Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0036-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0093
Наименование: Хората с увреждания и възрастните хора в Община Стралджа-спокойни и сигурни всеки ден в своя дом
Бенефициент: Читалище „Просвета” гр.Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора и да се осигури възможност за включване в обществения живот и водене на независим начин на живот, чрез предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник” и да се предотврати настаняването в специализирани институции; да се разшири социалната услуга „Домашен помощник”; да се повишат професионалните качества и мотивацията на домашните помощни чрез поддържащо обучение
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Издаване заповед за назначаване на екипа за организация и управление на проекта.Определяне на офиса - Провеждане на работна среща в община Стралджа за определяне на задълженията на екипа за администриране на проекта; определяне отговорностите на двете партниращи си организации. - На работната среща се разработва детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; -Разработване и включване в Правилника за вътрешния трудов ред правила и процедури за предоставяне на услугата «Домашен помощник» - Разработване на вътрешна система за мониторинг и оценка.
Дейност 2: Разработване на документи свързани с реализацията на проекта . Разработват се: -Типов тристранен договор за предоставяне на социалната услуга”Домашен помощник”. -Длъжностна характеристика на домашен помощник -Етичен кодекс на доставчика на социални услуги в общността. - „План и програма за обучение и развитие на „Домашен помощник” с акцент върху общи познания за домашните грижи и за необходимите на домашния помощник умения,основни права и задължения,методика за предоставяне на услугата „Домашен помощник”,етични стандарти в работата, здравословни и безопасни условия на труд,постигане и развитие на качеството на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижа в общността и др. -Изготвяне на индивидуален план за работа с конкретните потребители, в който се включват правила и процедури за подкрепа на потребителите, които имат затруднение с приема на лекарствени средства, правила и процедури за осигуряване на безопасни условия на живот и труд на конкретния потребител и на домашния помощник. - „Правила и процедури за достъп до дома на клиента”; - ”Критерии за оценка на труда на домашните помощници”,”Процедура за достъп до дома на потребителя” -„Процедура за жалби и сигнали”, която е неотменна част от договора с клиента. -„Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация”. -„Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”.
3. Подбор на домашни помощници Подборът на кандидатите за домашни помощници е съобразен с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Със заповед на доставчика се съставя комисия ,която провежда интервюта с кандидатите за домашни помощници. Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата, нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, трудовия и професионален опит, физическото и психично състояние. Одобрените от комисията кандидати,които са показали добър резултат се предлагат на доставчика за назначаване. Водещо при наемането на домашни помощници е правото на личен избор на потребителя.
4. Подбор на потребители; 1. Подборът на лицата, които ще ползват услугата ” Домашен помощник” става след проучване на потенциални клиенти, въз основа на оценката на потребностите, изготвена от социален работник на дирекция ”Социално подпомагане”, среща на представител на екипа с потребителя за проучване личния му избор . 2. След подбора на потребители и преки доставчици се провежда среща между потребителя на услугата и определения да я изпълнява. Срещата протича като събеседване, което внимателно се наблюдава от консултанта по проекта. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображения на наблюдаващия срещата се прави нов подбор и организира нова среща. При подбора на потребители се спазва принципа на равнопоставеност между половете. Същият принцип се спазва и при подбора на прекия доставчик на услугата.
Дейност 5 Развитие и обучение на домашните помощници През периода на реализиране на проекта се предвижда eдно тридневно, въвеждащо обучениe. Въвеждащото обучение ще се проведе непосредствено след назначаване на домашния помощник до 10 дни от назначаването. Обучениeто ще се извърши от лицензиран обучител - подизпълнител.
Дейност 5.1. Развитие и обучение на домашните помощници През периода на реализиране на проекта се предвижда eдно двудневно, поддържащо обучениe. Поддържащото обучение ще се проведе през 7 - мия месец. Обученията ще се извършат от лицензиран обучител - подизпълнител.
Дейност 6 Стартиране на социалната услуга „Домашен помощник” Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: Дейността включва следните услуги: • Битови и персонални услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. • Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване в болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. • Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Домашният помощник ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за вътрешен контрол и мониторинг. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
7. Провеждане на информационна кампания; 1. Грижата в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора - дейността „Домашен помощник” не е добре позната в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани на местно ниво. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационни брошури. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на селата от общината и в гр. Стралджа срещи с жителите на общината. Брошурите съдържат описание на услугите, условия за предоставяне, потребителски такси и други. 3. Брошурите запознават общността с партньорите по проекта - опит и сфера на дейности; с начина на определяне на таксите; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугите; критериите и стандартите за качеството на услугата „Домашен помощник”. 4. По местните радиостанции се организира радиопредавания с начална и поддържаща информация за напредъка по проекта – брой домашни помощници, брой потребители, проведени обучения, постигнати резултати,свободни места/ако има такива/. 5. Провеждане на начална конференция -Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати; 6. Провежда се заключителна конференция с представители на кметствата, доброволци, потребители на услугите и доставчици; журналисти.
8. Изработване на интернет сайт Възлагане на подизпълнител за създаване на уеб-сайт.
9. Наблюдение и вътрешна оценка - Работна среща на екипа за организация и управление на проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг.
10. Популяризиране на резултатите от проекта Чрез изготвените информационни материали за реализацията проекта- брошури и видеофилм ще бъде популяризирана дейността по предоставяне на качествена грижа в семейна среда. На заключителната конференция пред представители на местната власт, структури на държавната власт, представители на професионалните общности и заинтересовани лица(близки на потребителите) ще бъдат представени резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:
Община Стралджа
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 920 BGN
Общ бюджет: 93 576 BGN
БФП: 87 961 BGN
Общо изплатени средства: 85 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 784 BGN
2010 66 867 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 966 BGN
2010 56 837 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 803 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 818 BGN
2010 10 030 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 848 BGN
Финансиране от бенефициента 6 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз