Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0018-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0013
Наименование: ---
Бенефициент: ЕТ „Христинка Стефанова”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 24.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: С проекта се цели да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ, да се създаде реална възможност за реализиране на правото на хора с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; да се усъвършенства и подобрят услугите „социален асистент” и „домашен помощник” като се повишат професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез обучения и се повиши ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на предоставяне на услугите
Дейности: 1.Организационна, мониторинг и отчетност Сключване на граждански договори с членовете на екипа Изготвяне и запознаване на екипа с длъжностните характеристики Разпределяне на дейностите Разработване на Правилник за вътрешен ред и процедури за предоставяне на услугата Ежемесечни посещения в домовете на ползвателите за проверка качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на бенефициентите Изчисляване и събиране на потребителските такси
2.Информационна дейност и популяризиране на проекта За информиране на обществеността и потенциалните бенефициенти на проекта се предвижда организиране на информационна среща в присъствието на 60 лица, изготвяне и отпечатване на 100 брошури и 200 дипляни, изработване и поставяне на офиса на проекта на информационна табела, публикуване на прессъобщения и провеждане в края на проекта на заключителна конференция с участието на 40 лица за отчитане на постигнатите резултати. Изготвянето на информационните материали ще бъде възложено на изпълнител, избран по правилата на Постановление 55/2007.
3. Подбор и обучение на „социални асистенти” и „домашни помощници” Приемане на молби Сформиране на комисия за оценка Оценяване на кандидатите по документи Оценка на одобрените по документи лица чрез провеждане на събеседване Избор на обучаваща организация по правилата на Постановление 55/2007г. Провеждане на 5 дневен курс за обучение на 7 „социални асистенти” Провеждане на 2 тридневни курса за обучение на 20 „домашни помощници” Провеждане на поддържащо тренинг обучение на „социалните асистенти” и „домашните помащници”
4.Предоставяне на услугите „домашен помощник” и „социален асистент” Постъпилите от бенефициентите молби и документи ще бъдат предоставени в Д”СП” за изготвяне на оценка на потребностите. Ще се изготвят и подпишат планове за предоставяне на услугите и ще бъдат подписани договори за предоставяне на услугите.Ще бъдат назначени „социални асистенти” и домашни помощници”, които ще ги предоставят.
Партньори
Партньори:
Община Луковит
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 823 BGN
Общ бюджет: 111 205 BGN
БФП: 102 420 BGN
Общо изплатени средства: 101 398 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 365 BGN
2010 79 033 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 398 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 010 BGN
2010 67 178 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 355 BGN
2010 11 855 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 210 BGN
Финансиране от бенефициента 9 593 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз