Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0174-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0143
Наименование: “Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение”
Бенефициент: Община Септември
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 16.07.2009
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Септември
Описание
Описание на проекта: Общата цел е да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи. Да се развият услугите Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотноживеещи стари хора в община Септември; да бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на общността и за социално включване; да се повишат професионалните компетентности и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения и консултации; да се повиши общественото самосъзнание относно социалната интеграция на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. Да се подобри партньорството между местната власт и НПО
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; - Провеждане на работна среща в община Септември за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта.
Дейност 2: Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг - Работна среща на екипа за организация и управление на проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг.
Дейност 3: Провеждане на встъпителна конференция. Информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво. Провеждане на конференция: - Идентифициране на участници в конференцията, съставяне на списък с гостите и официални покани; - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Информационни материали: Дейността предвижда разработването и разпространяването на два типа материали: - Информационна дипляна за набиране на кандидати за социални асистенти и домашни помощници; - Информационна дипляна, адресирана към крайните бенефициенти с подробно описание на диапазона от услуги, предоставени по проекта и процедурите по кандидатстването. - Ще бъде изработена и информационна табела по проекта.
Дейност 4: Оборудване на местния офис и доставка на офис-материали за обучения - Осигуряването на оборудване за местния офис и материали за обученията ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. - Предвижда се доставка на офис-материали за обученията, включващи флипчарт, блок за флипчарт, папки, химикалки и други, необходими за провеждане на обученията.
Дейност 5: Подбор на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 1. Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” – заявление, декларация или друг документ удостоверяващ доходите на бенефициентите. 2. Извършването на оценка на нуждите на кандидат-потребителите ще се извърши от експерти от Дирекция „Социално подпомагане” – Септември, с акцент върху социалния статус и потребностите на лицето, включително и работа с близкото семейно обкръжение при наличие на такова. Експертът извършва комплексна оценка на потребностите на лицата, която представлява неразделна част от процедурата по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяни на видовете услуги. 3. Подборът на потребителите на услугите се извършва от съвместен екип от водещата и партньорската организация, на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотно живеещите възрастни хора от социален работник от дирекция „Социално подпомагане”. 4. При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители.
Дейност 6: Изготвяне на индивидуални планове за грижа на потребителите. Сключване на договори. Сформиране на Консултативен екип по проекта, включващ медицинско лице, психолог, експерт по социални дейности. Основните функции на екипа са насочени към консултиране и фасилитиране на процеса на разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент и консултиране на ползвателите по здравни, социални и психологически проблеми. Определяне на вида услуги, които ще ползва всеки потребител в рамките на проекта: Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите, с участието на определените социален асистент и/или домашен помощник, потребителя и Консултативния екип. Всеки индивидуален план съдържа: • ясно формулирана цел на предоставената услуга, • видовете дейности, които ще бъдат извършвани в полза на потребителя и в съответствие с извършената оценка на нуждите, • план за намаляване рисковете, свързани с опазване здравето и живота на потребителя. В съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, ще се сключат тристанни договори за предоставяне на социалните услуги между община Септември, назначения социален асистент или домашен помощник и потребителя. Договорите с крайните бенефициенти ще съдържат: • описание на конкретните потребности на потребителя, • услугите, които ще бъдат предоставени; • тяхното времетраене и честота на предоставяне; • размерът на потребителската такса и основанията за нейното определяне; • условия за актуализиране и/или прекратяване на договора. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Правилник за вътрешния ред; - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за вътрешен контрол и мониторинг.
Дейност 7: Подбор и договаряне с кандидатите за социален асистент и домашен помощник. Подборът на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници ще се реализира на няколко етапа: 1. Подбор на документи – Всеки от кандидатите за социален асистент или домашен помощник подава молба за участие в проекта, професионална автобиография, документи за завършено образование, медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост и попълва специално разработен за целта въпросник, насочен към определяне мотивацията на кандидата за работа и потребностите от обучение и квалификация; 2. Интервю с кандидатите – Провежда се от членовете на екипа по проекта, като има за цел да проучи нагласите и очакванията на кандидатите, както и да им предостави изчерпателна информация за ангажиментите и функциите на социалния асистент/домашния помощник; 3. Изготвяне и подписване на договори с одобрените кандидати за социални асистенти и домашни помощници: Назначените по проекта социални асистенти и домашни помощници подписват трудов (при пълен работен ден) или граждански (при почасово полагане на труд) договор с организацията – доставчик, в която ясно са разписани задълженията и правата на двете страни. Неразделна част от процеса на договаряне са изготвянето и подписването на длъжностна характеристика.
Дейност 8: Обучение на социални асистенти и домашни помощници Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите и граждански договори със социалните асистенти и домашните помощници, преди да започнат работа в дома на потребителите. Обучението включва следните теми: • Общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент и домашния помощник умения; • Основни задължения на социалния асистент и домашния помощник; • Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; • Методика за предоставяне на услуга „Социален асистент” и етични стандарти в работата му; • Работа с клиентите и техните семейства; • Справяне с кризисна ситуация при загуба и смърт; • Процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг. • Въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на четири дни. Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения на социалните асистенти и домашните помощници. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. Ще бъде издаден Наръчник на социалния асистент и домашния помощник.
Дейност 9: Предоставяне на услугата „социален асистент” и „домашен помощник” Дейността включва: • Изготвяне на работни графици за предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” - всеки социален асистент и домашен помощник предоставя услугите на минимум двама бенефициенти на пълен работен ден или почасова, според конкретните нужди на потребителите; • Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услугите – досиета на потребителите, социалните асистенти и домашни помощници, регистър на трудови злополуки и необичайни ситуации, жалби и оплаквания, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителя, дневници на потребителите; • Предоставяне на услугите „социален асистент” и домашен помощник” по график – всеки бенефициент ползва услугите „социален асистент” и/или „домашен помощник” според предварителна договорен график и установени потребностите. В рамките на предоставяните услуги са интегрирани елементи за усвояване на умения за самопомощ и самостоятелно справяне с ежедневните потребности, съобразени с индивидуалните възможности на потребителя; • Предоставяне на потребителите на консултации в домашна среда по здравни, социални и психологични проблеми; • Подготовка и предоставяне на необходимото работно облекло, санитарни материали, консумативи; • Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след четвърти месец от началото на предоставяне на услугите. Видове услуги: Ежедневни услуги: • Текущо почистване; • Хранене; • Битови услуги; • Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. Периодично предоставяни услуги: • Основно почистване на помещенията, обитавани от потребителя; • Административни услуги; • Медицински услуги. Социалният асистент и домашният помощник ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Дейност 10: Консултиране на социалните асистенти и домашните помощници Консултациите са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет. Социалните асистенти и домашните помощници ще получават консултиране един път месечно по два дни. При кризисни ситуации ще се осигурява психологическа подкрепа на социалните асистенти и домашните помощници. Консултациите се отнасят до: • Затруднения в работата с клиенти; • Затруднения в работата с институции на социалните асистенти и помощници; • Необходимост от допълнителни знания и умения за работа.
Дейност 11: Заключителна конференция Организиране и провеждане на конференция с представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне резултатите от проекта. Предвижда се разработване и разпространение на дипляна за постигнатите резултати по проекта.
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 618 BGN
Общ бюджет: 75 804 BGN
БФП: 71 066 BGN
Общо изплатени средства: 68 876 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 324 BGN
2010 49 553 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 876 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 425 BGN
2010 42 120 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 545 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 899 BGN
2010 7 433 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 331 BGN
Финансиране от бенефициента 6 438 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз