Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.03-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизиране на системата за предоставяне на услуги"
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.06.2009
Начална дата: 10.07.2009
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 6. Провеждане на обучения за начините на ползване на терминалите Улесняване на ползвателите на услугата
Дейност 5. Тестване, внедряване на обществените терминали. Провеждане на обучения за ползване на терминалите и провеждане на рекламна кампания за популяризация. Доставка на 120 терминала, изграждане на мрежа от свързани обществени терминали за достъп до база данни от свободни работни места и лица търсещи работа, постоянен достъп до сайта на АЗ, както и получаване информация за инициативи, финансирани от ЕСФ; свързване на изградената мрежа към единна система за обслужване, инсталиране и тестване на софтуер, поддръжка на инсталирания софтуер, обучения за работа с терминалите за служителите на АЗ, създаване и осигуряване на образователни материали за работа с обществените терминали за достъп до информацията; регулярно популяризиране на услугите, предоставяни чрез инсталираните терминали.
Дейност 1 Избор на изпълнител, който ще разработи софтуерен продукт. Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедура.
Дейност 8. Анализ и оценка на техническото състояние и подготова за провеждане на процедури по ЗОП. анализ
Подготовка на дейност 1.Подготовка за стартиране на дейността по създаване на обществена система за електронно обслужване на гражданите.Избор на консултантска организация за разработване и изготвяне на критерии за избор на изпълнител и изготвяне на т Осигуряване на индивидуален подход и отговор на индивидуални потребности на основните ползватели.
Дейност 2. Тестване и внедряване на софтуерни системи/продукт, които да отговарят на нуждите на обществото. Разработване на софтуерна система.
Дейност 8. Инсталиране и тестване на оборудването на мобилния офис. Инсталиране и практическо тестване на оборудването.
Дейност 7. Популяризиране на проекта и услугите предоставяни с терминалите Информиране на обществеността за възможността да ползват обществените терминали като средство за бърз достъп до услугите, предоставяни от АЗ
Дейност 9 Провеждане на процедури по ЗОП Осигуряване на качествено функциониране на разработения софтуер
Дейност 6. Изготвяне на техническо задание за създаване на мобилен офис за предоставяне на услугите. Задаване на параметрите на технологичното оборудване, определяне на превозно средство, което ще бъде закупено, определяне на екипа.
Дейност 4 Избор на изпълнител за изграждане и доставка на обществените терминали Изготвяне на тръжна документация и избор на изпълнител.
Дейност 9. Създаване на екип за работа с мобилния офис. Популяризация на дейността на мобилния офис. Създаване и обучение на екип за работа с мобилния офис. Инвестиране в хората, за усъвършенстване на уменията им за административно обслужване и придобиване на нови умения, утвърждаване на практика за непрекъснат достъп до база данни на АЗ
Дейност 3. Изготвяне на техническо задание за изграждане на обществени терминали за достъп до база данни от свободни работни места и лица, търсещи работа, достъп до сайта на АЗ, както и за получаване на информация за инициативи, финансирани от ЕСФ. Терминалите ще изграждат единна информационна система за достъп до база данни и информационен поток.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 399 464 BGN
Общ бюджет: 2 069 985 BGN
БФП: 2 069 985 BGN
Общо изплатени средства: 2 356 899 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 069 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 655 BGN
2010 43 712 BGN
2011 0 BGN
2012 469 837 BGN
2013 0 BGN
2014 205 825 BGN
2015 1 613 869 BGN
2 356 899 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 759 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 107 BGN
2010 37 155 BGN
2011 0 BGN
2012 399 362 BGN
2013 0 BGN
2014 174 951 BGN
2015 1 371 789 BGN
2 003 364 BGN
В т.ч. Национално финансиране 310 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 548 BGN
2010 6 557 BGN
2011 0 BGN
2012 70 476 BGN
2013 0 BGN
2014 30 874 BGN
2015 242 080 BGN
353 535 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създаване на един мобилен офис, който да гарантира обслужването на територията на цялата страна;
Индикатор 2 Изграждане и обслужване на 120 терминала за обслужване на регистрирани безработни лица, и предоставяне на отделни услуги и на лица от останалите групи на неактивни и обезкуражени лица;
Индикатор 3 Създаване на обществена система за електронно обслужване на граждани, подобряване достъпа на работодателите до услугите на Агенция по заетостта и стимулиране обявяването на свободни работни места, като се увеличи делът на АЗ като трудов посредник.
Индикатор 4 Създаване и действие на съвременна форма на обслужване на клиентите на принципа „едно гише”;
Индикатор 5 Изграждане на информационни и комуникационни системи на национално ниво с възможност за извеждане на справки и доклади в реално време;
Индикатор 6 Намаляване времето на обслужване на клиентите с 10%; повишаване на вертикалната и хоризонталната координация между институциите;
Индикатор 7 Изграждане на системи за обслужване с въведени нови практики за институционално изграждане
Индикатор 8 Създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране на администрацията в съответствие с принципите, нормите и най-добрите практики на Европейския съюз;
Индикатор 9 С 20% да се увеличи броя на обхванатите лица от целевите групи, които да бъдат преки ползватели на съвременни и качествени услуги на пазара на труда.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз