Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0069-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0083
Наименование: “Подкрепа за достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат”
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Подобряване достъпа до социални услуги чрез предоставяне на качествени услуги в общността: “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Създаване на условия за независим живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора от община Карнобат, подкрепа на тяхната самостоятелност и социално включване чрез предоставяне на социални услуги в общността. Създаване на възможности за допълнителна квалификация и осигуряване на алтернативна заетост на специалисти, обучени за социални асистенти и домашни помощници Популяризиране на социалните услуги в общността и повишаване чувствителността на обществото към проблемите и възможностите на хората в неравностойно положение
Дейности: Дейност 1: Устройване на местен офис и сформиране на екип за управление на проекта Дейността включва: 1.1 Устройване на местен офис на проекта за управление и работа по предоставянето на услугите Предоставеното от Община Карнобат помещение се намира в сградата на Дирекция “Социално подпомагане” и е с изграден достъп за хора с увреждания. Предвиждат се ремонти дейности и обновяване на офиса, закупуване на офис оборудване, включително офис техника с цел координиране на проектните дейности и създаване на подходящи условия за работа по предоставянето на услугите – консултиране и супервизия на СА/ДП, както и провеждане на консултации на потребителите и техните семейства. 1.2 Сформиране на екипа за управление на проекта Екипът за управление и администриране на проекта ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Сформираният екип ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите, включени в настоящото проектно предложение, както и за подготовката на индивидуалните задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения; организиране на срещи с потребителите или техни представители за подписване на договорите. Изготвяне и приемане на план за управление, мониторинг и контрол на проекта, включително на подробен времеви график за изпълнение, създаване на условия за информационно обезпечаване и прозрачност на проекта. Пряко в изпълнението на проекта ще бъдат ангажирани и експерти - социални консултанти, специалисти, провеждащи експертни консултации и супервизор.
Дейност 2: Провеждане на информационна кампания по проекта 2.1 Изработване и разпространение на информационни материали по проекта • дипляна за СА/ДП и за бенефициентите с информация за предоставяните услуги, изискванията и възможностите пред потенциалните кандидати за СА/ДП, процедурата за кандидатстване на потребителите (1000 копия, А4 формат, пълноцветен печат). Дипляната ще се разпространява в Дирекция СП, Дирекция СУУЗ, Център за рехабилитация и интеграция на деца, Бюро по труда – Карнобат, учебни и здравни заведения и др.; • плакат с информация за проекта (50 копия, А3 формат, пълноцветен печат). Плакатите ще се поставят в Дирекция СП, Дирекция СУУЗ, Бюро по труда – Карнобат, кметства и кметски наместничества по села и др.; • информационна табела за проекта (1 брой, поставена на местния офис). 2.2 Провеждане на информационна среща с цел представяне на проекта пред местната общност, потенциалните потребители на социални услуги и кандидатите за СА/ДП; 2.3 Провеждане на две работни срещи – встъпителна среща с цел определяне критериите за подбор и реална оценка както на ползвателите на социалните услуги, така и на социалните асистенти и домашни помощници и финална с цел обобщаване на проектните резултати, планиране на предоставянето на социални услуги в общността след приключването на проекта. 2.4 Публикуване на периодични публикации в пресата и излъчване на репортажи за дейностите по проекта в местните общински средства за осведомяване – радивъзел, кабелна телевизия, вестник; 2.5 Разработване и поддържане на специална рубрика в интернет страницата на Община Карнобат, на която ще бъдат публикувани данните за проекта.
Дейност 3: Подбор на потребители на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” След проведената информационна кампания сред местните заинтересовани страни, потенциалните потребители на социални услуги и кандидатите за СА/ДП, ще се организира на работна среща между Дирекция “Социално подпомагане”, Бюро по труда - Карнобат, представителите на кметствата в селата и екипът на проекта с цел определяне критериите за подбор както на ползвателите на социалните услуги, така и на социалните асистенти и домашни помощници. Дирекция “Социално подпомагане” ще извърши оценка на нуждите от социални услуги на потребителите отчитайки социалния статус и потребности на бенефициентите, включително и възможностите за социално включване и работа с близкото семейно обкръжение. За всеки потребител ще се попълни социална анкета, която представлява неразделна част от процедурата по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги, които ще се ползват в рамките на проекта. Екипът по проекта събира и обработва данните заявленията и декларациите за доходите на потребителите. Определя часовете, на които потребителят има право на достъп. Изчислява месечната такса.
Дейност 4: Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Дейността включва: 4.1 Сформиране на Консултативен екип по проекта, включващ социални консултанти и супервизор. Основните функции на екипа са насочени към консултиране и фасилитиране на процеса на разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент, основаващи се на наличната вече документация и извършена оценка на нуждите, включително план за намаляване на рисковете както и експертно консултиране на потребителите. Социалните консултанти ще предоставят редовни индивидуални и групови консултации на СА/ДП, ще осъществяват регулярни контакти с потребителите и техните семейства, ще осигуряват психологическа подкрепа при стресови и кризисни ситуации. При нужда консултантите ще насочват потребителите към допълнителна професионална помощ , предоставяна от ескперти -психологическо, педагогическо, медицинско, правно, консултиране, свързано с намиране на трудова заетост. Супервизорът ще провежда супервизия над работата на екипа по проекта и ще осъществява оценка на напредъка на екипа по отношение на доброто и ефективно управление с цел качественно предоставяне на услугата, както и супервизия над работата на социалните асистенти и домашни помощници за осигуряване на качествени грижи в домашна среда. 4.2 Изготвяне и сключване на договори с потребителите. Договорът между доставчика и потребителя ще съдържа описание на конкретните потребности на потребителя, услугите, които ще бъдат предоставяни в рамките на проекта, тяхното времетраене и честота на предоставяне, размерът на потребителската такса и основанията за нейното определяне, процедури за взаимодействие и комуникация между екипа на проекта и бенефициента, условията за актуализиране и/ или прекратяване на договора. Ще се организират срещи с потребителите или техни представители за разясняване, консултиране и подписване на договорите; 4.3 Изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Индивидуалният план за предоставяне на услугите ще описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Въз основа на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги, ще се разработи и план за на намаляване на рисковете – съвместно с потребителя или неговия законен представител, както и с консултативния екип по проекта.
Дейност 5: Подбор на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници Дейността включва: 5.1 Провеждане на процедура по подбор на кандидати за социални асистенти и домашни помощници. След първоначалния подбор по документи, ще бъдат одобрени приблизително 30 кандидати. Следваща стъпка е провеждането на интервю с цел определяне мотивацията на кандидатите за работа, нагласите към предоставянето на грижи в домашни условия за различните целеви групи и потребностите от обучение и квалификация. Интервютата ще проведат от екипа по проекта и представители на консултативния екип; Изготвяне и подписване на договори с 25 одобрени кандидати за социални асистенти и домашни помощници. Договорите ще бъдат трудови или граждански, с ясно разписани права и задължения на двете страни Като част от договора ще бъде подписана длъжностна характеристика, която описва задълженията и отговорностите на предоставящите услугите. При дългосрочно отсъствие (временна нетрудоспособност или отпуск) ще бъдат наемани социални асистенти/домашни помощници, преминали подбора и обученията.
Дейност 6: Обучение и консултиране на социалните асистенти и домашни помощници Дейността включва: 6.1 Провеждане на въвеждащо обучение за социалните асистенти и домашните помощници на приблизително 30 кандидати за предоставяне на услугите. Обучението ще се проведе в рамките на пет дни и ще включва общи познания за грижите в домашна среда, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с различните целеви групи, методика на предоставяне на услугата „социален асистент”; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социални услуги в домашна среда; 6.2 Провеждане на две еднодневни надграждащи обучения през приблизително три месеца, съобразени с потребностите на социалните асистенти и домашни помощници и спецификата на работата им с конкретните бенефициенти; 6.3 Провеждане на 75 индивидуални и 10 групови консултации на социалните асистенти и домашните помощници, периодична супервизия и психологическа подкрепа в кризисни ситуации. Предвижда се извършването на поне 3 индивидуални консултации за всеки СА/ДП и ежемесечно провеждане на групови консултации; 6.4 Провеждане на ежемесечна супервизия над работата на социалните асистенти и домашни помощници в рамките на 40 часа за целия период на изпълнение на дейността.
Дейност 7: Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” на 75 лица с увреждания, в това число деца и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат Дейността включва: 7.1 Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Всеки социален асистент и домашен помощник предоставя услуги на минимум двама бенефициенти на пълен работен ден или почасово, според конкретните нужди на бенефициента. Всеки бенефициент ползва услугите „социален асистент” и/или „домашен помощник” според предварително договорен график ; 7.2 Преразглеждане и актуализиране на индивидуалните планове за предоставяне на услуги веднъж на 6 месеца и по-често, ако са настъпили изменения; 7.3 Изграждане на ясна процедура за приемане на жалби свързани с предоставянето на услугите, включваща срокове, носене на отговорност, решаване на проблема; 7.4 Осигуряване на консултации на потребителите и техните семейства. Предоставяне на консултации от експертите, включени в консултативния екип както в дома на потребителите, така и в местния офис, в зависимост от желанието и нуждите на бенефициентите; осигуряване на психологическо, педагогическо, медицинско и социално консултиране на потребителите и техните семейства; при заявено желание, подкрепа за намиране на заетост на родителя/настойника на дете с увреждане; 7.5 Извършване на постоянен мониторинг на предоставянето на услугите чрез регулярна супервизия на работата на социалните асистенти и домашни помощници и оценка на качеството на услугите. Посещения в дома на потребителя, проследяване текущото качество на предоставените услуги, спазване на работно време и график, правилно попълване на водената документация от изпълнителите на услугата; Разработване и попълване на формуляри за обратна връзка за качеството на услугите степента на удовлетвореност на потребителите; 7.6 Изработване на план за интегриране на потребителите в общността. Провеждане на срещи на ползвателите на услугите, техни близки, социалните асистенти и домашни помощници, местни заинтересовани страни и доставчици на услуги с цел улесняване на комуникацията и обсъждане и приемане на предложения за подобряване на социалната услуга.
Дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта Дейността включва: 8.1 Вътрешен мониторинг Осъществяване на мониторинг и контрол на проекта, изработване на подробен времеви график за изпълнение, извършване оценка на удовлетвореността на представителите на целевата група, ползвали или предоставяли социални услуги 8.2 Отчитане изпълнението на проекта Изготвяне на текущи отчети, съгласно изискванията на Програма ОПРЧР, контрол върху дейностите, анализ на реализацията на проекта, изготвяне на финален технически и финансов отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 013 BGN
Общ бюджет: 98 179 BGN
БФП: 92 338 BGN
Общо изплатени средства: 89 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 203 BGN
2010 68 059 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 022 BGN
2010 57 850 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 872 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 180 BGN
2010 10 209 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 389 BGN
Финансиране от бенефициента 6 710 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз