Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.04-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Укрепване капацитета на Агенция по заетостта за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда чрез изграждане на съвременна система за телекомуникационен и информационен пренос на данни и вътрешна мрежа за консултации
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.06.2009
Начална дата: 10.07.2009
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване взаимодействието между териториалните поделения на АЗ и комуникацията им с ЦА.
Дейности: Дейност 1 Създаване на 10 консултантски звена на ниво АЗ и ДРСЗ, чрез участие на международни консултанти до 2 години от сключване на договора. Осигуряване на публичност. Гарантирано качество и сигурност при изпълнение на задълженията на институциите на пазара на труда, в съответствие със съвременните технологични и комуникационни изисквания.
Дейност 2 Изготвяне и разработка на техническите спецификации и определяне на параметрите на оборудването. Изготвяне на техническо задание за оборудването, необходимо за изграждане на кол-центровете и единния телефонен номер.
Дейност 3 Провеждане на търг за доставка на оборудване Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител.
Дейност 4 Осигуряване на подходящи помещения за оборудването. Доставка, инсталиране, настройка, тестване и поддръжка на оборудването. Осигуряване на помещения, отговарящи на изискванията за поддържане на десетте кол-центъра и на мобилния кол-център.
Дейност 5 Обучение на служителите за ползване на системата за телекомуникационен и информационен трансфер на данни. Осигуряване на публичност. Обучаване на служителите, формиращи екипа за работа в кол-центровете и единния терефонен номер.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 323 739 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 477 BGN
2011 - 11 477 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 755 BGN
2011 - 9 755 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 721 BGN
2011 - 1 721 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.1)
Индикатор 2 Създаден единен телефонен номер за връзка между безработните и трудовите посредници в реално време от всяка точка на страната;
Индикатор 3 Изградени 10 кол-центъра на ниво ДРСЗ и един мобилен според нуждите на пазара на труда в отделни общини с цел намаляване на безработицата и подобряване на обслужването 6.1
Индикатор 4 Изграждане на вътрешна мрежа за обмен на данни 6.1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз