Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0118-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0021
Наименование: Достоен живот за хората в неравностойно социално положение
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Предоставяне и усъвършенстване на услугата “Социален асистент” и развитие на услугата “Домашен помощник” на територията на община Велико Търново;Насърчаване на независимостта и участието в обществения живот на хората в социално неравностойно положение; Предотвратяване настаняването в специализирани институции чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда; Подпомагане на безработните членове на семейства, в които има деца с увреждания чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда.Осигуряване на нови работни места и квалификация в сферата на социалните услуги;
Дейности: Дейност 1: Учредяване на Съвет за управление на проекта Създаване на Съвет за управление на проекта (СУП) с участието на представители на екипа по проекта(от Община Велико Търново) и партниращата организация – Сдружение “ЦСЗГ”. За участие в съвета ще бъдат поканени и представители на Дирекция “Социално подпомагане” и Дирекция “Бюро по труда” гр. Велико Търново. На учредителната среща ще бъдат приети правила за работа, ще бъдат уточнени дейностите по проекта и плана за тяхното изпълнение, разпределение на отговорностите; уточняване на дейностите по мониторинг. Срещи на СУП ще се провеждат на всеки три месеца, на които екипа по проекта ще информира членовете за хода на изпълнение на дейностите и обсъждане на възникнали при реализацията им проблеми.
Дейност 2: Публичност и визуализация Организиране и провеждане на пресконференция с представители на местните медии при стартирането на проекта. Отпечатване и разпространение на брошура – цветна, 1000 броя Отпечатване и разпространение на плакат – цветен, 1000 броя. Отпечатване на обяви в местните печатни медии – 2 бр.
Дейност 3: Подбор на потребители и идентифициране на специфичните им потребности Извършва се оценка от социален работник на ДСП за физическото и психическото състояние на всеки потенциален потребител, способността му да се справя с ежедневните си дейности, взаимоотношенията с близките му, социалните контакти, интересите и други специфични потребности. Изготвят се насоки за конкретните дейности и услуги, от които се нуждае потребителя (съгл. утвърдената Методика за оценка на потребностите за ползване на услугите по настоящата схема).
Дейност 4: Подбор на социални асистенти и домашни помощници Кандидатите за работа подават комплект документи за работа в Община Велико Търново. Окончателният подбор се извършва след проведено интервю с всеки кандидат, въз основа на което се установяват мотивираността и готовността за работа, психологическата нагласа към проблемите и потребностите на хората в неравностойно социално положение. С одобрените кандидати се сключват трудови договори, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. На всяко наето лице се изготвя индивидуален работен план за работа с потребителите, за които ще се грижи.
Дейност 5: Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Организиране на 3-дневен курс на обучение в зала, намираща се в сградата на Община Велико Търново. Учебната програма е съобразена с утвърдената Методика за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент” и е разработена от екипа по проекта. Наетите лица се запознават с правата и задълженията си като социални асистенти и домашни помощници, с правата на потребителите, спецификата на предоставяне на социални услуги в домашна среда, действия при кризисни ситуации, свързани със здравето и безопасността на потребителя; обсъждане и решаване на казуси. Предвижда се провеждането и на поддържащо обучение в рамките на 3 дни за всички наети лица шест месеца след стартиране предоставянето на услуги на потребителите.
Дейност 6: Сключване на договори за предоставяне на социални услуги В 7-дневен срок от началото на предоставяне на услугата се сключват договори с потребителите. Договарят се условията за предоставяне на видовете услуги, които ще ползва потребителя (съобразени с личния избор и направената оценка на специфичните потребности), честотата на предоставянето им, размерът на потребителската такса. Изготвят се индивидуални планове, в които се описват всички специфични потребности и проблеми, установени при направената социална оценка и оценка на риска и се разписват конкретните социални услуги за тяхното удовлетворяване и разрешаване.
Дейност 7: Предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Предвижда се 17 домашни помощници и 3 социални асистенти да полагат грижи в семейна среда за минимум 40 потребители. Предоставянето на услугите ще става на база разработените индивидуални планове за социални услуги на потребителите и индивидуалните работни планове на наетите лица. В тях ще бъдат описани ежедневните и месечните услуги, тяхното време и място на предоставяне и продължителност, оценка на рисковете за потребителя и начини за тяхното контролиране. Услугите се предоставят в съответствие с принципите за зачитане на личното пространство и достойнство, подкрепа на самостоятелността и независимостта, съобразяване с индивидуалните потребности на потребителя и гарантиране на поверителност на личните данни.
Дейност 8: Осъществяване на наблюдение (мониторинг) на предоставяните услуги С цел осигуряване качество на предоставяните услуги се предвижда осъществяването на проверки на място /по предварително изготвен график/. Поне веднъж месечно екипа по проекта ще извършва посещения в дома на всеки потребител за да се информира за неговото мнение, предложения и коментари относно получаваните услуги, което ще се вписва във формуляр за проверка на място. Предвиждат се ежемесечни посещения на работното място и на всеки социален асистент и домашен помощник за да се проследи как спазват работното си време и задълженията си съгласно длъжностната характеристика и изготвения работен план. Констатациите от извършените проверки ще се обобщават в месечен отчет за мониторинг, като освен установените проблеми ще се вписват и предприетите мерки за разрешаването им. Освен по график, проверки на място ще се извършват и при необходимост (по сигнал, жалба, др.). На тримесечие проверки ще се извършват съвместно с екипа по проекта. Отчитането на работата на социалните асистенти и домашните помощници пред доставчика ще става в края на всеки месец посредством ежедневно попълвана справка – график, съдържаща извършените за всеки ден услуги, периода от време за извършването им и подпис на потребителя. На база предадените справки и протоколите от извършените посещения на място се изготвя форма за явяване/неявяване на работа и за действително отработените дни/часове от всяко наето лице.
Дейност 9: Междинна оценка Извършване на оценка на изпълнението на индивидуалните планове за предоставяне на услуги шест месеца след стартирането (или по – рано при промяна на обстоятелствата). При промяна в здравословното състояние, условията на живот и др., както и при желание от страна на потребителя, се извършват промени по тях. Промените се отразяват и в работните планове на наетите лица. Оценка на работата на социалните асистенти и домашни помощници: идентифициране на насоки и прпоръки за поддържащо обучение.
Дейност 10: Консултиране на потребителите и техните семейства Консултиране и подкрепа за намиране на работа на членове на семейства с деца с трайни увреждания (с фокус върху жените) с посредничеството на експерти от Дирекция “Бюро по труда”. Осигуряване на консултации (педагогически, медицински, социални, психологически, др.) на семействата с деца с увреждания с необходимите специалисти (консултанти).
Дейност 11: Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Осъществяване на групова супервизия на всеки три месеца с цел представяне и обсъждане на актуални случаи от практиката на участниците, дискусия на значимите проблеми и възможни решения. Обменят се нови знания за потребностите на потребителите и на самите предоставящи грижи; учене от опита.
Дейност 12: Популяризиране и оценка на проекта Изготвяне и разпространение на анализ за степента, в която проектът е достигнал планираните стойности /индикатори/, за ефекта върху целевите групи; да се изтъкнат примерите за добри практики, случили по време на реализация на дейностите; възможности за мултиплициране на проекта и продължаване на дейността. Организиране на пресконференция с участието на местните медии за запознаване с изготвения анализ. Предвижда се извършването на оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници на база резултатите от извършвания мониторинг, месечните отчети и отчетеното мнение на потребителите. На база на направената атестация, при продължаване на дейността или прерастването на проекта в друг на лицата получили добра оценка ще бъде предложено подписване на нови трудови договори.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Център за социални и здравни грижи"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 297 BGN
Общ бюджет: 105 124 BGN
БФП: 100 131 BGN
Общо изплатени средства: 96 211 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 659 BGN
2010 59 753 BGN
2011 13 799 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 211 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 260 BGN
2010 50 790 BGN
2011 11 729 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 779 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 399 BGN
2010 8 963 BGN
2011 2 070 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 432 BGN
Финансиране от бенефициента 5 655 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз