Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0114-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0095
Наименование: „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – Дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Летница
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 29.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Летница
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи стари хора, живущи на територията на община Летница; да се разшири обхватът на социалните услуги в общността, специално насочени към възрастни хора, самотни хора и хора с увреждания, живеещи на територията на общината. Превенция настаняването на лица от целевата група в специализирани институции. Подкрепа на лица с увреждания в трудоспособна възраст за тяхната реализация на пазара на труда. Да се преодолее социалната изолация на лицата от целевата група и да се създадат възможности за тяхното социално включване
Дейности: Дейност 1 Закупуване на оборудване и обзавеждане на офиса по проекта Офисът за изпълнение на проекта ще бъде разположен в сградата на общинска администрация. Същото не е оборудвано и обзаведено според нуждите на проекта Необходимо е закупуване на оборудване и обзавеждане за техническо обезпечаване изпълнението на проекта
Дейност 2 Разработване на информационни материали и провеждане на медийна кампания сред потенциалните потребители и обществеността Отпечатване на информационни брошури, публикации в регионален вестник „Ловеч прес”, телевизинна презентация в местната кабелна телевизия и предавания в местното радио Досегашната информация не е достатъчна за подробно запознаване на потенциалните потребители с дейностите на проекта.
Дейност 3 Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Активно издирване на потенциалните потребители. Извършване на социални анкети и изготвяне на индивидуални оценки Необходимост от оценяване на потребностите с оглед определяне вида на социалната услуга
Дейност 4 Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Предвижда се изборът на социални асистенти и домашни помощници да включва предварителен подбор по документи и провеждане на интервю Предоставянето на социални услуги в общността изисква притежаване на подходящи умения и личностни качества от кандидатите
Дейност 5 Сключване на трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници Сключване на 14 /четиринадесет/ трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници. Договаряне и подписване на длъжностни характеристики. Предвижда се първоначално договорът да е със срок на изпитание в рамките на 6 месеца Провеждане на първоначален инструктаж Подготовка на лични досиета на наетите лица
Дейност 6 Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата и изясняване на подробности по правата и задълженията на страните по договорите Подготовка и сключване на индивидуални договори за ползване на социалните услуги Чрез сключването на договор се регламентират взаимоотношенията между доставчика и ползвателите на социални услуги
Дейност 7 Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на назначените социални асистенти и домашни помощници по предварително разработена програма, която съдържа задължителните теми от одобрената програма на МТСП-АЗ и допълнителни теми и актуални проблеми. Предвижда се въвеждащото обучение да проведе в 2 модула по 3 дни по 4 сесии на ден , а поддържащото да се провежда след стартирането на услугите и да е периодично до края на Проекта – общо 4 модула по 2 дни по 4 сесии. Необходимост от формиране на познания и умения за работа с целевата група
Дейност 8 Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Дейностите на социалния асистент и домашния помощник са в групата на помагащите професии, с висок риск от емоционално прегаряне. Дори и в начална фаза това крие рискове за качеството на предоставяните услуги – риск от поемане на чужди роли, синдром на зависимост, неудовлетвореност от работата. Това налага включването на супервизията като основно средство за професионална подкрепа на екипа. Предвижда се възможност за супервизия да имат всички асистенти и помощници, които са ангажирани с реалното предоставяне на услугите. Общо за проекта 73 часа.
Дейност 9 Предоставяне но социални услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите Предоставяне на социални услуги съобразно индивидуалните потребности на ползвателите и в съгласие с установените критерии и стандарти Услугите се предоставят със стремеж към максимално запазване на достойнството и автономността на клиентите. Изготвяне на лични досиета на потребителите Необходимост от подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности за водене на самостоятелен живот
Дейност 10 Управление на проекта, контрол и наблюдение на качеството на предоставените социални услуги Реализация на проекта изисква оптимално а управление на дейностите Извършване на ежемесечни проверки и периодични оценки за качеството на предоставените услуги Поддържане на високо ниво на качеството на социалните услуги
Партньори
Партньори:
Сдружение "Шанс и подкрепа" - Трявна
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 683 BGN
Общ бюджет: 66 216 BGN
БФП: 63 355 BGN
Общо изплатени средства: 61 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 337 BGN
2010 47 402 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 186 BGN
2010 40 291 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 150 BGN
2010 7 110 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 261 BGN
Финансиране от бенефициента 3 240 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз