Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.02-0008-C0001
Номер на проект: КБ08-24-6/30.07.2008
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 07.10.2008
Начална дата: 15.07.2009
Дата на приключване: 15.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите на Агенцията по вписванията и подобряване на процеса на управление на човешките ресурси с цел оптимизиране на работните процеси, създаване на силна мотивационна среда в рамките на АВ и предоставяне на по-добри услуги на гражданите и бизнеса
Дейности: 1. Създаване на екип и управление на проекта
2. Преглед на политиките за управление на човешките ресурси в Агенцията па вписванията и разработване на политика за развитие на човешките ресурси на АВ за периода 2009-2014 Анализиране на добрите европейски практики и тенденции за управление на човешките ресурси; Изготвяне на обобщен анализ и предложения за инкорпориране на съвременните европейски стандарти за управление на човешките ресурси в политиката на АВ;Провеждане на 2 работни срещи със служители на АВ за обсъждане на направения анализ; Изработване на политика за развитие на човешките ресурси на АВ за периода 2009-2014
3. Работно посещение на ръководители от АВ в Естония и Португалия за обмяна на опит и проучване на добрите практики за управление на човешките ресурси в подобни на АВ структури Организиране на срещи в сходни за АВ структури в Португалия и Естония; Изработване на доклад с резултатите от посещението
4. Създаване на електронен регистър за управление на човешките ресурси Сформиране на работна група по изработване на заданието и функционалните характеристики на регистъра; Въвеждане на регистъра в експлоатация и обучение на служителите, оправомощени да работят с него
5. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите от АВ Идентифициране на конкретните служители, които ще бъдат обучени; Избон на изпълнител за обучения и провеждане на обучения по:английски език, повишаване на управленските умения на административните ръководители, управление на проекти Prince и др.
6. Разработване на платформа за електронно обучение на служителите на АВ Сформиране на работна група за изработване на техническо и функционално задание; Изработване н платформата за електронно обучение; Изработване на наръчник за ролзване на електронната платформа за обучение; Пилотно тестване, обучение и внедряване
7. Изработване на програма и обучителни модули за он-лайн обучения на новопостъпили служители Идентифициране на основните потребности на новопостъпилите служители от обучение и изработване на програма за него;Изработване на модули и тестове за обучението; Разработване на учебни видеомателиали; Пилотно тестване и внедряване на програмата
8. Изработване на програма, обучителни модули и тестове за он-лайн обучения за ралота със специализиран софтуер Идентифициране на основните потребности на служителите от обучение за работа със специализиран софтуер; Изработване на програма, модули и тистове, разработване на учебни видео материали за обучението; Обсъждане на изработената програма с фокус група, съставена от служителите на АВ; Пилотно тестване и внедряване на програмата
9. Изработване на програма, обучителни модули и тестове за он-лайн обучения за превенция на конфликт на интереси на служителите, работещи в сферата на обществените поръчки и вземащи участие в процедурата по възлагане Извършване на анализ на пропуските във фазата на подготовката и провеждане на процедурите за обществени поръчки; Разработване на програма за електронно обучение на базата на идентифицираните системни, процесни и оперативни проблеми, и свързаните с тях конкретни нужди от специфични знания и умения;Обсъждане на програмата с фокус група от служители на АВ; Изработване на модули и тестове за обучение; Пилотно тестване и внедряване на програмата
10. Организиране и провеждане на стартираща и заключителна конференция на проекта Организиране и провеждане на стартираща конферензия с участие на служителите на АВ и медии за представяне на целите на проекта, времевата рамка и дейностите, които ще бъдат развити; Организиране и провеждане на заключителна конференция с участие и на медии за представяне на целите, отчитане на напредъка и представяне на резултатите от проекта
11. Одит
12.Осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 174 634 BGN
Общ бюджет: 633 656 BGN
БФП: 633 656 BGN
Общо изплатени средства: 615 762 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 633 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 234 927 BGN
2010 177 977 BGN
2011 10 379 BGN
2012 45 140 BGN
2013 147 339 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
615 762 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 538 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 199 688 BGN
2010 151 281 BGN
2011 8 822 BGN
2012 38 369 BGN
2013 125 238 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
523 397 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 239 BGN
2010 26 697 BGN
2011 1 557 BGN
2012 6 771 BGN
2013 22 101 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 364 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създаден проектен екип по дейност 1.
Индикатор 2 Брой проведени анализи по дейност 2.
Индикатор 3 Изработена полетека за управление на човешките ресурси по дейност 2.
Индикатор 4 Брой проведени срещи за обсъждане на полетеката по дейност 2.
Индикатор 5 Проведено посещение за обмяна на добри практики по дейност 3.
Индикатор 6 Изработен доклад по дейност 3.
Индикатор 7 Създаден електронен регистър по дейност 4.
Индикатор 8 Брой обучени служители по дейност 5.
Индикатор 9 Създадена платформа за електронно обучение по дейност 6.
Индикатор 10 Създаден наръчник за обучение по дейност 6.
Индикатор 11 Създадена програма по дейност 7.
Индикатор 12 Създадени обучителни модули по дейност 7.
Индикатор 13 Създадени тестове по дейност 7.
Индикатор 14 Създадена програма по дейност 8.
Индикатор 15 Създадени обучително модули по дейност 7.
Индикатор 16 Създадени програма по дейност 9.
Индикатор 17 Създадени обучителни модули по дейност 9.
Индикатор 18 Създадени тестове по дейност 9.
Индикатор 19 Брой проведени конференции по дейност 10.
Индикатор 20 Извършен одит по дейност 11.
Индикатор 21 Брой на публикациите за проекта в пресата по дейност 12.
Индикатор 22 Брой брошури и информационни материали по дейност 12.
Индикатор 23 Брой организирани срещи/кръгли маси по дейност 12.
Индикатор 24 Брой посещения на специализирания раздел на проекта на интернет сайта на АВ по дейност 12.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз