Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0029-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0073
Наименование: Подкрепа за независим и достоен живот за възрастни и хора с увреждания
Бенефициент: Община Камено
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 29.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Камено
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да де предоставят социалните услуги социален асистент/ домашен помощник в общността на уязвими групи от община Камено; да се осигурят възможности за социално включване на възрастни и хора с увреждания и тяхното активно участие в процеси значими за общността; да се създадат условия за повишаване качеството на предоставяните услуги и да се повиши престижа и обществения статус на професиите “социален работник” и “домашен помощник”.
Дейности: Дейност 1: Структуриране на екип по организация и управление на проекта • Определяне на членовете на екипа за управление на проекта. Екипът за управление и администриране на проекта ще се състои от ръководител проект, координатор и счетоводител. В изпълнението на проекта ще бъдат ангажирани също социални консултанти, психолог, супервизори. Това звено ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите, включени в проекта. • Подготовка на индивидуалните задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения. Подписване на договори • Актуализиране на предварително изготвения подробен времеви график за изпълнението на проекта • Провеждане на извънредни екипни срещи, както и разширени екипни срещи с участието на заинтересованите страни
Дейност 2: Хигиенизиране и естетизиране на помещение за индивидуални и екипни срещи на асистентите и потребителите на услугата Ремонтни дейности на част от предоставеното помещение от Община Камено, в което ще се извършва предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник Проучване на актуалните оферти и заявка за офис оборудване Провеждане на тръжни процедура за извършване на малки ремонтни дейности и купуване на офис оборудване. Доставка, монтиране и въвеждане в експлоатация на офис техника.
Дейност 3: Подбор на потребители и социални асистенти * Стартира с информационна кампания сред целевите групи- разпространение на дипляни; прессъобщения, интервюта с екипа на проекта; информационни постери в Д”СП”, Д”БТ” и кметствата в селата. * Следва разработени процедури и критерии : Подбор на социални асистенти/ домашни помощници: Събиране заявленията за кандидатстване от желаещи да работят като социални асистенти/домашни помощници, предварителна оценка по документи и последващо провеждане на интервю с кандидатите с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Подбор на потребители: Социален работник от Д”СП”- Айтос, филиал Камено извършва оценка на потребностите от социални услуги на жители на общината съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите “Социален асистент и “Домашен помощник” по схема за безвъзмездна социална помощ BG051PO0/07/5.2-01 и Методика за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент”. Изготвя и представя на Ръководителя на проекта списъка на потенциалните потребители. Координаторът организира и провежда срещи за представяне на социалните асистенти /домашни помощници на потребителите и се изготвя разпределение. Екипът на проекта събира и обработва данните от декларациите за доходите на потребителите. Определя часовете, на които потребителят има право на достъп. Изчислява месечната такса. Подготовка, организиране и провеждане на работни срещи между представители на общината и Дирекции „БТ”и „СП” за обсъждане и приемане на критериите за подбор на потребители, социални асистенти или домашни помощници и разпределяне на отговорности.
Дейност 4: Договаряне на услугата Социален асистент /Домашен помощник с потребителите Сключване на договори с потребителите. Изготвяне на стандартен образец на договор, съгласно Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Организиране на срещи с потребителите,/ техни представители за разясняване, консултиране и подписване на договорите. Изготвяне на индивидуален план за услугите «Социален асистент» и «Домашен помощник» съответствие с Методика за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент”. Изготвяне и актуализиране (на шест месеца и при необходимост при промяна на потребностити) на индивидуални планове за социални услуги на потребителите. Индивидуалният план за предоставяне на услугата ще описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяването на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Въз основа на направената оценка ще се разработва съвместно с потребителя или неговия законен представител, както и с други професионалисти (социални работници, личен лекар, други специалисти от помагащите професии) - план за намаляване на рисковете, който ще е част от индивидуалния план на потребителя за ползване на услугата.
Дейност 5: Договаряне на работата на социалните асистенти и домашните помощници. * С одобрените кандидати за асистенти/помощници ще се сключат трудови договори. СА/ДП ще се разпределят спрямо заявените услуги от потребителите и възможностите на асистентите/помощниците да ги предоставят. * Социалните асистенти/помощници подписват длъжностна характеристика, която е част от техния трудов договор и която описва техните задължения, отговорности и подчиненост. * За всеки СА/помощник ще се изготви индивидуален времеви график –разпределение на дейностите. * Ежемесечно ще се събират справка-графици, удостоверяващи с подпис на потребителя предоставените услуги. Въз основа на тях ще се начисляват и изплащат работните заплати.
Дейност 6: Обучителни дейности за повишаване професионалните компетенциите на СА / ДП Проучване на актуалните потребности от обучение на СА; В съответствие с Методика за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент” провеждане на начално въвеждащо обучение на СА и ДП с продължителност 5 дни Провеждане на редовни индивидуални и групови консултации на СА; Провеждане по едно надграждащо обучение за СА/ДП Формиране на резерв от обучени социални асистенти и домашни помощници
Дейност 7: Предоставяне на услугата Социален асистент/ Домашен помощник Дейността включва предоставяне на високо качествени услуги и грижи, съобразно идентифицираните приоритетни потребности на потребителите и в съответствие с Методика за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент”. Екипът ще осигури консултации на потребителите и техните семейства в съответствие с нуждите им. Ръководният екип ще осъществява постоянен мониторинг на предоставянето на услуги, чрез разработени критерии за мониторинг и отчетност. Той ще включва ежемесечен мониторинг в дома на всеки потребител от координатора на проекта, съгласно предварително изработен план и последващ анализ на резултатите от мониторинга. Мониторинг ще се провежда и в резултат на нови потребности или сигнал от потребител/ СА/ ДП. Резултатите от мониторинга ще се отразяват във формуляр за мониторинг за всяко посещение и ще се обобщават в ежемесечен отчет. Екипът ще работи по казуси от проекта (домашно насилие, траурана реакция, наркотични и ненаркотични зависимости, депресивни и тревожни състояния). Екипът- координатор, социален консултант ще работят под супервизия Дейността включва и събиране месечните такси от потребителите и тяхното осчетоводяване
Дейност 8: Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта пред заинтересованите страни на местно ниво - Издаване и разпространение на дипляни с информация за проекта. - Изработване и разпространение на постери във всички населени места на Община Камено. - Периодични публикации в пресата и излъчване на репортажи за дейностите по проекта в местните средства за осведомяване: радиовъзел, кабелна телевизия - Разработване и поддържане на специализирана рубрика в интернет страницата на Община Камено, на която ще бъдат публикувани резултатите за проектните дейности.
Дейност 9: Мониторинг и оценка на проекта Дейността включва текущ контрол върху дейностите, извършван от координатора на проекта и счетоводителя. Анализ на реализацията, техническото и финансово отчитане на проекта. 8.1.Вътрешен мониторинг Оценка удовлетвореността на участниците в проекта от целевата група, ползвали или предоставяли социални услуги, предвидени в проекта. Ще бъдат проведени интервюта и с крайните бенефициенти – преки и косвени. 8.2 Отчитане изпълнението на проекта Изготвяне на отчети, съгласно изискванията на МТСП и Програма „ОПРЧР”, както и отчети след изпълнение на всяка от дейностите /отчитат се от изпълнителите на съответните дейности/. Изготвяне на финален отчет – технически и финансов
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 770 BGN
Общ бюджет: 97 346 BGN
БФП: 93 667 BGN
Общо изплатени средства: 91 561 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 354 BGN
2010 70 208 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 561 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 151 BGN
2010 59 676 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 203 BGN
2010 10 531 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 734 BGN
Финансиране от бенефициента 4 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз