Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0466-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подкрепа за покупка на машини и строително-монтажни работи за технологична модернизация на „Брист-ХМ” АД –гр Брезник"
Бенефициент: "Брист-ХМ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: "Подкрепа за покупка на машини и строително-монтажни работи за технологична модернизация на „Брист-ХМ” АД –грБрезник"
Дейности: Определяне на екип за изпълнение на проекта
Изготвяне на технически спецификации, обява и досие за провеждане на търг, съгласуване на тръжното досие с ИАМСП към МИЕ
Получаване на оферти и регистриране на кандидатите-доставчици по търга
Определяне на оценъчна комисия, съгласуване на Комисията с ИАМСП към МИЕ и провеждане на оценка на подадените тръжни оферти от определената комисия, подготвяне на Протокол от проведения търг и одобряването му от ИАМСП към МИЕ
Възлагане на поръчката/ите чрез сключване на договор/и/ с доставчиците след предварително одобрение на договора/ите от Договарящата институция по проекта
Доставка на оборудването, приемане, монтиране и обучение на персонала за работа с машините
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи в и сключване на договор, извършване и приемане на СМР
Изготвяне и подаване на междинни доклади и заключителен доклад от бенефициента по проекта до Договарящата институция
Избор на фирми и изработване на табели за визуализация на проекта и на стикери
Одит на проекта.Определяне на сертифициран одитор, провеждане на одит, подготвяне на доклад и предаването му в Договарящата институция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 000 BGN
Общ бюджет: 265 217 BGN
БФП: 172 071 BGN
Общо изплатени средства: 172 071 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 171 422 BGN
2012 649 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 071 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 145 709 BGN
2012 551 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 713 BGN
2012 97 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 811 BGN
Финансиране от бенефициента 131 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз