Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0019-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0121
Наименование: "Социален асистент и домашен помощник - грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово"
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: роектът е насочен към превенция на риска от създаване на зависимост от институционален тип грижи чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване хора с увреждания и самотноживеещи, и създаване на условия за социалното им включване и преодоляване на социалната изолация, както и осигуряване на условия за активен професионален живот за семейства, в които има деца с увреждания; подобряване качеството на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” чрез повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите лица. превенция на риска от създаване на зависимост от институционален тип грижи
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Водещата организация и партньорът ще формират екип, който ще бъде отговорен за управлението и реализацията на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими следните позиции в Екипа за управление на проекта: Ръководител на проекта – Ръководи, Участва в планирането и контролира изпълнението на всички дейности по проекта. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта и участва в отчитането на всички извършени разходи. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Дейност 2: Организиране на система за контрол върху изпълнението на дейностите След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за корегиране на работата Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Дейност 3: Популяризиране на дейностите по проекта Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, дипляни, малки рекламни табели, поставени на централно място във всички селища, където се реализират дейности по проекта.
Дейност 4: Представяне на проекта пред местната общност и медии Провеждане на Пресконференция за обявяване началото на прокта и Заключителна пресконференция за обявяване на резултатите от проекта с участието на екипа за управление на проекта, избрани СА и ДП, бенефициенти на услугата, представители на медиите.
Дейност 5: Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен подробен списък от социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” ще посетят бенефициентите и ще направят индивидуална оценка за нуждите на всеки от тях със съдействието на представители на партньора по проекта.
Дейност 6: Подбор на бенефициентите на услугата Екипът за управление на проекта съвместно със социалните работници, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Дейност 7: Разработване на индивидуален план за предоставяне на услугите Изготвя се на база на индивидуалната оценка и анализ на индивидуалните потребности от услуги. Разработване на индивидуална развиваща програма в подкрепа на детето.
Дейност 8: Подбор на социални асистенти и домашни помощници Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” и екипът на проекта и представители на партньорската организация ще подбере безработни лица, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с клубовете на пенсионерите за включване в проекта на по-млади мотивирани да работят пенсионери.
Дейност 9: Обучение на социални асистенти и домашни помощници Предвижда се провеждането на 7-дневно обучение на 30 предварително подбрани СА и ДП. За обучители ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата СА и ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно специализираната Методика за предоставяне на социалните услуги в общността.
Дейност 10: Назначаване на подбраните социални асистенти и домашни помощници Кандидатите за социални асистенти/ домашни помощници се интервюират с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа. Показалите удовлетворителни резултати се назначават на трудов договор, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените се предоставя длъжностна характеристика включваща подробно описание на дейностите, които трябва да изпълняват.
Дейност 11: Сключване на договори с потребителите на услугите На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Община Смядово като доставчик на услугата и съответния бенефициент. За целта ще бъде нает правоспособен юрист.
Дейност 12: Разработване на социално - психологични и терапевтични програми за деца - потребители на социални услуги и техните семейства Предвижда се да бъде възложено на екип от специалисти разработването на такива програми, съответстващи на нуждите на конкретното дете в зависимост от социалния и здравния му статус.
Дейност 13: Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на СА и ДП, а те от своя страна ще разработят досиетата на потребителите.
Дейност 14: Предоставяне на социална услуга „домашен помощник” Текущо почистване /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/; Основно почистване /измиване на прозорци, врати, баня и др./; Поддържане на личната хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване и др./; Хранене /приготвяне на храна, подпомагане при хранене, сервиране, отсервиране/; Битови услуги /закупуване на хр. Продукти, хигиенни м-ли, вещи от първа необходимост със средства на клиента и др./
Дейност 15: Предоставяне на социална услуга „социален асистент” Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, занимания в дома и извън него; Административни услуги Медицински услуги Педагогически услуги за деца Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа за семействата на деца с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие потенциала на детето Услуга „от и до училище”
Дейност 16: Осигуряване здравословни и безопасни условия Разработване на планове, инструкции, правила и оценка на риска за осигуряване здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Бенефициентът запознава социалните асистенти/ домашни помощници и потребителите с горепосочените документи и им предоставя копие от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите.
Дейност 17: Одит на проекта Дипломиран експерт счетоводител ще направи одит на разходите по проекта.
Дейност 18: Мониторинг Изготвяне на План за мониторинг, включващ: текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка качеството на работа на социални асистенти/домашни помощници, оценка потребностите от обучение на социални асистенти/домашни помощници, посещения на потребителите ежемесечно и при сигнали.
Партньори
Партньори:
Сдружение”Бъдеще за инвалидите”- Шумен
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 394 BGN
Общ бюджет: 91 453 BGN
БФП: 89 853 BGN
Общо изплатени средства: 83 825 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 600 BGN
2010 64 225 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 825 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 660 BGN
2010 54 591 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 251 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 940 BGN
2010 9 634 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 574 BGN
Финансиране от бенефициента 1 756 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз