Домашен помощник”, предоставяна в рамките на проекта, финансиран от ОП „РЧР” организацията-доставчик; информация за процеса на предоставяне на услугата; описание на правата и задълженията на домашните помощници и на потребителя; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка. Разработване и отпечатване на брошура/дипляна, която съдържа информация за ОП „РЧР” организацията-доставчик; информация за процеса на предоставяне на услугата; описание на правата и задълженията на домашните помощници и на потребителя; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка, моменти от реализацията на проекта. Организация и провеждане на кампании за популяризиране на проекта по населените места в общината със съдействието на кметовете на населените места и пенсионерските клубове. Подготовка, печат и разпространение на информационни материали; Изработка и разпространение на рекламни материали; Организация и провеждане на информационни събития /информационни дни, семинари, обучения/; Провеждане на анкети и проучвания по проекта; Разработване и включване в електронната страница на доставчика – общината на информация и данни за същността на проекта с цел осигуряване на публичност; Оповестяване на електронния адрес на общината, като място където могат да бъдат открити всички данни за същността и изпълнението на проекта; Организация и поддръжка на базата данни. Тя ще съдържа полезна информация, включително: публикации по проекта; новини; информационни материали за: проведените обучения, семинари, отговори на най-често задавани въпроси от потребителите, етапите на изпълнение на проекта, списък с координати на лицата, отговорни за управление на проекта за контакт и др. Изготвяне и разпространение на плакати с цел реклама на проекта; Поставяне на табели, описващи проекта на фасадата на Общинска администрация Разлог и на фасадата на помещението, определено за офис на проекта;
Дейност 3. Ремонт на помещение и организиране на специализиран офис и приемна на проекта Подготовка на техническите задания за избор на външни изпълнители, които да реализират конкретни дейности по ремонта и оборудването на помещението, определено за специализиран офис и приемна на проекта; Сключване на договор с външния изпълнител на ремонтните дейности; Изпълнение на ремонтните дейности; Подписване на Акт 19 за извършените ремонтни дейности; Организиране на специализирания офис /приемна по проекта/: оборудване на помещението с бюра, маси, столове, компютърна конфигурация, мултифункционални устройства, канцеларски материали и др.
Дейност 4. Индивидуално договаряне и планиране на социалната услуга „Домашен помощник” Набиране на заявления за ползване на услугата „Домашен помощник” от кандидатите или от техни законни представители /подадени до Кмета на общината/; Извършване на оценка на потребностите от социални услуги от социален работник на Дирекция ”Социално подпомагане” въз основа на подадените заявления от кандидатите за потребители, приложените документи и по методика, разработена за целите на конкретния проект. Дейността се извършва с участието на кандидата; Оценка на потребностите от социални услуги – кратка история на лицето и описание на: общо физическо и психическо състояние; образователно ниво/степен; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти; битови условия на живот; изисквания за медикаментозно лечение и диети; други потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове. Резултатите от оценката на потребностите се отразяват в доклад-предложение за подходящите услуги; Запознаване на всеки кандидат за потребител с методите и условията за предоставяне на социалната услуга и с екипа, администриращ услугата /ръководител, координатор, счетоводител и социален консултант/;
Дейност 5. Подбор на кандидати за длъжността „Домашен помощник” и сключване на договори Подаване на заявление до Дирекция „Бюро по труда” за набиране на безработни лица за домашни помощници; Публикуване на обява във вестник „Струма” за набиране на работещи или учащи кандидати за домашни помощници; Кандидатите за домашен помощник подават пред доставчика следните документи: заявление за постъпване на работа; копие от документ за самоличност и оригинал за справка; автобиография; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство за работа; копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка; копие на трудовата книжка; Извършване на първичен подбор по документи и интервю на кандидатите с работодателя за установяване на мотивацията и нагласите на кандидата за работа с уязвими групи хора. Подборът на домашни помощници се извършва съгласно разпоредбите на българското трудово и антидискриминационно законодателство; Подписване на трудов или граждански договор /в зависимост от вида заетост – на пълен или непълен работен ден/, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда /КТ/ или Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. Всеки домашен помощник се запознава с длъжностната си характеристика, получава копие от Правилника за вътрешния ред и подписва декларация за спазване на поверителността на личната информация на потребителя. Към договора се прилага график за извършваните услуги; Изготвяне на индивидуален работен план на домашния помощник с описани услуги за всеки от потребителите, за които се грижи, тяхната продължителност; място на извършване и времето, необходимо за придвижване от един потребител до друг потребител. Индивидуалният план се базира на сключения договор, длъжностната характеристика на домашния помощник и индивидуалните планове на обслужваните потребители.
Дейност 6. Обучения на домашни помощници за предоставяне на качествени услуги Провеждане на поетапни въвеждащи обучения на всички новоназначени домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя, които траят минимум 3 дни и задължително включват: общи познания за домашните грижи и за необходимите на домашния помощник умения; основни задължения; специфика на грижите за стари хора; методика за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” /специално разработена от доставчика за целите на проекта/; етични стандарти в работата на домашния помощник; здравословни и безопасни условия на труд, включително въвеждане в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг. Обучението ще се извърши под формата на комбинация от следните форми: теоретично групово обучени, проведено от специализирана организация с опит в обучения в сферата на социалните дейности/услуги; съвместна работа с опитни социални работници и санитари от ОП „Домашен социален патронаж”, както и индивидуални занимания с подходящи наръчници и помагала, които ще бъдат раздадени на всеки обучаващ се за домашен помощник. Предвиждат се периодични две еднодневни поддържащи обучения в хода на проекта за две групи. Обучението задължително включва следните теми: - спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване на независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство и правото му на лично пространство; - поверителност на личните данни и информация; - антидискриминационни практики, включително зачитане на различията; - недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите; - действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; - действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; - злоупотреба с алкохол, цигари и други вредни за здравето вещества по време на работа; - действия и поведение при отказ от получаване на подаръци и завещания; Идентифициране на потребността от поддържащо обучение на домашните помощници след 6 месеца от началото на проекта. Обучението по здравословни и безопасни условия на труд задължително включва следните теми: - оценка на рисковете; - избор на подходящо облекло и обувки, използване на лични предпазни средства; - оказване на първа помощ и начин на действие при спешни случаи; - оказване на помощ при приемането на лекарства, правила и граници на отговорност; - основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране опасностите от заразяване; - действия и поведение при случаи на насилие и предизвикателно поведение; - основни изисквания към подготовката и съхраняването на храна съобразно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; - опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя; - поведение спрямо домашни любимци; - правила и процедури за достъп до дома на потребителя; - правила за водене на документация относно инцидентите, случили с домашни помощници или потребители. Осигуряване на консултиране и психологическа подкрепа на домашните помощници в кризисни ситуации .
Дейност 7. Предоставяне на услугата „Домашен помощник” в общността Сключване на писмен договор с потребителя в 7-дневен срок от началото на предоставяне на услугата. Договорът съдържа информация за организацията – доставчик, домашния помощник, срока на действие на договора, видовете дейности и параметрите им, правата и задълженията на страните, дължимата такса от страна на потребителя, процедурите за администриране и осигуряване на качество на услугата, условията за прекратяване на договора и др. Направа на оценка на риска с участието на потребителя /или негов законен представител/ преди да започне предоставянето на услугата. Оценката се актуализира най-малко веднъж годишно; Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугата за всеки потребител в съответствие с чл.40г, ал.2 от ППЗСП, въз основа на направената оценка на потребностите и основан на сключения договор. Индивидуалният план се разработва с участието на потребителя /или негов законен представител/. Съобразява се със специфичните потребности и изесквания на потребителя, със стила на живот и изразените предпочитания. Планът се изготвя на достъпен за потребителя език в два еднообразни екземпляра, които се подписват от него или от негов законен представител и от доставчика. Оценка на изпълнението на индивидуалния план след първите 6 месеца и при промяна на потребностите от социални услуги – актуализация на индивидуалния план; Управление на основните рискове за потребителя съгласно нарочно разработени правила от страна доставчика – общината; Организация на основните дейности на услугата „Домашен помощник”: текущо почистване /подреждане на стаята; измиване на пода; изтупване; обиране на прах; измиване на съдове и др./; поддържане на лична хигиена /помощ при ежедневен тоалет; помощ при къпане; помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене; придлужаване до места, където се предоставят тези услуги/; хранене /приготвяне на храна с продукти на потребителя; доставяне на храна; подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране/; закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа необходимост /със средства на потребителя/; дребни ремонти в дома и/или съдействие при извършването им; заплащане или помощ при заплащането на комунално-битови разходи /вода, електричество, телефон, данъци и др./ със средства на потребителя; при заявена потребност от други специфични битови или сезонни услуги е допустимо домашният помощник да предоставя такива /с негово съгласие и по преценка на доставчика/; Разработване на ясно и достъпна процедура за разглеждане на жалби от страна на потребителя, неговия законен представител и близки, посочваща сроковете, стъпките за тяхното проучване и планиране на конкретни действия;
Дейност 8. Оценка на риска и работа по намаляване на рисковете за потребителите Разработване на правила за своевременно информиране и предприемане на действия при възникване на нови рискове; Оценка на потенциалните опасности за потребителя, възникващи в процеса на предоставяне на услугата. В оценката задължително се включва анализ на следните рискове: при взимане на лекарства; при оказване на физическа подкрепа; от битовите условия на живот на потребителя; от ограничаване на самостоятелността и независимостта на потребителя; от изолация от семейството и общността; от злополуки; от заболявания; от неблагоприятни отношения в семейство. Разработване на план за намаляване на рисковете, който е част от индивидуалния план на потребителя за ползване на услугата “Домашен помощник”. Поддържане на редовен контакт с организации и лица, които : • реагират в спешни ситуации (бърза помощ, болници, полиция, и др.); • имат отговорности за здравето на потребителя (лекар, попечител, роднини, и др.); имат компетенции в областта на социалните дейности в общността (дирекции „Социално подпомагане”, общинска администрация, доставчици на социални услуги).
Дейност 9. Осъществяване на процедури за обратна връзка, вътрешна оценка и мониторинг Провеждане на информационни кампании в общността, които представят дейността по проекта и активно подържат връзките с други правителствени и неправителствени организации и институции; Посредничество между потребителите и останалата част на общността - граждани, доброволци, неправителствени организации, социални служби, пр., с цел подобряване социалното включване на потребителите; Насърчаване и улесняване включването на потребителите в социални и културни събития в общността и подкрепа на инициативите им. Осигуряване получаването на обратна връзка за степента на удовлетвореност на потребителите. Редовно наблюдение на работата на домашните помощници и оценка на нейното качество; Посещения на потребителя веднъж месечно от доставчика, за да мониторира на място предоставянето на услугата. Резултатите от проведените срещи и предприетите действия се документират; Оценка на работата на домашните помощници и техните потребности от обучение веднъж на 6 месеца. Копие от тази оценка се съхранява в трудовото досие на домашния помощник.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 871 BGN
Общ бюджет: 88 047 BGN
БФП: 79 718 BGN
Общо изплатени средства: 79 710 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 574 BGN
2010 59 135 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 710 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 488 BGN
2010 50 265 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 753 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 086 BGN
2010 8 870 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 956 BGN
Финансиране от бенефициента 10 753 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз