Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0176-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Производство на PVC бутилки чрез издуване на преформи в “ЕВЕ” ЕООД"
Бенефициент: "ЕВЕ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: "Производство на PVC бутилки чрез издуване на преформи в “ЕВЕ” ЕООД"
Дейности: Сондиране на оферти
Избор на доставчик на инсталацията и изпълнител на СМР
Сключване на договор за закупуване, доставка и монтаж и на договор за СМР
Извършване на СМР
Доставка на инсталацията
Монтаж и изпитване на инсталацията
Инструктаж и обучение на персонала за работа с новите машини. Пускане в експлоатация на новото оборудване
Мониторинг на изпълнението на проекта
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 415 282 BGN
БФП: 901 419 BGN
Общо изплатени средства: 901 419 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 901 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 901 419 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
901 419 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 766 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 766 206 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
766 206 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 135 213 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 213 BGN
Финансиране от бенефициента 570 060 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз