Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0193-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0033
Наименование: Социален асистент и домашен помощник за независим живот
Бенефициент: Община Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: 1. Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянни грижи и подкрепа в ежедневието си. 2. Намаляване на риска от развитие на зависимост от институционални грижи при хора, нуждаещи се от помощ за самостоятелен живот и социално включване, чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Качествено социално обслужване в общността за лица в неравностойно положение от община Правец.
Дейности: Дейност 1: Организиране на работата по проекта 1. Среща на партньорите с участието на Ръководителя на проект. На срещата се утвърждават отговорностите на водещата организация и партньора и се установяват механизмите на координация и взаимодействие на Ръководителя с тях, както и неговите отговорности. 2. Първа среща на екипа по проекта - ръководител, координатор на услугите, технически сътрудник и счетоводител. На същата присъстват също 2 външни консултанти: експерт социални дейности и психолог. На нея се представя проекта, услугата, изискванията на ЕС за изпълнение и отчитане на проекти, както и отговорностите и задълженията на всеки член от екипа.
Дейност 2: Разработване на документация за услугите Документацията се разработва за подпомагане на процеса на предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, като включва правила и процедури относно: 1. Организация и управление на предоставянето на социалната услуга 2. Ръководни принципи в процеса на предоставяне на услугата в общността 3. Правила и процедури при предоставяне на услугата в общността 4. Управление на основните рискове за потребителите Обхваща подробно общите условия, начини, действия и практики, при които се предоставя услугата съгласно приложената Методология за предоставяне на услугата в общността.
Дейност 3: Осъществяване на информационна кампания Разпространяването на информация за услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” и тяхната реализация сред обществеността в гр. Правец включва подготовката и отпечатването на 500 броя информационни брошури. Съдържанието на брошурите ще представя кратка информация за проекта; за процеса на предоставяне на услугата; описание на правата и задълженията на социалния асистент и на потребителя; описание на процедурите за подаване на жалби, както и за организации, които защитават интересите им. Брошурите се разпространяват по начин, който съответства на спецификата на целевата група, на обществени места на територията на община Правец, сградите на общината и местни институции (ДБТ, ДСП и др.) Дейността ще е насочена също така към установяване и поддържане на контакти и взаимоотношения на сътрудничество със заинтересованите от реализирането на дейността страни.
Дейност 4: Подбор и назначаване на лица за длъжността „Социален асистент” и „Домашен помощник” При изпълнението на дейността се изготвя система за подбор на персонал и се публикуват обяви в местната преса и ДБТ, в които са описани съответните критерии, на които трябва да отговаря социалния асистент и домашния помощник съгласно приложената методология. Новоназначените социални асистенти и домашни помощници подписват договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностна си характеристика и получават копие от документацията, описваща вътрешния ред, правила и процедури.
Дейност 5: Провеждане на въвеждащо и продължаващи обучения, консултации и супервизия Дейността предоставя възможност за развитие на социалните асистенти и домашни асистенти чрез обучение и обмен на опит. Въвеждащото обучение е предназначено за всички новоназначени социални асистенти и домашни помощници, по време, на което те придобиват общи познания за домашните грижи, спецификата на грижите за стари хора, деца и лица с увреждания, основните задължения, методите и етичните стандарти за работа, здравословните и безопасните условия на труд и процедурите за осигуряване на качество на услугата. Обучението се провежда под формата на семинар и има продължителност 4 работни дни. То се осъществява от експерт, който има опит в областта, съгласно разработена програма. Проектът предвижда и провеждането на последващи обучения, които обхващат следните теми: използване, съхраняване и начини на проверка на изправността на личните предпазни средства; спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство и правото му на лично пространство; анти-дискриминационни практики; недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите; действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; при боравене с пари и имущество на потребителя; при отказ от получаване на подаръци и завещания; обсъждане на добри практики; и други. Всяко последващо обучение се провежда в рамките на един работен ден и се предоставя след установяване на потребностите от него. Тези потребности се идентифицират поне веднъж на 2 месеца и се включват в програма за развитие и обучение на персонала. Координаторът и експертът по проекта предоставят непрекъснати консултации и супервизия на социалните асистенти и домашни помощници, както и психологическа подкрепа в кризисни ситуации.
Дейност 6: Оценка на потребностите на потребителите Дейността включва разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги, които следва да се актуализират веднъж на шест месеца. Оценката се разработва от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” и представлява оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител и свързаните с това допълнителни потребности. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител в индивидуален план за предоставяне на услугата, вкл. план за намаляване на рисковете. За успешното реализиране на дейността се сключва писмено в 7-дневен срок договор с потребителя в началото от предоставянето на услугата.
Дейност 7: Предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Дейността включва предоставяне потребителите на следните услуги от социален асистент: 1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, др.); 2. Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); 3. Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); 4. Услуга „от и до работно място”; Както и предоставяне на следните услуги от домашните помощници: 1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); 3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); 4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); 5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.). Тези услуги се извършват съгласно сключените договори и предварително изготвените индивидуални планове за предоставяне на услуги на потребителите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 448 BGN
Общ бюджет: 101 900 BGN
БФП: 90 762 BGN
Общо изплатени средства: 90 740 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 290 BGN
2010 48 573 BGN
2011 20 878 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 740 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 096 BGN
2010 41 287 BGN
2011 17 746 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 193 BGN
2010 7 286 BGN
2011 3 132 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 611 BGN
Финансиране от бенефициента 13 056 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз