Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0003-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0106
Наименование: Предоставяне на услугата “Социален асистент” в община Велинград
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи за хора с увреждания от община Велинград, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си и създаване на възможност за реализиране на правото им да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си, включително предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно увреждане чрез усъвършенстване на услугата „Социален асистент”
Дейности: І. Подготовка изпълнението на проекта 1. Среща на партньорите с участието на Ръководителя на проект. На срещата се утвърждават отговорностите на водещата организация и партньора и се установяват механизмите на координация и взаимодействие на Ръководителя с тях, както и неговите отговорности. 2. Сформиране на екип по проекта. В рамките на тази поддейност се сключват договори с екипа по проекта, който се състои от ръководител, координатор, експерт социални дейности, счетоводител. След сформирането на екипа се прави първа среща, на която се представя проекта, услугата, изискванията на ЕС за изпълнение и отчитане на проекти, както и задълженията на всеки член на екип. Разпределят се функционалните отговорности между екипа от страна на Ръководителя на проект. 3. Организиране и провеждане на среща със заинтересовани страни: на срещата са поканени представители на ДСП-Велинград, БТ – Велинград, местни структури на Министерство на здравеопазването, представители на институции и неправителствени организации на местно ниво, работещи с целевата група на проекта, както и представители на местни медии. Представя се проекта, неговите дейности, очаквани резултати и финансовия принос на ЕС и българското правителство.
ІІ. Информационна кампания Водещата организация се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейския съюз и българското правителство. Предприетите за тази цел мерки в проекта се предвижда да бъдат в съответствие с приложимите правила относно визуалната идентификация на външните действия. В рамките на изпълнението на проекта се осигурява информиране и публичност посредством: o Изработване и разпространение на 500 бр. брошури относно целите, дейностите и резултатите от проекта; o Изработване и разпространение на 500 бр. брошури относно предоставянето на услугата „Социален асистент” за възрасни хора и лица с увреждания в общността;
III. Подбор на целевата група Община Велинград вече четвърта година предоставя услугата “Социален асистент”, чрез НП “Асистенти на хора с увреждания”. Анализът на резултатите до момента показват, че тя е със силен социален ефект за подобряване качеството на живот на хората с увреждания. Все още голям брой лица на територията на общината нямат достъп до тази социална услуга. Лицата, които ще ползват тази услуга по настоящия проект ще бъдат подбрани от “социални работници” към ДСП Велинград. Като ползватели на услугата ще бъдат включени:  Лица с различни видове увреждания  Тежко болни хора със затруднено самообслужване
IV. Подбор и обучение на социални асистенти Грижата за нуждаещите се в домашна и семейна среда е новост за нашата страна. Новост както за потребителите, които трябва да отворят вратите на дома си и да допуснат в него непознат за тях човек, така и най-вече за хората, заели се да усвояват новата професия на “социалния асистент”. Какви са правата и задълженията на социалния асистент, как трябва да общува той със своя клиент, с неговото семейство и близки, как да реагира в различни ситуации – това са само част от въпросите, на които всеки един от наетите по проекта доставчици на социални услуги трябва да знае отговора. Именно с тази цел се организира специализирано обучение за асистентите. Обучението ще бъде извършено от партньора Сдружение “Национален център за социална рехабилитация”. Подбора на социалните асистенти ще се извърши от водещата организация с помощта на Дирекция “Бюро по труда” – Велинград. Подбраните 25 лица ще бъдат разделени на две групи и с всяка от групите ще бъде проведено три дневно обучение.
V. Подготовка за предоставяне на услугата “Социален асистент” 1. Закупуване на компютърна конфигурация и принтер. Ще бъде закупена компютърна конфигурация и принтер, които ще бъдат ползвани само за нуждите на проекта. 2. Изготвяне на документация за услугата. С цел осигуряване на качествено управление на услугата, предварително се изготвят следните документи:  брошура, която съдържа информация за процеса на предоставяне на услугата; описание на правата и задълженията на социалния асистент и на потребителя; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка.  Индивидуален план за предоставяне на услуги, който описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на всеки конкретен потребител.  Договор между доставчика и потребителя, който регламентира правата и задълженията на доставчика и потребителя на социалната услуга. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. 3.Назначаване на социалните асистенти Сключват се трудови договори със социалните асистенти.
VI. Предоставяне на услугата “Социален асистент” В рамките на тази дейност се извършва реалното предоставяне на услугата „Социален асистент” за лица с различни видове увреждания и самотно живеещи хора със затруднено самообслужване. Услугата е основана на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и е съобразена с конкретните потребности на всяко обслужвано лице. Въз основа на изготвените оценки на потребностите от услуги на всеки потребител започва и предоставянето на самата услуга. Елементите на дневната програма включват основно следните дейности: помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; съдействие при изготвяне и подаване на документи в различни институции; съдействие при оказване на медицински услуги, рехабилитация и проследяване приема на лекарства
VII. Приключване на проекта В рамките на дейността се провежда среща между всички заинтересовани страни. На тази среща се анализират и обсъждат постигнатите резултати от реализирането на проекта. Дейността е необходима за надлежното завършване и отчитане на всички дейности, извършени по време на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 781 BGN
Общ бюджет: 114 564 BGN
БФП: 106 728 BGN
Общо изплатени средства: 105 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 356 BGN
2010 82 865 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 003 BGN
2010 70 435 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 353 BGN
2010 12 430 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 783 BGN
Финансиране от бенефициента 8 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 3 Брой лица, наети за предоставяне на услугите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз