Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0084-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес"
Бенефициент: "КММ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес"
Дейности: Закупуване на технологично оборудване; Закупуване на компютър с периферни приложения
Закупуване на софтуер за проектиране
Строително монтажни работи /СМР/ за разширение и подобряване функционалните характеристики на производствено хале
Визуализация на проектните дейности
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 563 732 BGN
Общ бюджет: 783 756 BGN
БФП: 470 253 BGN
Общо изплатени средства: 470 253 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 470 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 470 253 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
470 253 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 399 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 399 715 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
399 715 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 70 538 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 538 BGN
Финансиране от бенефициента 375 821 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз