Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0187-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0005
Наименование: “Грижа в семейна среда за достоен и независим живот на самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания в община Роман”
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 24.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Роман
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на самотно живеещи хора на територията на община Роман, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си и на социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Усъвършенстване и подобряване на услугата „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си; Повишаване на професионалните умения и мотивация на домашните помощници чрез надграждащи обучения;
Дейности: 1.Информационна кампания по проекта За постигане на поставените цели ще бъдат изработени информационни материали - 500 бр. диплянки; 120 броя плакати, 12 бр. табели за визуализация, поставени във всички селища на общ. Роман, където се предоставя услугата и офиса на проекта. Ще се създаде и поддържа портал към Интернет страницата на общината, който ще съдържа необходимата информация за ОП „РЧР”, за приоритетно направление 5, информация за целите и основните дейности на проекта, потребителите на услугата „Домашен помощник”, източниците на финансиране, приноса на водещата организация и на договарящия орган; използвана методология, постигнати резултати и надграждащи дейности за устойчивост. Ще бъде направена информационна кампания. Стартирането на проекта ще бъде отразено в местните и регионални медии със стартираща прес-конференция. С публикации в медиите ще бъде отразяван напредъка на проекта и постигнатите резултати. Всички материали по проекта ще съдържат символите на ЕС.
2.Подбор на потребители на услугата и “Домашен помощник”; Подборът на потребителите на услугата Домашен помощник ще се извърши чрез допитване (пряка анкета) до хората, нуждаещи се от обгрижване в домашна среда; придобиване на умения и навици за самостоятелен, независим живот; съдействие за социално включване и преодоляване на социалната изолация; грижи за здравето им. Подборът ще се извърши от комисия, с представители на Община Роман и Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Мездра, отдел «Социална закрила», гр.Роман
3.Подбор на Домашните помощници; За съответните дейности подборът ще се извършва между безработни лица, пенсионери и други търсещи работа лица; между желаещите да работят допълнително; както и между лица, членове на семействата на обслужваните. Подборът на домашните помощници ще се извърши чрез интервю от комисия с представители на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Мездра, отдел «Социална закрила», гр.Роман; Дирекция Бюро по труда – Роман и община Роман.
4.Оценка на риска. Дейността е съгласно изискванията за безопасни условия на труд. Специалисти от служба трудова дисциплина, с които общината е сключила договор, ще извършат оценка на риска. С това се цели намаляване на трудовите злопулуки и професионалните заболявания.
5.Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на 46 бр. потребители от община Роман; Оценките ще се разработват от социални работници на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Мездра, отдел «Социална закрила», гр.Роман. Те ще включват оценка на общото физическо и психическо състояние на всеки потенциален потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове.
6.Сключване на договори с потребителите и предоставящите услугата “Домашен помощник”. Организиране на 2 бр. работни срещи с 46 бр. потребители и 23 бр. преки доставчици за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуален договор за всеки потребител, взависимост от неговите потребности от социални услуги. Подписване на изготвените договори от заинтересованите страни.
7.Изработване на индивидуални планове за предоставяне на услугата “Домашен помощник”; Индивидуалните планове ще се изготвят с участието на потребителите и ще бъдат съобразени с начина им на живот и предпочитания. Ще се изготвят на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска. Ще съдържат описание на дейностите по часове, които ще бъдат извършвани. Индивидуалните планове ще включват оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и на прекия доставчик на услугите.
8.Обучение на домашните помощници за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Предвижда се обучението да бъде проведено от лектор специалист в областта на социалните услуги, с който Община Роман ще сключи договор. То ще бъде:  Въвеждащо Домашните помощници в рамките на 5 дневен курс ще бъдат обучени за организирането на бита и хигиената в дома на потребителите по предварително изготвена за тях програма.  Надграждащо Предвижда се провеждане на 2-дневно надграждащо обучение разделно на домашните помощници за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
9.Ежедневно предоставяне на услугите по домовете от наетите за целта лица. Домашните помощници ще предоставят следните услуги:  текущо почистване – подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение;  основно почистване - измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.;  поддържане на лична хигиена - помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата;  хранене - приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране;  битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон, телефонна подкрепа; дребни технически ремонти;  дейности за социално включване и социализация; др. Всеки домашен помощник ще води редовно дневник –на потребителя за своите посещения, в който ще записва важни ежедневни дейности, които е извършил при предоставяне на услугата.
10.Мониторинг на услугите по домовете Разработване на анкети, анализи и оценки за дейността на домашните помощници – 6 – ия и 12-ия месец. Месечни посещение за проверка качеството на предоставяните услуги и превенция на риска. Изготвяне на ежемесечни отчети от екипа на проекта за отчитане на извършените дейности.
11.Актуализация на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалните планове; На 7-ми и 8-ми месец от реализацията на проекта ще се извърши актуализация на индивидуалната оценка на потребностите на потребителите, поради възможността от настъпили промени в нуждите им. Оценките ще се разработват от социални работници на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Мездра, отдел «Социална закрила», гр.Роман. Това ще доведе и до промяна в плана за предоставяне на социалните услуги.
12.Отчетен форум за популяризиране резултатите от проекта На форума ще бъдат поканени да присъстват медии, институциите имащи отношение към проекта и много граждани от всички населени места в общината.Форума ще се предава директно по Местния радио възел и ще има обявен телефон за пряк контакт със гражданите.Ще бъдат докладвани и дискутирани резултатите от проекта и ще бъде отчетена цялостната дейност. Провеждането на форума е необходима дейност, за да се даде обществена значимост на изпълняваните по проекта дейности и се подчертае приноса на ЕСФ и Националното финансиране за осигуряването на независим и достоен живот за целевите групи, с което се намалява риска от институционален тип грижи. Ще бъдат обсъдени нови и надграждащи форми за социални услуги и тяхната устойчивост.
13.Отчет на проекта. Ръководителят на проекта ще организира изготвянето на отчета на проекта, спазвайки изискванията на управляващия орган на програмата. Тази дейност ще осигури пълна прозрачност за работата на проектния екип по изпълнение на дейностите и правилното изразходване на средствата по настоящата процедура за постигане на целите на проекта. Приемането на този документ от УО на програмата ще бъде индикатора и вярната оценка за капацитета на водещата организация за успешното усвояване на сруктурните фондове.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 067 BGN
Общ бюджет: 95 089 BGN
БФП: 89 612 BGN
Общо изплатени средства: 86 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 413 BGN
2010 64 298 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 051 BGN
2010 54 653 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 362 BGN
2010 9 645 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 007 BGN
Финансиране от бенефициента 6 852 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз